สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

วิชา : Safety Engineering

เนื้อหาวิชา : 215 : 01 Natures and preventive of remedial procedures to hazards in industrial production
ข้อที่ 1 :
 • “ลักษณะการเบี่ยงเบน (Deviation) ของกระบวนการ ถูกระบุโดยการใช้คำชี้นำ (Guide Words) ผสมกับพารามิเตอร์ของกระบวนการ (Process Parameters) เช่น ไม่มีการไหลของสารในท่อ, มีอัตราการไหลของสารในท่อสูงกว่าที่ออกแบบ” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด
 • 1 : FMEA
 • 2 : FTA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : ETA

ข้อที่ 2 :
 • “เป็นเครื่องมือที่ใช้หาสาเหตุของปัญหา โดยการสร้างแผนภูมิซึ่งมีสัญลักษณ์ทางตรรกะ เช่น และ/หรือบ่งบอกความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ย่อยต่างๆ” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด
 • 1 : FMEA
 • 2 : FTA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : ETA

ข้อที่ 3 :
 • “การวิเคราะห์จะมุ่งเน้นไปที่แต่ละชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือระบบ โดยจะพิจารณาถึงการทำงานที่ผิดพลาดของแต่ละชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ ผลที่เกิดขึ้น” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด
 • 1 : FMEA
 • 2 : FTA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : ETA

ข้อที่ 4 :
 • “เป็นเครื่องชี้บ่งอันตรายที่ดี สำหรับสภาวะที่มีระบบป้องกัน (Safeguards) หลายอย่างเรียงลำดับกัน โดยในการวิเคราะห์จะมีการใช้เงื่อนไข ใช่ (Yes) หรือ ไม่ใช่ (No) เพื่อนำไปสู่สถานะที่แตกต่างกัน” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด
 • 1 : FMEA
 • 2 : FTA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : ETA

ข้อที่ 5 :
 • จากแผนภูมิต้นไม้ที่แสดงด้านล่าง เมื่อทำเป็นรูปอย่างง่าย จะพบว่า สาเหตุของเหตุการณ์ A คือข้อใด

 • 1 : เหตุการณ์ 1 หรือ เหตุการณ์ 2
 • 2 : เหตุการณ์ 1 หรือ เหตุการณ์ 3
 • 3 : เหตุการณ์ 2 หรือ เหตุการณ์ 3
 • 4 : เหตุการณ์ 1 และ เหตุการณ์ 3

ข้อที่ 6 :
 • ข้อใดเป็นเทคนิคการบ่งชี้อันตรายที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลวและผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ในแต่ละส่วนของระบบแล้วนำมาวิเคราะห์หาผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์
 • 1 : FTA
 • 2 : FMEA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : JSA

ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการค้นหาอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากแต่ละบริเวณของพื้นที่ทำงานซึ่งเป็นวิธีการกระทำขั้นพื้นฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 1 : FTA
 • 2 : FMEA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : JSA

ข้อที่ 8 :
 • คำว่า Node, Intention, Parameter, Guide-word, Deviation, Cause, Consequence, Safeguard, Recommendation เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอะไร
 • 1 : FTA
 • 2 : FMEA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : JSA

ข้อที่ 9 :
 • การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์แรกขึ้นมา (Initiating Event) ซึ่งเป็นการคิดเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นคือเทคนิคการชี้บ่งอันตรายข้อใด
 • 1 : FTA
 • 2 : FMEA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : ETA

ข้อที่ 10 :
 • สัญลักษณ์ข้างล่างนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กับการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงวิธีใด
 • 1 : FTA
 • 2 : FMEA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : ETA

ข้อที่ 11 :
 • ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้กี่ประเภท
 • 1 : 2 ประเภท
 • 2 : 3 ประเภท
 • 3 : 4 ประเภท
 • 4 : 5 ประเภท

ข้อที่ 12 :
 • จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ข้อใดเกิดขึ้นมากที่สุด
 • 1 : วัตถุ หนีบหรือดึง
 • 2 : วัตถุหรือเคมีกระเด็นเข้าตา
 • 3 : วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง
 • 4 : ตกจากที่สูง

ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดเป็นบริเวณส่วนไหน ของร่างกายมนุษย์ที่มีการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
 • 1 : นิ้วมือ
 • 2 : ตา
 • 3 : ปาก
 • 4 : นิ้วเท้า

ข้อที่ 14 :
 • เครื่องมือ Job Safety Analysis (JSA) มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่ออะไร
 • 1 : วัดความเสี่ยงของการที่จะเกิดอุบัติเหตุของแต่ละส่วนงานที่ทำของแต่ละสถานประกอบการ
 • 2 : ป้องกันอุบัติเหตุโดยการวิเคราะห์ค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแต่ละส่วนงานที่ทำ
 • 3 : วัดเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างสถานประกอบการในเวลาที่ผ่านไปที่ไม่เท่ากัน
 • 4 : เป็นแบบฟอร์มในการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อไว้ใช้สืบสวนต่อไป

ข้อที่ 15 :
 • ระดับความรุนแรงของความเสียหายจากอุบัติเหตุระดับใดต่อไปนี้ เป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายแก่ระบบ
 • 1 : Negligible
 • 2 : Marginal
 • 3 : Loss
 • 4 : Critical

ข้อที่ 16 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้น (Preliminary Hazard Analysis)
 • 1 : ใช้เพื่อใช้คำนวณหาเงินชดเชยจากการบาดเจ็บ
 • 2 : ใช้เพื่อวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจักร
 • 3 : ใช้เพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงาน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 17 :
 • ทำไมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญเมื่อต้องมีการวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้นสำหรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตราย
 • 1 : ทำให้เข้าใจระบบการทำงานอย่างดี
 • 2 : สามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุได้อย่างชัดเจน
 • 3 : สามารถวิเคราะห์ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน
 • 1 : JSA
 • 2 : FMEA
 • 3 : OEE
 • 4 : FTA

ข้อที่ 19 :
 • เทคนิคในการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์วงจร AND หรือ OR ทางวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์คือเทคนิคใด
 • 1 : FMEA
 • 2 : HAZOP
 • 3 : FTA
 • 4 : TOR

ข้อที่ 20 :
 • ทำไมการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานจึงเป็นแนวทางที่ดีกว่าการวิเคราะห์อันตรายจากอุบัติเหตุ
 • 1 : เป็นการแก้ปัญหาที่เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบอื่น
 • 2 : เป็นการลดความเสี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : ทำให้คนงานเข้าใจได้ง่ายกว่า
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดหมายถึงการชี้บ่งอันตราย
 • 1 : การระบุสภาพอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงาน
 • 2 : การวิเคราะห์สภาพอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงาน
 • 3 : เป็นการระบุความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น
 • 4 : เป็นการจำแนกประเภทของอันตราย

ข้อที่ 22 :
 • ในการควบคุมสภาพอันตรายโดยหลักการแล้วสิ่งแรกที่จะต้องควบคุมก่อนคืออะไร
 • 1 : แหล่งกำเนิด
 • 2 : ตัวกลาง
 • 3 : มนุษย์
 • 4 : สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ต้องอาศัย Guide Words
 • 1 : HAZOP
 • 2 : FTA
 • 3 : FMEA
 • 4 : What If

ข้อที่ 24 :
 • จงเรียงขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับ JSA ให้ถูกต้อง 1. แบ่งรายละเอียดของงาน 2. คัดเลือกงาน 3. ตรวจหาสาเหตุปัจจัยที่ทำให้มีภัยเสี่ยง 4. ทบทวนผลการวิเคราะห์
 • 1 : 1 – 2 – 3 – 4
 • 2 : 2 – 1 – 3 – 4
 • 3 : 3 – 1 – 2 – 4
 • 4 : 4 – 1 – 2 – 3

ข้อที่ 25 :
 • การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis) หมายถึงข้อใด
 • 1 : การนำเอาเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
 • 2 : การวิเคราะห์หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และกำหนดวิธีป้องกัน
 • 3 : การนำเอาอันตรายที่เกิดขึ้นจริง มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 26 :
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) มีวัตถุประสงค์ใด
 • 1 : ทบทวนระบบงานเพื่อตรวจสอบ
 • 2 : ค้นหาสภาพอันตราย
 • 3 : หาเหตุผลสุดท้ายของอุบัติเหตุ
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 27 :
 • การวิเคราะห์แบบ Fault-Tree Analysis (FTA) มีลักษณะตามข้อใด
 • 1 : เป็นการวิเคราะห์หาค่าความผิดพลาดในการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์
 • 2 : เป็นการวิเคราะห์สาเหตุ หรือองค์ประกอบต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตราบ
 • 3 : เป็นการวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงภัย และค่าความวิกฤติสูง
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 28 :
 • ข้อใดคือสัญลักษณ์ แอนด์เกท ในการวิเคราะห์แบบ Fault-Tree Analysis (FTA)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

ข้อที่ 29 :
 • การวิเคราะห์ตามข้อใดที่ต้องระบุระดับความวิกฤตไว้ในแบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • 1 : Failure Mode Effect and Critical Analysis
 • 2 : Fault – Tree Analysis
 • 3 : Cost – Effectiveness Analysis
 • 4 : Job Safety Analysis

ข้อที่ 30 :
 • เครื่องมือใดต่อไปนี้ ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการใช้วิเคราะห์ อุปกรณ์/ระบบการป้องกันอันตราย (Line of assurances)ที่จะตอบสนองหรือทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Initiating event) ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น
 • 1 : FTA
 • 2 : ETA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : PHA

ข้อที่ 31 :
 • “การวิเคราะห์จะถูกทำทีละจุด (node) ของระบบ โดยคำชี้นำ (Guide words) จะถูกนำมารวมกับพารามิเตอร์ (Parameters) เพื่อให้เกิดเป็นการเบี่ยงเบนการทำงาน (Deviations) ของอุปกรณ์/กระบวนการ ซึ่งจะถูกนำมาวิเคราะห์ต่อไป” เป็นลักษณะของเครื่องมือใดต่อไปนี้
 • 1 : FTA
 • 2 : ETA
 • 3 : HAZOP
 • 4 : FMEA

ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดคือความหมายของคำว่า อับอากาศ (Confined Space)
 • 1 : มีทางเข้าออกจำกัด
 • 2 : มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ
 • 3 : มีสภาพบรรยากาศอันตราย
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 33 :
 • การเกิดอุบัติเหตุเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากเป็นการสูญเสียระดับใด
 • 1 : รุนแรงที่สุด
 • 2 : รุนแรงมาก
 • 3 : รุนแรงปานกลาง
 • 4 : เล็กน้อย

ข้อที่ 34 :
 • หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรสาขาต่างๆรวมทั้งออกข้อบังคับเพื่อการควบคุมให้วิศวกรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณที่เหมาะสม คือหน่วยงานใด
 • 1 : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2 : สภาวิศวกร
 • 3 : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • 4 : สมาคมวิศวกรความปลอดภัยไทย

ข้อที่ 35 :
 • ในการวิเคราะห์ FTA ข้อใดกล่าวถูกต้องตามภาพแสดงด้านล่าง


 • 1 : เหตุการณ์ A เกิดขี้นเมื่อเหตุการณ์ B หรือเหตุการณ์ C เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น
 • 2 : เหตุการณ์ A เกิดขี้นเมื่อเหตุการณ์ B และเหตุการณ์ C เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์
 • 3 : เหตุการณ์ A เกิดขี้นเมื่อเหตุการณ์ B และเหตุการณ์ C เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์โดยเกิดพร้อมกัน
 • 4 : เหตุการณ์ A เกิดขี้นเมื่อเหตุการณ์ B หรือเหตุการณ์ C เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ B และ เหตุการณ์ C เกิดขึ้นพร้อมกัน

ข้อที่ 36 :
 • การวิเคราะห์ FTA เหตุการพื้นฐาน (Basic Event) ถูกเขียนแสดงด้วยเครื่องหมายใด
 • 1 : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 2 : วงกลม
 • 3 : สามเหลี่ยม
 • 4 : สี่เหลี่ยมจตุรัส

ข้อที่ 37 :
 • การประเมินความเสี่ยงอันตราย (Risk) จะต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้าง
 • 1 : โอกาสที่จะเกิดและมาตรการป้องกัน
 • 2 : มาตรการป้องกันและผลเสียหายที่เกิดขึ้น
 • 3 : การกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • 4 : ผลเสียหายที่เกิดขึ้นและโอกาสที่จะเกิด

ข้อที่ 38 :
 • การชี้บ่งอันตรายหมายถึงอะไร
 • 1 : การระบุสภาพอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงงาน
 • 2 : การวิเคราะห์ความถี่ของอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงาน
 • 3 : การระบุความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น
 • 4 : การระบุจำนวนจำแนกประเภทของอันตราย

ข้อที่ 39 :
 • การวิเคราะห์ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์อะไร
 • 1 : เพื่อหาขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุ
 • 2 : เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและข้อบกพร่อง
 • 3 : เพื่อหาสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและขั้นตอน
 • 4 : เพื่อหาสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพอันตรายที่เรียกว่า Non-Systematic
 • 1 : FMEA
 • 2 : HAZOP
 • 3 : Checklist
 • 4 : What - If Analysis

เนื้อหาวิชา : 216 : 02 Principles of industrial environmental control
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าดรรชนีชี้วัดอันตรายจากเสียง
 • 1 : HIS
 • 2 : TWAN
 • 3 : PHA
 • 4 : EWMA

ข้อที่ 42 :
 • ในสถานที่ทำงานแห่งหนึ่ง มีเครื่องจักร 3 เครื่อง วางอยู่ใกล้กันแต่ละเครื่องมี SPL 85, 90, 88 dBA จงคำนวณค่าเดซิเบลรวมของสถานที่ทำงานแห่งนี้
  Difference between two sound sources (dB) Amount to add to greater sound source (dB)

  1.7 – 1.9

  2.0 – 2.1

  2.2 – 2.4

  2.5 – 2.7

  2.8 – 3.0

  3.1 – 3.3

  3.4 – 3.6

  3.7 – 4.0

  4.1 – 4.3

  4.4 – 4.7

  4.8 – 5.1

  2.2

  2.1

  2.0

  1.9

  1.8

  1.7

  1.6

  1.5

  1.4

  1.3

  1.2

 • 1 : 90.00
 • 2 : 92.90
 • 3 : 95.20
 • 4 : 263.00

ข้อที่ 43 :
 • จงคำนวณระยะเวลาที่ทำงานได้ ในสถานที่ทำงานที่มีค่า SPL เป็น 95.28 เดซิเบลเอ 

 • 1 : 2.54 ชั่วโมง (ประมาณ 152 นาที)
 • 2 : 4.00 ชั่วโมง (ประมาณ 240 นาที)
 • 3 : 3.85 ชั่วโมง (ประมาณ 231 นาที)
 • 4 : 5.28 ชั่วโมง (ประมาณ 317 นาที)

ข้อที่ 44 :
 • โดยทั่วไปข้อใดเป็นสิ่งที่จะต้องทราบเป็นอันดับแรกสุดเมื่อจำเป็นต้องใช้สารเคมี
 • 1 : ชื่อสารเคมี
 • 2 : สูตรเคมี
 • 3 : MSDS
 • 4 : ฉลากชี้บ่งอันตราย

ข้อที่ 45 :
 • หากก๊าซแอมโมเนียในระบบทำความเย็นเกิดรั่วไหลควรทำอย่างไร
 • 1 : อพยพขึ้นสู่ที่สูงๆ
 • 2 : ใช้น้ำฉีดสเปรย์เป็นฝอยปิดคลุม
 • 3 : อย่าทำให้เกิดประกายไฟ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 46 :
 • โรคบิสซิโนซีส มักเกิดกับคนงานในอุตสาหกรรมประเภทใด
 • 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • 2 : อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
 • 3 : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • 4 : อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ข้อที่ 47 :
 • จะทราบได้อย่างไรว่าสารเคมีหนึ่งสารเคมีใดเป็นสารไวไฟหรือไม่
 • 1 : จุดเดือดต่ำกว่า 100 องศาฟาร์เรนไฮท์
 • 2 : จุดหลอมเหลวต่ำกว่า 100 องศาฟาร์เรนไฮท์
 • 3 : จุดวาบไฟต่ำกว่า 100 องศาฟาร์เรนไฮท์
 • 4 : จุดไวไฟต่ำกว่า 100 องศาฟาร์เรนไฮท์

ข้อที่ 48 :
 • สารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางใดมากที่สุด
 • 1 : กินเข้าไป
 • 2 : ซึมผ่านผิวหนัง
 • 3 : หายใจเข้าไป
 • 4 : เท่าๆ กัน

ข้อที่ 49 :
 • หน้ากากช่วยหายใจแบบ Air Supply หมายถึง หน้ากากที่มีระบบเป็นอย่างไร
 • 1 : กรองฝุ่นและก๊าซได้พร้อมกัน
 • 2 : กรองกลิ่นได้หมด
 • 3 : อัดอากาศที่บริสุทธิ์ไปตามท่อเพื่อใช้หายใจ
 • 4 : กรองฝุ่นได้อย่างเดียว

ข้อที่ 50 :
 • จากการตรวจโรงงานแห่งหนึ่งพบว่า มีระดับเสียงดังเกินค่าที่กำหนด 20 เดซิเบลเอในช่วงความถี่สูง ท่านคิดว่าพนักงานที่อยู่บริเวณที่มีเสียงดังนั้นควรใช้อุปกรณ์ชนิดใดป้องกันอันตราย
 • 1 : ที่อุดหูชนิดฟองน้ำ
 • 2 : ที่ครอบหู
 • 3 : ที่อุดหูชนิดซิลิโคน
 • 4 : ที่อุดหูชนิด PVC

ข้อที่ 51 :
 • นางสาย เกิดดี ทำงานในห้องบดแร่ของโรงงานแห่งหนึ่ง มีฝุ่นฟุ้งกระจายค่อนข้างมาก ท่านจะพิจารณาดำเนินการขั้นแรกอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • 1 : จัดแยกห้องบดแร่ไว้เฉพาะ
 • 2 : ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Ventilation)
 • 3 : วัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นแร่ในบรรยากาศการทำงาน
 • 4 : จัดอุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคลให้สวมใส่

ข้อที่ 52 :
 • เมื่อท่านพบว่ากรดกำมะถันเข้มข้น กระเด็นเข้าตาคนงานจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร
 • 1 : ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดตาแล้วส่งห้องพยาบาลทันที
 • 2 : รีบพาไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
 • 3 : เปิดเปลือกตาให้กว้างใช้น้ำสะอาดชะล้างตานาน ๆ
 • 4 : ป้ายตาด้วยยาปฏิชีวนะ แล้วปิดตาด้วยน้ำสะอาด

ข้อที่ 53 :
 • ข้อใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของแสงชนิดที่ไม่มีไอออนแตกตัว (Non-Ionizing Radiation)
 • 1 : แสงเหนือม่วง (Ultraviolet)
 • 2 : เอ็กซ์เรย์ (X-Ray)
 • 3 : แสงใต้แดง (Infrared)
 • 4 : แสงในช่วงคลื่นที่ตาสามารถมองเห็น (Visible Light)

ข้อที่ 54 :
 • การเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดที่เรียกว่า Raynaud’s Syndrome หรือ โรคนิ้วตาย มีสาเหตุเกิดจากงานที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
 • 1 : การสั่นสะเทือน
 • 2 : กัมมันตภาพรังสี
 • 3 : ถูกกรดกัมมะถัน
 • 4 : ความร้อนจัด

ข้อที่ 55 :
 • อุปกรณ์เก็บกักฝุ่นหรือสารปนเปื้อนแบบใดที่ใช้ในการดักไอสารพิษ
 • 1 : แบบหอเหวี่ยงแยกฝุ่น (Cyclone)
 • 2 : แบบผ้ากรอง (Bag Filter)
 • 3 : แบบประจุไฟฟ้า (Electrostatic Precipitator)
 • 4 : แบบเปียก (Wet Scrubber)

ข้อที่ 56 :
 • อุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคลในงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า คือข้อใด
 • 1 : หน้ากากกรองแสง ถุงมือ และรองเท้านิรภัย
 • 2 : หน้ากากกรองแสง หมวก และรองเท้านิรภัย
 • 3 : หน้ากากกรองแสง ถุงมือ หมวก และรองเท้านิรภัย
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 57 :
 • TLV (Threshold Limit Value) ของสารพิษคือข้อใด
 • 1 : ค่าของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
 • 2 : ค่าที่มนุษย์ทนไม่ได้เมื่อได้รับสารพิษ
 • 3 : ค่าที่กำหนดของสารพิษแต่ละชนิดที่คนจะทนได้ในระยะเวลาทำงานปกติ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 58 :
 • การกำจัดสารพิษในรูปของของแข็งประเภทใยฝ้าย นุ่น ในอากาศ วิธีใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ผ่านผ้ากรองชนิดต่างๆ
 • 2 : แบบประจุไฟฟ้า
 • 3 : ชุดกรองฝุ่นแบบเปียก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 59 :
 • ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายที่เริ่มรู้สึกว่าถูกไฟฟ้าดูดมีค่าเท่าใด
 • 1 : น้อยกว่า 1 mA
 • 2 : 1-16 mA
 • 3 : 100 mA
 • 4 : 250 mA

ข้อที่ 60 :
 • ข้อใดคือ ค่าความต่างศักย์ของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage)
 • 1 : ไม่เกิน 380 V
 • 2 : ไม่เกิน 600 V
 • 3 : ไม่เกิน 900 V
 • 4 : มากกว่า 1000 V

ข้อที่ 61 :
 • จงคำนวณระยะเวลาที่ทำงานได้ ในสถานที่ทำงานที่มีค่า SPL เป็น 105 เดซิเบลเอ 

 • 1 : 1.5 ชั่วโมง (90 นาที)
 • 2 : 1.0 ชั่วโมง (60 นาที)
 • 3 : 0.5 ชั่วโมง (30 นาที)
 • 4 : 0.25 ชั่วโมง (15 นาที)

ข้อที่ 62 :
 • จากตารางแสดงระดับเสียงต่อเนื่องที่ยอมได้ สภาพการทำงานในข้อใดต่อไปนี้เป็นอันตราย  
  ระดับความดันเสียง (เดซิเบลเอ) ระยะเวลารับฟังต่อเนื่องที่ยอมรับได้
  90 เดซิเบลเอ 8 ชั่วโมง
  92 เดซิเบลเอ 6 ชั่วโมง
  95 เดซิเบลเอ 4 ชั่วโมง
  97 เดซิเบลเอ 3 ชั่วโมง
  100 เดซิเบลเอ 2 ชั่วโมง
 • 1 : รับฟังเสียงดัง 90 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และไปรับฟังเสียงดัง 100 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • 2 : รับฟังเสียงดัง 92 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง และไปรับฟังเสียงดัง 97 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • 3 : รับฟังเสียงดัง 95 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และไปรับฟังเสียงดัง 100 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 0.5 ชั่วโมง
 • 4 : รับฟังเสียงดัง 90 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และไปรับฟังเสียงดัง 97 เดซิเบลเอ เป็นเวลา 0.5 ชั่วโมง

ข้อที่ 63 :
 • ในหัวข้อเรื่อง “โรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ” อะไรคือเหตุผลสำคัญที่จะต้องมีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน
 • 1 : เพื่อให้ได้พนักงานที่มีสุขภาพดีเข้าทำงาน
 • 2 : เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าโรคที่เกิดกับพนักงานนั้นเกิดจากการทำงานหรือไม่
 • 3 : เพื่อให้สามารถจัดพนักงานให้ทำงานในหน้าที่ที่เหมาะสม
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3ถูก

ข้อที่ 64 :
 • โรคอิไต-อิไต เกิดจากสารใด
 • 1 : ปรอท
 • 2 : แคดเมี่ยม
 • 3 : ตะกั่ว
 • 4 : สังกะสี

ข้อที่ 65 :
 • นายทัย เป็นนักบินของกองทัพอากาศ นายทัยมีความเสี่ยงต่อโรคใด
 • 1 : Decompression Iillness
 • 2 : Heat Exhaustion
 • 3 : Frosbite
 • 4 : Motion Sickness

ข้อที่ 66 :
 • ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากความเย็น
 • 1 : Hypothermia
 • 2 : Trench Foot
 • 3 : Frosbite
 • 4 : ทุกข้อเป็นโรคที่เกิดจากความเย็น

ข้อที่ 67 :
 • อาการตัวร้อน ผิวหนังแดง ร้อนและแห้ง เพราะกลไกการออกเหงื่อเสียไป หายใจเร็วขึ้น ชีพจรเต้นเบาและชัก เป็นอาการข้อใด
 • 1 : การอ่อนเพลีย (Heat Exhaustion)
 • 2 : ตะคริว (Heat Cramp)
 • 3 : ลมแพ้ร้อน (Heat Stroke)
 • 4 : ผดผื่น (Heat Rash)

ข้อที่ 68 :
 • ผู้ที่ทำงานในโรงงานโม่หิน งานเหมืองแร่ งาน ตัด บด ย่อย หินแกรนิต หินทราย โรงงานกระดาษทราย งานพ่นทรายขัดผิวโลหะ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมทำแก้ว วัสดุก่อสร้าง ใช้ทำเลนส์ เสี่ยงต่อการเป็นโรคใด
 • 1 : โรคซิลิโคซิส
 • 2 : โรคแอสเบสโตซิส
 • 3 : โรคบิสซิสโนซิส
 • 4 : วัณโรค

ข้อที่ 69 :
 • สาเหตุการเกิดอัคคีภัยจะเกิดได้จากองค์ประกอบ 3 อย่างในข้อใด
 • 1 : ความร้อน อากาศ และ เชื้อเพลิง
 • 2 : เชื้อเพลิง ตัวนำ และ ความร้อน
 • 3 : บุคคล เชื้อเพลิง และ อากาศ
 • 4 : เชื้อเพลิง อากาศ และ ตัวนำ

ข้อที่ 70 :
 • ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มือเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
 • 1 : ร่างกายอ่อนเพลีย
 • 2 : ขาดความชำนาญในการทำงาน
 • 3 : การทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 • 4 : สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการในการระบายอากาศ
 • 1 : ปริมาณอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ
 • 2 : ต้องไม่ให้ไอพิษไหลผ่านที่หายใจ
 • 3 : ระยะทางของไอพิษกับช่องดูดอากาศต้องสั้นที่สุด
 • 4 : ต้องให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำ

ข้อที่ 72 :
 • การลดเสียงที่แหล่งกำเนิดทำได้โดยวิธีใด
 • 1 : เปลี่ยนวิธีการทำงานของเครื่องจักรกล
 • 2 : การกั้นห้องหรือทำกำแพงขวางทางเดินของเสียง
 • 3 : ป้องกันขั้นสุดท้ายไม่ให้เสียงเข้าหู
 • 4 : การวางเครื่องจักรให้ห่างออกไป

ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนในการดับไฟบนเสื้อผ้าที่ไม่ควรปฏิบัติ
 • 1 : วิ่งเพื่อให้ไฟดับ
 • 2 : นอนกลิ้งกับพื้น
 • 3 : ใช้ผ้าห่มหนาคลุมตัว
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 74 :
 • ลิ้นนิรภัยสำหรับหม้อไอน้ำ ต้องติดตั้งอย่างน้อยกี่ชุด
 • 1 : 1 ชุด
 • 2 : 2 ชุด
 • 3 : 3 ชุด
 • 4 : 4 ชุด

ข้อที่ 75 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการของการออกแบบท่อดูดควันทิ้ง
 • 1 : ควรติดตั้งเหนือผิวของสารระเหยง่าย
 • 2 : ควรติดตั้งปากท่อลมดูดใกล้กับจุดกำเนิดไอพิษ
 • 3 : พิจารณาทิศทางการไหลของลมควรมีการหักหลบมุมท่อน้อยที่สุด
 • 4 : มีลมแรงผ่านผิวหน้าปล่องท่อปล่อยลมทิ้งด้านนอกสวนทางกับทิศทางของลมทิ้ง

ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือระบบที่ใช้ในการตรวจจับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • 1 : Heat Detector
 • 2 : Sunder Detector
 • 3 : Frame Detector
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการในการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Guards) ให้กับคนงานจากการได้รับบาดเจ็บจากแหล่งต้นกำลังของเครื่องจักร
 • 1 : ป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้ไปสัมผัสจุดอันตราย
 • 2 : ควบคุมให้มือออกพ้นจุดอันตราย
 • 3 : ไม่ทำงานถ้ามือไม่ออกจากจุดอันตราย
 • 4 : ให้คนทำงานกับเครื่องจักรรุ่นใหม่เท่านั้น

ข้อที่ 78 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการในการระบายอากาศและการถ่ายเทอากาศ
 • 1 : ควรจัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่มีความแรงสูง
 • 2 : ควรใช้อากาศที่มีอยู่เดิมมาหมุนเวียน
 • 3 : การเจือจางบรรยากาศ (dilution)
 • 4 : ควรให้มีการถ่ายเทของอากาศเพื่อรักษาความรู้สึกสดชื่น

ข้อที่ 79 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการออกแบบสร้างการ์ดที่ดีของเครื่องจักร
 • 1 : การ์ดควรเหมาะสมกับงานและเครื่องจักร
 • 2 : ป้องกันมิให้ส่วนของร่างกายเข้าใกล้เขตอันตราย
 • 3 : เมื่อได้รับอันตรายการ์ดควรจะแตกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ
 • 4 : การ์ดควรมีลักษณะติดมากับเครื่องจักร

ข้อที่ 80 :
 • หลักการในการออกแบบช่องเปิดของเครื่องตัดเพื่อป้องกันอันตรายต่อนิ้วมือ ควรมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ความสูงของช่องเปิดจะต้องสัมพันธ์กับระยะทางจากจุดอันตรายถึงช่องเปิด
 • 2 : ความกว้างของช่องเปิดจะสัมพันธ์กับระยะทางจากจุดอันตรายถึงช่องเปิด
 • 3 : ความสูงของช่องเปิดจะมีขนาดเท่ากับระยะทางจากจุดอันตรายถึงช่องเปิด
 • 4 : ความกว้างของช่องเปิดจะมีขนาดเท่ากับระยะทางจากจุดอันตรายถึงช่องเปิด

ข้อที่ 81 :
 • เพลิงประเภท ค. (Class C) ตามมาตรฐาน NFPA เป็นเพลิงประเภทใด
 • 1 : เพลิงที่เกิดจากโลหะบางชนิดที่ติดไฟได้
 • 2 : เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ
 • 3 : เพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
 • 4 : เพลิงที่เกิดจากยางธรรมชาติ

ข้อที่ 82 :
 • ข้อใดไม่จัดอยู่ในสารดับเพลิง
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : ไนโตรเจน
 • 3 : ฮาลอน
 • 4 : ฟลูออโรโปรตีน

ข้อที่ 83 :
 • จุดอันตรายในตัวเครื่องจักรที่ควรระมัดระวังคือข้อใด
 • 1 : สวิทช์ควบคุมการทำงาน
 • 2 : มิเตอร์ไฟฟ้า
 • 3 : สายไฟ
 • 4 : ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ใช้สายดิน
 • 2 : ใช้ถุงมือป้องกันไฟฟ้าดูด
 • 3 : ใช้ปลอกแขนยาง
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 85 :
 • พื้นที่อันตรายหมายถึงข้อใด
 • 1 : ห้ามทุกคนเข้าไปในบริเวณนั้น
 • 2 : ให้เข้าไปได้เฉพาะเวลาที่กำหนด
 • 3 : ห้ามเฉพาะผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป
 • 4 : เมื่อผู้ใดเข้าไปจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อที่ 86 :
 • ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • 1 : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 2 : โดยสารไปกับลิฟต์ขนส่งวัสดุ
 • 3 : ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 87 :
 • สารเชื้อเพลิงจะสามารถลุกติดไฟได้ ต้องอยู่ในช่วงใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ต่ำกว่า LFL
 • 2 : สูงกว่า UFL
 • 3 : ต่ำกว่า UFL
 • 4 : ติดไฟได้ทุกข้อ

ข้อที่ 88 :
 • ก๊าซติดไฟ จัดอยู่ในสารเชื้อเพลิงประเภทใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D

ข้อที่ 89 :
 • สสารที่มีคุณสมบัติคล้ายก๊าซแต่เกิดจากการที่สสารในสภาพของแข็ง หรือของเหลวได้รับความร้อนแล้วระเหยขึ้นมา เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หมายถึงข้อใด
 • 1 : Mist
 • 2 : Dust
 • 3 : Fume
 • 4 : Vapor

ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดคือค่าความเข้มข้นของสารที่คนงานได้รับอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย
 • 1 : Permissible Exposure Level
 • 2 : Time – Weighted Average
 • 3 : Threshold Limit Values
 • 4 : Occupational Safety and Health Administration

ข้อที่ 91 :
 • ความดังของเสียงมีหน่วยวัดเป็นอย่างไร
 • 1 : เดซิเบล
 • 2 : เฮิทซ์
 • 3 : วัตต์
 • 4 : โอห์ม

ข้อที่ 92 :
 • เครื่องปั๊มโลหะขนาด 50 ตัน มีค่า Stopping Time เท่ากับ 0.318 วินาที จงหาค่า Safe Distance
 • 1 : 20 นิ้ว
 • 2 : 18 นิ้ว
 • 3 : 15 นิ้ว
 • 4 : 12 นิ้ว

ข้อที่ 93 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : เมื่อความชื้นในอากาศสูงขึ้น อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก จะแตกต่างกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งมากขึ้น โดยอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกจะสูงกว่า
 • 2 : เมื่อความชื้นในอากาศสูงขึ้น อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก จะแตกต่างกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งมากขึ้น โดยอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งจะสูงกว่า
 • 3 : เมื่อความชื้นในอากาศสูงขึ้น อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก จะแตกต่างกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งน้อยลง โดยอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกจะสูงกว่า
 • 4 : เมื่อความชื้นในอากาศสูงขึ้น อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก จะแตกต่างกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งน้อยลง โดยอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งจะสูงกว่า

ข้อที่ 94 :
 • “ผู้ป่วยจะมีอาการมึนงง อ่อนเพลียมาก ร่างกายมีอุณหภูมิสูง ผิวหนังร้อนแห้งโดยไม่มี เหงื่อออก เนื่องจากกลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายทำงานล้มเหลว” ข้อความข้างต้น เป็นลักษณะอาการผิดปรกติใด
 • 1 : การเป็นลมแพ้ร้อน (Heat Stroke)
 • 2 : การหมดแรงเนื่องจากร้อนจัด (Heat Exhaustion)
 • 3 : การเกิดตะคริวเนื่องจากร้อนจัด (Heat Cramp)
 • 4 : การเกิดความล้าเนื่องจากความร้อน (Heat Fatigue)

ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่องค์ประกอบของการติดไฟ
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : เชื้อเพลิง
 • 3 : ความร้อน
 • 4 : ลม

ข้อที่ 96 :
 • จงเรียงลำดับอุณหภูมิจากต่ำไปสูง
 • 1 : จุดวาบไฟ, จุดติดไฟ, จุดเดือด
 • 2 : จุดติดไฟ, จุดวาบไฟ, จุดเดือด
 • 3 : จุดเดือด, จุดวาบไฟ, จุดติดไฟ
 • 4 : จุดเดือด, จุดติดไฟ, จุดวาบไฟ

ข้อที่ 97 :
 • “เป็นดรรชนีวัดอันตรายจากความร้อนที่ถูกคำนวณได้ง่าย โดยใช้เป็นผลบวกของค่าสัดส่วนของอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb Temperature), อุณหภูมิกระเปาะเปียกที่อยู่นิ่ง (Wet Bulb Temperature - static) และอุณหภูมิกระเปาะดำ (Globe Temperature)” ข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
 • 1 : TWAN
 • 2 : HSI
 • 3 : WBGT
 • 4 : EWMA

ข้อที่ 98 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการลดอันตรายจากเสียง
 • 1 : การลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดยใช้วัสดุ เช่น แผ่นยาง รองปูพื้นเครื่องจักร
 • 2 : การจัดวางเครื่องจักรที่มุมห้อง เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างคนกับเครื่องจักร
 • 3 : การใช้การปั๊มขึ้นรูป แทนการตีขึ้นรูป
 • 4 : การสร้างห้องควบคุม เพื่อแยกคน และเครื่องจักรออกจากกัน

ข้อที่ 99 :
 • สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรเกิดจากข้อใด
 • 1 : Unsafe Act
 • 2 : Unsafe Condition
 • 3 : Unsafe Workplace
 • 4 : Unsafe Machine

ข้อที่ 100 :
 • การติดตั้ง Safety Value 2 ตัว เป็นการออกแบบเพื่อความปลอดภัยแบบใด
 • 1 : Diversity
 • 2 : Safety Factor
 • 3 : Redundant
 • 4 : Defense in Depth

ข้อที่ 101 :
 • รั้วกั้น (Fixed Barrier) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (M/C Guard) ประเภทใด
 • 1 : Enclosure
 • 2 : Automatic
 • 3 : Interlocking
 • 4 : Auxiliary

ข้อที่ 102 :
 • เครื่องจักรประเภทใดไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (M/C Guard) ชนิดปุ่มสวิทซ์ 2 ปุ่ม
 • 1 : เครื่องปั๊มโลหะ
 • 2 : เครื่องตัดกระดาษ
 • 3 : เครื่องเจาะ
 • 4 : เครื่องพับเหล็ก

ข้อที่ 103 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (M/C Guard) ที่ดี
 • 1 : ติดมากับเครื่องจักร
 • 2 : ป้องกันได้ตั้งแต่ต้นมือ
 • 3 : ถอดง่ายขณะเครื่องจักรทำงาน
 • 4 : ไม่ขัดขวางการทำงาน

ข้อที่ 104 :
 • Tag-out ใช้สำหรับทำงานอย่างไร
 • 1 : แกะฉลากออกก่อนทำงาน
 • 2 : ติดป้ายเตือนอันตราย
 • 3 : ป้ายบ่งบอกวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
 • 4 : แถบพลาสติกขาว-เหลือง กั้นเขตอันตราย

ข้อที่ 105 :
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (M/C Guard) ข้อใดควรมีการทดสอบ Function Test ก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • 1 : Switch
 • 2 : Electric Eye
 • 3 : Sweep
 • 4 : Pull-out

ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการในการระบายอากาศและการถ่ายเทอากาศ
 • 1 : ควรจัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ความแรงสูง
 • 2 : ควรใช้อากาศที่มีอยู่เดิมมาหมุนเวียน
 • 3 : การเจือจางบรรยากาศ
 • 4 : ควรให้มีการถ่ายเทของอากาศเพื่อรักษาความรู้สึกสดชื่น

ข้อที่ 107 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการออกแบบสร้างการ์ด (Guard) ที่ดี
 • 1 : การ์ด (Guard) ควรเหมาะสมกับงานและเครื่องจักร
 • 2 : ป้องกันมิให้ส่วนของร่างกายเข้าใกล้เขตอันตราย
 • 3 : เมื่อได้รับอันตรายการ์ดควรจะแตกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ
 • 4 : การ์ดควรมีลักษณะติดมากับเครื่อง

ข้อที่ 108 :
 • สัญลักษณ์ให้ระวังอันตรายจากการถูกชิ้นส่วนของเครื่องจักรหนีบ จะมีรูปร่างแผ่นป้ายอย่างไร
 • 1 : สามเหลี่ยม
 • 2 : สี่เหลี่ยม
 • 3 : วงกลม
 • 4 : หกเหลี่ยม

ข้อที่ 109 :
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE) ใดสามารถใช้ป้องกันอันตรายจากเครื่องปั๊มโลหะ
 • 1 : ร้องเท้านิรภัย
 • 2 : แว่นตานิรภัย
 • 3 : หมวกนิรภัย
 • 4 : ถุงมือผ้า

ข้อที่ 110 :
 • ข้อใดเป็นระดับเสียงที่จะทำลายประสาทหูของคนส่วนใหญ่
 • 1 : 85 – 100 dBA
 • 2 : 100 – 120 dBA
 • 3 : เกิน 120 dBA
 • 4 : เกิน 130 dBA

ข้อที่ 111 :
 • ในการควบคุมความปลอดภัยโดยหลักการแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องควบคุมก่อนคืออะไร
 • 1 : แหล่งกำเนิด
 • 2 : ตัวกลาง
 • 3 : มนุษย์
 • 4 : สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าดรรชนีชี้วัดอันตรายจากความร้อน
 • 1 : HIS
 • 2 : TWAN
 • 3 : DI
 • 4 : EWMA

ข้อที่ 113 :
 • เมื่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานมีอุณหภูมิสูงขึ้น ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ถูกต้อง
 • 1 : ผิวหนังแห้ง เนื่องจากหลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัว ทำให้เลือดไหลเวียนผ่านผิวหนังน้อยลง
 • 2 : การขับเหงื่อมีมากขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกาย จากการระเหยของเหงื่อ
 • 3 : ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เนื่องจากอัตราการไหลของเลือดไปยังเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ทำงานลดลง
 • 4 : มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น

ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่องค์ประกอบของสมการสมดุลความร้อน
 • 1 : การระบายความร้อน จากกระบวนการระเหยของเหงื่อ (Evaporation)
 • 2 : การได้รับ/สูญเสีย ความร้อนจากกระบวนการนำความร้อน (Conduction)
 • 3 : การได้รับ/สูญเสีย ความร้อนจากกระบวนการพาความร้อน (Convection)
 • 4 : การได้รับ/สูญเสีย ความร้อนจากกระบวนการแผ่รังสีความร้อน (Radiation)

ข้อที่ 115 :
 • จากตาราง Psychrometic Chart ที่แสดง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 35 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 40% จะก่อให้เกิดความเครียดจากความร้อน สูงกว่า สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 37.5 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 60%
 • 2 : สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 37.5 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 40% จะก่อให้เกิดความเครียดจากความร้อน สูงกว่า สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 35 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 70%
 • 3 : สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 35 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 40% จะก่อให้เกิดความเครียดจากความร้อน สูงกว่า สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 37.5 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 40%
 • 4 : สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 37.5 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 60% จะก่อให้เกิดความเครียดจาก ความร้อน สูงกว่า สภาพการทำงานที่ อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 37.5 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 40%

ข้อที่ 116 :
 • ในการทำงาน 8 ชั่วโมง พบว่ามีการสัมผัสสารดังต่อไปนี้ จงหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมี โดยวิธี TWA
  เวลาที่สัมผัสสาร ความเข้มข้นของสาร
  2 ชม. 250 ppm
  2 ชม. 320 ppm
  1 ชม. พักรับประทานอาหาร
  2 ชม. 180 ppm
  1 ชม. 260 ppm
 • 1 : 234.52 ppm
 • 2 : 252.50 ppm
 • 3 : 276.94 ppm
 • 4 : 315.73 ppm

ข้อที่ 117 :
 • ในการทำงานกับเครื่องเลื่อยวงเดือนคนงานใช้อุปกรณ์ช่วยป้อนชิ้นงานดันไม้ที่มีตาไม้เข้าหาใบเลื่อย เนื่องจากตาไม้แข็งมากเมื่อป้อนเข้าไปจึงสะดุดกับฟันเลื่อยทำให้ไม้สะบัด มือของคนงานพลาดไปสัมผัสถูกกับใบเลื่อยได้รับบาดเจ็บ หากท่านเป็นวิศวกรควบคุมการผลิตของโรงงานแห่งนี้ท่านคิดว่าควรจะดำเนินการป้องกันอย่างไร
 • 1 : บำรุงรักษาใบเลื่อยให้คมและสะอาดอยู่เสมอ
 • 2 : ตักเตือนคนงานให้ระมัดระวังในการเลื่อยไม้ที่มีตาไม้
 • 3 : เลือกไม้ที่มีตาออก
 • 4 : ใช้ตัดด้วยเลื่อยคันชักแทน

ข้อที่ 118 :
 • สาเหตุของอุบัติเหตุจากการยกย้ายวัสดุคืออะไร
 • 1 : เทคนิคหรือวิธีการยกไม่เหมาะสม
 • 2 : ยกย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากเกินไป
 • 3 : ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 119 :
 • การเลือกหน้ากากช่วยหายใจใช้ในงานเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน ควรจะพิจารณาอะไรเป็นหลัก
 • 1 : คุณลักษณะ และอันตรายจากสารเคมีที่ใช้
 • 2 : ความหนาของกระดาษกรองที่บรรจุ
 • 3 : สารเคมีที่ใช้ในตลับกรองช่วยหายใจ
 • 4 : ผลการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศ

ข้อที่ 120 :
 • การตรวจสุขภาพเฉพาะงานที่เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติแต่แรกเริ่มในลูกจ้างที่ทำงานโรงงานทอผ้าฝ้าย ท่านคิดว่าข้อใดจำเป็น
 • 1 : การตรวจปัสสาวะ
 • 2 : การตรวจคลื่นหัวใจ
 • 3 : การเอ็กซ์เรย์ปอด
 • 4 : การตรวจสมรรถภาพปอด

ข้อที่ 121 :
 • การเกิดอันตรายจากไฟฟ้า เกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
 • 1 : เกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
 • 2 : เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าใช้ร่างกายเป็นทางเดินผ่านลงดิน
 • 3 : เกิดจากการที่ร่างกายเปียกชื้นเป็นสื่อไฟฟ้า
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 122 :
 • การออกเหงื่อเป็นการสูญเสียความร้อนแบบใด
 • 1 : การนำความร้อน
 • 2 : การพาความร้อน
 • 3 : การแผ่รังสีความร้อน
 • 4 : การระเหย

ข้อที่ 123 :
 • โรงงานที่มีพื้นที่กว้างๆ ควรติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใด
 • 1 : สายยางขนาด 1.5 นิ้ว
 • 2 : สายผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว
 • 3 : สายผ้าใบขนาด 2 นิ้ว
 • 4 : สายยางขนาด 2 นิ้ว

ข้อที่ 124 :
 • สารดับเพลิงประเภทใดที่ใช้แล้วก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
 • 1 : BCF
 • 2 : Carbon dioxide
 • 3 : Foam
 • 4 : Dry chemical

ข้อที่ 125 :
 • การติดตั้งถังดับเพลิงแบบยกหิ้วหรือแบบมือถือควรติดสูงจากพื้นเท่าใด
 • 1 : 0.75-1.0 เมตร
 • 2 : 1.0-1.4 เมตร
 • 3 : 1.5-1.75 เมตร
 • 4 : 0.5-0.75 เมตร

ข้อที่ 126 :
 • ข้อจำกัดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดกดปุ่มบังคับ 2 ปุ่มพร้อมกันคือข้อใด
 • 1 : มือของคนงานจะต้องยกออกพ้นจากจุดอันตรายของเครื่องจักร
 • 2 : ใช้ไม่ได้กับงานที่คนงานควบคุมต้องจับชิ้นงานขณะเครื่องจักรทำงาน
 • 3 : เมื่อมือข้างหนึ่งข้างใดปล่อยจากปุ่มควบคุมเครื่องจะไม่ทำงาน
 • 4 : การทำงานจะช้าลง

ข้อที่ 127 :
 • การออกแบบระบบฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องมีความดันเท่าใด
 • 1 : 50 psi
 • 2 : 75 psi
 • 3 : 100 psi
 • 4 : 150 psi

ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดมิใช่ผงเคมีที่ใช้ในถังดับเพลิงแบบมือถือหรือแบบยกหิ้ว
 • 1 : โซเดียมไบคาร์บอเนต
 • 2 : แอมโมเนียฟอสเฟส
 • 3 : คาร์บอนเตตระคลอไรด์
 • 4 : โมโนแอมโมซัลเฟต

ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจถังดับเพลิงแบบมือถือหรือแบบยกหิ้วที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : เข็มของเกจวัดความดันจะต้องอยู่ในแถบสีเขียว
 • 2 : ระยะเวลาการตรวจสอบ 1-2 เดือน/ครั้ง
 • 3 : บันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง
 • 4 : จับถังดับเพลิงกดน้ำเพื่อดูรอยรั่วซึม

ข้อที่ 130 :
 • ถังดับเพลิงประเภทใดที่การตรวจสอบจะต้องอาศัยการชั่งน้ำหนักอย่างเดียว
 • 1 : Carbon dioxide
 • 2 : BCF
 • 3 : Dry Chemical
 • 4 : Foam

ข้อที่ 131 :
 • ขนาดของถังดับเพลิงแบบมือถือหรือแบบยกหิ้ว นิยมเรียกอย่างไร
 • 1 : ขนาด 10 กิโลกรัม
 • 2 : ขนาด 10 ลิตร
 • 3 : ขนาด 10 ปอนด์
 • 4 : ขนาด 10 ออนซ์

ข้อที่ 132 :
 • ข้อใดไม่ใช่สัญญาณแจ้งเหตุอันตรายอัตโนมัติ
 • 1 : Heat detector
 • 2 : Frame detector
 • 3 : Pull-Station
 • 4 : Smoke detector

ข้อที่ 133 :
 • หลักการทำงานของ Heat Detector ทำงานอย่างไร
 • 1 : Ionization
 • 2 : Bi-metal
 • 3 : Visible light
 • 4 : Radiation

ข้อที่ 134 :
 • ถังแก๊สชนิดไม่มีรอยเชื่อม/ไม่มีตะเข็บ จะต้องมีการตรวจทดสอบเป็นประจำอย่างไร
 • 1 : ปีละครั้ง
 • 2 : 2 ปีต่อครั้ง
 • 3 : 3 ปีต่อครั้ง
 • 4 : 4 ปีต่อครั้ง

ข้อที่ 135 :
 • จากรูปต่อไปนี้กำหนดให้ R1 และ R2 คือแรงยกน้ำหนัก ในแนวดิ่ง น้ำหนัก W1 เท่ากับ W2 และขนาดคุณสมบัติ เชือกที่ผูกวัสดุเท่ากันทุกประการ ท่านคิดว่าในข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : เส้นเชือก F2 ขาดง่ายกว่าเส้นเชือก F1
 • 2 : เส้นเชือก F1 ขาดง่ายกว่าเส้นเชือก F2
 • 3 : เส้นเชือก F2 มีแรงดึงน้อยกว่าเส้นเชือก F1
 • 4 : แรงดึงเส้นเชือก F2+F2 มากกว่า R2

ข้อที่ 136 :
 • หลักการต่อสายดินอย่างปลอดภัยควรต่ออย่างไร
 • 1 : ต่อด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อน แล้วจึงต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหลักดิน
 • 2 : ต่อด้านหลักดินก่อน แล้วจึงต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 3 : ต่อสายทั้ง 2 ด้านพร้อม ๆ กัน
 • 4 : ต่อด้านใดก่อนก็ได้

ข้อที่ 137 :
 • หลักการปลดสายดินอย่างปลอดภัยควรปลดอย่างไร
 • 1 : ปลดด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อน แล้วจึงปลดด้านหลักดิน
 • 2 : ปลดด้านหลักดินก่อน แล้วจึงปลดด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 3 : ปลดพร้อม ๆ กันทั้งสองด้าน
 • 4 : ปลดด้านใดก่อนก็ได้

ข้อที่ 138 :
 • ในโรงงานแห่งหนึ่ง เครื่องจักรใช้ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 110 โวลต์ เป็นตัวขับเคลื่อน พบว่า มอเตอร์มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ได้ทำการแก้ไขโดยต่อสายดินที่เปลือกโลหะมอเตอร์และแท่นรองรับไว้อย่างแข็งแรงเรียบร้อย วัดค่าความต้านทานของสายดินได้ประมาณ 2500 โอห์ม ถ้ามีคนงานผู้หนึ่งไปสัมผัสถูกมอเตอร์ ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไร
 • 1 : คนงานคนนั้นไม่น่าได้รับอันตราย เนื่องจากใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำกว่า 220 โวลต์
 • 2 : คนงานผู้นั้นไม่น่าได้รับอันตราย เนื่องจากได้ต่อสายดินไว้อย่างแข็งแรงเรียบร้อยแล้ว
 • 3 : คนงานผู้นั้นน่าได้รับอันตราย เนื่องจากค่าความต้านทานของสายดินสูงเกินไป
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 139 :
 • หม้อไอน้ำใช้เชื้อเพลิงแข็ง ควรจะต้องมีอุปกรณ์ดังข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ชุดควบคุมระดับน้ำ ลิ้นนิรภัยและปลั๊กหลอมละลาย
 • 2 : ชุดควบคุมความดัน พัดลมเป่าอากาศเข้าเผาไหม้ และชุดอุ่นน้ำมัน
 • 3 : ชุดอุ่นน้ำมันเตาด้วยไอน้ำและไฟฟ้า
 • 4 : อุปกรณ์ควบคุมการป้อนเชื้อเพลิงอัตโนมัติ และปลั๊กหลอมละลาย

ข้อที่ 140 :
 • ลิ้นนิรภัย (เซฟตี้วาล์ว) จะต้องมีการระบายไอน้ำทิ้งที่ความดันเท่าใด
 • 1 : อย่างต่ำร้อยละ 70 ของปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้สูงสุด
 • 2 : ร้อยละ 90 ของปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้สูงสุด
 • 3 : ร้อยละ 100 ของปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้สูงสุด
 • 4 : ร้อยละ 110 ของปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้สูงสุด

ข้อที่ 141 :
 • เมื่อมีการเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานโดยใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ชนิดที่มีสวิทซ์ควบคุมที่พื้น ถ้าท่านเป็นผู้ควบคุมการยกวัสดุนี้ให้เคลื่อนที่ไปท่านจะปฏิบัติอย่างไร
 • 1 : เดินคู่ขนานด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัสดุ
 • 2 : ให้วัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แล้วเดินตามวัสดุ
 • 3 : เดินนำหน้าแล้วให้วัสดุเคลื่อนที่ตามหลังไป
 • 4 : เดินถอยหลังไปแล้วให้วัสดุเคลื่อนที่ตาม

ข้อที่ 142 :
 • การใช้งานรถยก (Fork Lift) ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ลดงาลงติดพื้นทุกครั้งที่จอดรถก่อนที่คนขับจะลงจากรถ
 • 2 : ขณะวิ่งให้ยกงาสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกันการชนถูกสิ่งของที่วางอยู่กับพื้น
 • 3 : ห้ามโดยสารไปกับรถยกเด็ดขาด
 • 4 : ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.

ข้อที่ 143 :
 • การสอบสวนอุบัติเหตุนั้นควรจะดำเนินการอย่างไร
 • 1 : ในทันทีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
 • 2 : ในช่วงเวลาที่ผู้เกี่ยวข้องว่างพร้อมกันทุกคน
 • 3 : ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์
 • 4 : ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

ข้อที่ 144 :
 • นายดี ชอบช่วย ทำงานดูแลหม้อไอน้ำที่มีระดับเสียงในห้องหม้อไอน้ำวัดได้ 85 เดซิเบล (เอ) ท่านจะจัดอุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคลอะไรบ้างให้นายดี
 • 1 : ไม่ต้องจัดอะไร เพราะระดับเสียงไม่เกินกฎหมายกำหนด
 • 2 : จัดปลั๊กลดเสียงให้นายดีสวมใส่
 • 3 : จัดที่ครอบหูลดเสียงให้นายดีสวมใส่
 • 4 : จัดทั้งปลั๊กลดเสียงและที่ครอบหูลดเสียงให้นายดีสวมใส่

ข้อที่ 145 :
 • พิกัดหม้อไอน้ำ (Boiler rating) คือข้อใด
 • 1 : อัตราไอน้ำที่หม้อไอน้ำสามารถผลิตได้ต่อหน่วยเวลา
 • 2 : อัตราความร้อนที่น้ำในหม้อไอน้ำได้รับจากหม้อไอน้ำต่อหน่วยเวลา
 • 3 : อัตราเชื้อเพลิงที่หม้อไอน้ำใช้ไปในการผลิตไอน้ำในหน่วยเวลา
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 146 :
 • ลิ้นนิรภัย (Safety Value) ของหม้อไอน้ำ คือข้อใด
 • 1 : ลิ้นป้องกันมิให้ไอน้ำระเหยออกไปจากหม้อไอน้ำ
 • 2 : อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ระบายหรือลดความดันภายในหม้อไอน้ำที่เกินความต้องการออก
 • 3 : ลิ้นปิดเปิด เพื่อให้เกิดเสียงดังวู๊ดสำหรับแผนกหม้อไอน้ำเมื่อเลิกงาน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 147 :
 • หมวกนิรภัยสำหรับป้องกันศีรษะ (Head Protection) ตามมาตรฐาน ANSI 89.1-1986 Class ใดสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง
 • 1 : Class A
 • 2 : Class B
 • 3 : Class C
 • 4 : Class D

ข้อที่ 148 :
 • อุปกรณ์ป้องกันดวงตาชนิดใดเหมาะสมสำหรับงานตัดเจียรโลหะ
 • 1 : Safety glasses with side shield
 • 2 : Safety glasses without side shield
 • 3 : Goggle
 • 4 : Glass Shield

ข้อที่ 149 :
 • หน้ากากปกป้องระบบหายใจชนิด HF-APR (Half Face-Air Purify Respirator) สามารถปกป้องอันตรายจากสารเคมี ได้กี่เท่าของค่า Threshold Limit Value
 • 1 : ได้ทุกความเข้มข้นไม่จำกัด
 • 2 : 10 เท่าของค่า TLV
 • 3 : 50 เท่าของค่า TLV
 • 4 : 100 เท่าของค่า TLV

ข้อที่ 150 :
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาถึงข้อใดเป็นสำคัญที่สุด
 • 1 : ได้รับการรับรองจากกฎหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านความปลอดภัย
 • 2 : ถ้าเครื่องมือชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมด้วยตนเอง
 • 3 : พิจารณาว่างานที่ปฏิบัติไม่น่าจะเกิดอันตรายก็ไม่จำเป็นต้องใช้
 • 4 : การใช้อุปกรณ์บางอย่างทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน ควรพิจารณาว่าเหมาะสมกับลักษณะงานและภูมิอากาศหรือไม่

ข้อที่ 151 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของสามเหลี่ยมของไฟ (Fire triangle)
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : เชื้อเพลิง
 • 3 : ความร้อน
 • 4 : อัตราการเผาไหม้

ข้อที่ 152 :
 • ไฟไหม้จากอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง จัดเป็นไฟในระดับ ใด
 • 1 : Class A
 • 2 : Class B
 • 3 : Class C
 • 4 : Class D

ข้อที่ 153 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : จุดลุกติดไฟจะสูงกว่าจุดวาบไฟเสมอ
 • 2 : จุดวาบไฟจะสูงกว่าจุดลุกติดไฟเสมอ
 • 3 : จุดวาบไฟจะสูงกว่าจุดลุกติดไฟได้หากปริมาณไอน้ำในอากาศมาก
 • 4 : จุดวาบไฟจะสูงกว่าจุดลุกติดไฟได้หากปริมาณไอน้ำในอากาศน้อย

ข้อที่ 154 :
 • “ผิวหนังมีลักษณะแห้ง อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น เหงื่อไม่ออกเนื่องจากกลไกการระบายความร้อนของร่างกายสูญเสียไป” เป็นอาการเจ็บป่วยจากความร้อนในข้อใด
 • 1 : Heat Clamp
 • 2 : Heat Stroke
 • 3 : Heat Exhaustion
 • 4 : Heat Strain

ข้อที่ 155 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยในการประเมินระดับความร้อนในบริเวณที่ลูกจ้างทำงาน
 • 1 : ลักษณะงานหนักเบา
 • 2 : อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(WBGT)
 • 3 : ในอาคาร-นอกอาคาร
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 156 :
 • ข้อปฏิบัติใดถูกต้องกรณีสารแอมโมเนียในโรงงานห้องเย็นรั่วไหล
 • 1 : สวมใส่หน้ากากช่วยหายใจ
 • 2 : หลบหนีให้ไกล
 • 3 : ฉีดคลุมด้วยละอองน้ำ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 157 :
 • Wet-bulb globe temperature หรือ WBGT เป็นดัชนีของภาวะความร้อน ในกรณีวัดกลางแจ้ง (outdoor) ประกอบด้วย
 • 1 : Natural wet bulb temperature, Globe temperature และ Dry bulb temperature
 • 2 : Natural wet bulb temperature, Room temperature และ Globe temperature
 • 3 : Globe temperature, Room temperature และ Dry bulb temperature
 • 4 : Room temperature, Relative humidity และ Globe temperature

ข้อที่ 158 :
 • สภาพพื้นเดินลักษณะอย่างไรที่ทำให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นเดินกับพื้นรองเท้ามีค่าไม่เท่ากัน
 • 1 : พื้นเดินมีสภาพแห้ง
 • 2 : พื้นเดินมีผิวเรียบ
 • 3 : พื้นเดินมีผิวขรุขระ
 • 4 : พื้นเดินมีภาวะปนเปื้อนด้วนน้ำหรือน้ำมัน

ข้อที่ 159 :
 • การเก็บสารเคมีข้อใดถูกต้อง
 • 1 : แบ่งกลุ่มตามประเภทสารเคมีแต่ละชนิด
 • 2 : First-in/First put
 • 3 : ติดฉลาก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 160 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการทำฝาครอบดูดลมทิ้ง
 • 1 : ติดตั้งฝาครอบดูดลมทิ้งไว้เหนือผิวของสารระเหยง่าย
 • 2 : ติดตั้งฝาครอบดูดลมทิ้งไว้ด้านข้าง
 • 3 : วางทิศทางการปล่อยลมทิ้งให้มีการหักมุมมากที่สุด
 • 4 : ข้อลมต้องทำเป็นข้อต่อท่อเรียว

เนื้อหาวิชา : 217 : 03 Safety Laws
ข้อที่ 161 :
 • เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในโรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จึงกำหนดให้สถานที่ทำงานจะต้องไม่หนาแน่นหรือแออัดมากเกินไป โดยกำหนดไว้ว่าพื้นที่ทำงานต่อคนจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไร
 • 1 : 2 ตร.ม.
 • 2 : 3 ตร.ม.
 • 3 : 4 ตร.ม.
 • 4 : 5 ตร.ม.

ข้อที่ 162 :
 • เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถังแก๊สความดันสูง (Pressure Vessel) จึงกำหนดมาตรฐานสีถังตาม มอก.88-2517 ขึ้น ทราบหรือไม่ว่าถังออกซิเจนที่ใช้ในโรงงานมีสีใด
 • 1 : เทา
 • 2 : น้ำตาลเข้ม
 • 3 : ดำ
 • 4 : ทาเฉพาะสีกันสนิมเท่านั้น

ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดเป็นอนุกรมมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 1 : มอก. 9000
 • 2 : มอก. 14000
 • 3 : มอก. 18000
 • 4 : มอก. 19000

ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดเป็นข้อห้ามทำงานสำหรับลูกจ้างหญิงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • 1 : การทำงานบนนั่งร้านสูงกว่าพื้นดิน 5 เมตร
 • 2 : การทำงานบนนั่งร้านสูงกว่าพื้นดิน 7 เมตร
 • 3 : งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
 • 4 : การจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานต่อ

ข้อที่ 165 :
 • กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างไว้ 7 ประเภท ยกเว้นข้อใด
 • 1 : งานเชื่อมก๊าซโลหะ
 • 2 : งานที่ต้องทำเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
 • 3 : งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูง ๆ
 • 4 : งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ

ข้อที่ 166 :
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 1 : 30
 • 2 : 40
 • 3 : 50
 • 4 : 60

ข้อที่ 167 :
 • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไปที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพประจำโรงงาน
 • 1 : 50
 • 2 : 80
 • 3 : 100
 • 4 : 120

ข้อที่ 168 :
 • หน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องสำรวจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละกี่ครั้ง
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4

ข้อที่ 169 :
 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4

ข้อที่ 170 :
 • ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามประกาศของกระทรวง
 • 1 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน
 • 2 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • 3 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • 4 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหุ้นส่วน

ข้อที่ 171 :
 • นั่งร้านในงานก่อสร้างจะถูกจัดทำให้คนงานขณะปฏิบัติงาน สูงจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกินกี่เมตร
 • 1 : เกิน 2.0 เมตรขึ้นไป
 • 2 : เกิน 5.0 เมตรขึ้นไป
 • 3 : เกิน 10.0 เมตรขึ้นไป
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 172 :
 • ในการทำงานของคนงาน 8 ชั่วโมง/วัน ระดับเสียงความดังสูงสุดที่ปลอดภัยไม่ควรเกินกี่เดซิเบลเอ
 • 1 : 85 เดซิเบล เอ
 • 2 : 90 เดซิเบล เอ
 • 3 : 91 เดซิเบล เอ
 • 4 : 92 เดซิเบล เอ

ข้อที่ 173 :
 • อุปกรณ์ปกป้องหูชนิดปลั๊กลดเสียงตามกฎหมายความปลอดภัยฯ จะต้องลดเสียงได้ไม่ต่ำกว่ากี่เดซิเบลเอ
 • 1 : 25 เดซิเบล เอ
 • 2 : 20 เดซิเบล เอ
 • 3 : 15 เดซิเบล เอ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 174 :
 • ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่เหมาะสม ต้องสามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่ากี่เดซิเบล (เอ)
 • 1 : 10
 • 2 : 15
 • 3 : 20
 • 4 : 25

ข้อที่ 175 :
 • เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 ถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการ โรงงานส่วนใดส่วนหนึ่งต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่มประกอบกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน
 • 1 : 7 วัน
 • 2 : 15 วัน
 • 3 : 30 วัน
 • 4 : 60 วัน

ข้อที่ 176 :
 • โรงงานที่ตั้งและประกอบกิจการอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องทบทวน จัดทำ และยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไปทุกๆ กี่ปี อย่างไร
 • 1 : 2 ปี ภายใน 30 ธันวาคม ของปีที่ 2 นับแต่ปีถัดจากปีที่ยื่นครั้งก่อน
 • 2 : 3 ปี ภายใน 30 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีถัดจากปีที่ยื่นครั้งก่อน
 • 3 : 4 ปี ภายใน 30 ธันวาคม ของปีที่ 4 นับแต่ปีถัดจากปีที่ยื่นครั้งก่อน
 • 4 : 5 ปี ภายใน 30 ธันวาคม ของปีที่ 5 นับแต่ปีถัดจากปีที่ยื่นครั้งก่อน

ข้อที่ 177 :
 • กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องมีคุณสมบัติคือจบปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : 6 เดือน
 • 2 : 1 ปี
 • 3 : 1 ปี 6 เดือน
 • 4 : 2 ปี

ข้อที่ 178 :
 • โดยทั่วไป จ.ป. มีหน้าที่อะไร
 • 1 : คอยบันทึกและทำรายงานระดับความดันของหม้อไอน้ำเพื่อป้องกันระเบิด
 • 2 : ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • 3 : วิเคราะห์ความปลอดภัยโดยการทำ JSA
 • 4 : บริหารควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยและงานอาชีวอนามัยในโรงงาน

ข้อที่ 179 :
 • ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงาน จนทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บปวด หรือบาดเจ็บ ภายใน 72 ชั่วโมง แล้วยังทำงานไม่ได้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องทำอย่างไร
 • 1 : ซ่อมแซมเครื่องจักร
 • 2 : ผู้ประกอบการแจ้งให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทราบ
 • 3 : จัดหาพนักงานใหม่
 • 4 : ให้พนักงานที่บาดเจ็บลาพัก

ข้อที่ 180 :
 • ทางออกฉุกเฉินในโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน 2535 จะต้องมีขนาดเท่าไร
 • 1 : ประมาณ 80 ซม. และถ้ามีพนักงานมากกว่า 50 คน ให้เพิ่มสัดส่วนอย่างน้อย 1 ซม. ต่อคน
 • 2 : ประมาณ 90 ซม. และถ้ามีพนักงานมากกว่า 50 คน ให้เพิ่มสัดส่วนอย่างน้อย 2 ซม. ต่อคน
 • 3 : ไม่น้อยกว่า 110 ซม. และถ้ามีพนักงานมากกว่า 50 คน ให้เพิ่มสัดส่วนอย่างน้อย 2 ซม. ต่อคน
 • 4 : เท่ากับประตูทั่วไปหรือแล้วแต่สถาปนิกออกแบบเพื่อความกลมกลืนกับสภาพการทำงาน

ข้อที่ 181 :
 • จำนวนเครื่องดับเพลิงที่ควรมีอย่างน้อยกี่เครื่อง ต่อพื้นที่ 500 ตร.ม.
 • 1 : 1 เครื่อง
 • 2 : 2 เครื่อง
 • 3 : 3 เครื่อง
 • 4 : 5 เครื่อง

ข้อที่ 182 :
 • แสงสว่างสำหรับโรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง ควรมีค่าไม่น้อยกว่ากี่ลักซ์
 • 1 : 50 ลักซ์
 • 2 : 75 ลักซ์
 • 3 : 100 ลักซ์
 • 4 : 200 ลักซ์

ข้อที่ 183 :
 • การจัดพื้นที่ทำงานสำหรับพนักงานหนึ่งคนเพื่อไม่ให้แออัด ควรมีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร
 • 1 : 1 ตร.ม.
 • 2 : 1.5 ตร.ม.
 • 3 : 2 ตร.ม.
 • 4 : 3 ตร.ม.

ข้อที่ 184 :
 • โรงงานใดจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • 1 : โรงงานที่มีพนักงานมากกว่า 100 คน
 • 2 : โรงงานทุกประเภทกิจการ
 • 3 : โรงงานประเภทที่ 1
 • 4 : โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 185 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • 1 : ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
 • 2 : ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง
 • 3 : ควบคุม ดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธี และให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 • 4 : ตรวจสอบหม้อไอน้ำประจำปี

ข้อที่ 186 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัย
 • 1 : เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมความปลอดภัย
 • 2 : นัดหมายการประชุม
 • 3 : ให้รางวัลเชิดชูแก่พนักงานหรือหัวหน้างานที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมความปลอดภัย
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 187 :
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 – 499 คน จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างน้อยกี่คน
 • 1 : 11 คน
 • 2 : 13 คน
 • 3 : 5 คน
 • 4 : 7 คน

ข้อที่ 188 :
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 1 : 30
 • 2 : 40
 • 3 : 50
 • 4 : 60

ข้อที่ 189 :
 • หน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละกี่ครั้ง
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4

ข้อที่ 190 :
 • กฎหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4

ข้อที่ 191 :
 • Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ว่า “บุคคลต้องไม่รับเสียงที่ดังเกินกว่ากี่เดซิเบลเอ ไม่ว่าเวลาใด ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังกระแทก หรือเสียงดังเป็นในรูปจังหวะใดก็ตาม”
 • 1 : 150 เดซิเบลเอ
 • 2 : 140 เดซิเบลเอ
 • 3 : 130 เดซิเบลเอ
 • 4 : 120 เดซิเบลเอ

ข้อที่ 192 :
 • ตามพระราชบัญญัติโรงงานกำหนดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับการดับเพลิงกี่เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • 1 : 1 เครื่อง
 • 2 : 2 เครื่อง
 • 3 : 3 เครื่อง
 • 4 : ไม่จำเป็นต้องมี

ข้อที่ 193 :
 • ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานกำหนดไว้ว่า ทางออกฉุกเฉินต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่ากี่เซนติเมตร
 • 1 : 90 เซนติเมตร
 • 2 : 100 เซนติเมตร
 • 3 : 110 เซนติเมตร
 • 4 : 120 เซนติเมตร

ข้อที่ 194 :
 • ในการปฏิบัติงานที่ต้องการควรละเอียดปานกลาง เช่น การเขียนแบบ พ่นสี และตกแต่งสี งานตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงงานผลิตรถยนต์ควรกำหนดความเข้มข้นของการส่องสว่างไม่น้อยกว่ากี่ลักซ์
 • 1 : 800 ลักซ์
 • 2 : 600 ลักซ์
 • 3 : 400 ลักซ์
 • 4 : 200 ลักซ์

ข้อที่ 195 :
 • ในการทำงานก่อสร้างที่มีการใช้นั่งร้าน ควรกำหนดพื้นที่นั่งร้านให้มีความกว้างไม่น้อยกว่ากี่เซนติเมตร
 • 1 : 25 เซนติเมตร
 • 2 : 30 เซนติเมตร
 • 3 : 35 เซนติเมตร
 • 4 : 40 เซนติเมตร

ข้อที่ 196 :
 • สถานประกอบการที่มีลูกจ้างหนึ่งร้อยคนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างน้อยกี่คน
 • 1 : 1 คน
 • 2 : 2 คน
 • 3 : 3 คน
 • 4 : 4 คน

ข้อที่ 197 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งขนาด 30x70 เมตร มีคนงาน 165 คน ควรมีทางออกฉุกเฉิน ตามข้อใด จึงจะเหมาะสม
 • 1 : กว้าง 220 cm. 1 ทาง
 • 2 : กว้าง 220 cm. 2 ทาง
 • 3 : กว้าง 110 cm. 2 ทาง
 • 4 : กว้าง 110 cm. 1 ทาง

ข้อที่ 198 :
 • ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องมีตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : เครื่องจักรตั้งแต่ 2 แรงม้าขึ้นไป หรือคนงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 • 2 : เครื่องจักรตั้งแต่ 2 แรงม้าขึ้นไป หรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
 • 3 : เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
 • 4 : เครื่องจักรตั้งแต่ 7 แรงม้าขึ้นไป หรือคนงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ข้อที่ 199 :
 • โรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ มีเสียงดังปล่อยน้ำเสียทางราชการสามารถสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขได้ตามมาตราใด
 • 1 : มาตรา 35 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 2 : มาตรา 37 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 3 : มาตรา 39 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 4 : มาตรา 40 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535

ข้อที่ 200 :
 • โรงงานก่อเหตุเดือดร้อนร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบ ต่อชีวิต และทรัพย์สินทางราชการสามารถสั่งให้ระงับเหตุได้ตามมาตราใด
 • 1 : มาตรา 35 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 2 : มาตรา 37 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 3 : มาตรา 39 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 4 : มาตรา 40 พระราชบัญญัติโรงงาน 2535

ข้อที่ 201 :
 • องค์ประกอบของโรงงานประกอบด้วยอาคาร เครื่องจักร คนงาน ผลิต บรรจุ ประกอบ และข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : จัดเข้าประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2 : มีระบบควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : มีวิศวกรรับรองความปลอดภัย
 • 4 : ต้องประเมินความเสี่ยง

ข้อที่ 202 :
 • โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานแบบใด
 • 1 : ไม่ต้องขอรับอนุญาต
 • 2 : ต้องได้รับในอนุญาตก่อนการก่อสร้างโรงงาน
 • 3 : ประกอบกิจการได้ทันที
 • 4 : มีวิศวกรรับรองความปลอดภัย

ข้อที่ 203 :
 • การพิจารณาทำเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม เป็นเรื่องของกระทรวงใด
 • 1 : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : แรงงาน
 • 3 : สาธารณสุข
 • 4 : อุตสาหกรรม

ข้อที่ 204 :
 • “สัญญาณแจ้งอันตราย เช่น โรงงานที่มีแก๊สอันตรายต้องมีสัญญาณที่สามารถแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง และมีอย่างน้อย 2 ที่” กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานใด
 • 1 : กระทรวงแรงงานฯ
 • 2 : กระทรวงสาธารณะสุข
 • 3 : กระทรวงมหาดไทย
 • 4 : กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อที่ 205 :
 • สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นคุณสมบัติของผู้ใด
 • 1 : จป.ระดับบริหาร
 • 2 : จป.ระดับพื้นฐาน
 • 3 : จป.ระดับวิชาชีพ
 • 4 : จป.ระดับหัวหน้างาน

ข้อที่ 206 :
 • สีเพื่อความปลอดภัย สีแดงและสีเขียว มีความหมายอย่างไร
 • 1 : หยุดและระวัง
 • 2 : หยุดและแสดงภาวะปลอดภัย
 • 3 : ระวังและบังคับให้ปฏิบัติ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 207 :
 • โรงงานถลุงเหล็กมักจะประสบกับปัญหาความร้อน เพื่อความปลอดภัยควรกำหนดให้ความร้อนบริเวณที่ทำงานไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 38 องศาเซลเซียส
 • 2 : 34 องศาเซลเซียส
 • 3 : 45 องศาเซลเซียส
 • 4 : 30 องศาเซลเซียส

ข้อที่ 208 :
 • ข้อใด คือ ขนาดความกว้างของทางเดินในโรงงานสำหรับรถเข็น 2 ล้อ (เดินทางเดียว)
 • 1 : ไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว
 • 2 : ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว
 • 3 : ไม่ต่ำกว่า 36 นิ้ว
 • 4 : ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว

ข้อที่ 209 :
 • รองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ทนแรงกดได้ไม่น้อยกว่ากี่กิโลกรัม
 • 1 : 100 กิโลกรัม
 • 2 : 250 กิโลกรัม
 • 3 : 446 กิโลกรัม
 • 4 : 698 กิโลกรัม

ข้อที่ 210 :
 • ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) สามารถลดเสียงได้ประมาณกี่เดซิเบล
 • 1 : 10 dB
 • 2 : 15 dB
 • 3 : 25 dB
 • 4 : 30 dB

ข้อที่ 211 :
 • ข้อใดเป็นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยประเภทบังคับ
 • 1 : ห้ามสูบบุหรี่
 • 2 : ระวังไฟฟ้าแรงสูง
 • 3 : พื้นที่สวมใส่หมวกนิรภัย
 • 4 : ระวังลื่นล้ม

ข้อที่ 212 :
 • กฎหมายข้อใดมิได้กำหนดสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
 • 1 : พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 • 2 : พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535
 • 3 : พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 • 4 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 635-2529

ข้อที่ 213 :
 • ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน เนื่องจากโรงงาน หรือเครื่องจักรของโรงงาน ถ้าอุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในกี่วัน นับแต่วันตายหรือวันครบกำหนด 72 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี
 • 1 : 3 วัน
 • 2 : 5 วัน
 • 3 : 7 วัน
 • 4 : 10 วัน

ข้อที่ 214 :
 • ตามกฎหมายไทยเสียงในบริเวณทำงาน (Working Area) ปกติวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องดังไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 80 dB (A)
 • 2 : 85 dB (A)
 • 3 : 90 dB (A)
 • 4 : 95 dB (A)

ข้อที่ 215 :
 • ฝุ่นในบริเวณที่ทำงานมักก่อให้เกิดโรคปอดอุดตัน เพื่อความปลอดภัย จึงกำหนดให้ฝุ่นทุกขนาดในบรรยากาศการทำงานไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 15 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 216 :
 • บริเวณทางเดินในอาคารโรงงาน โกดังสินค้าควรมีความเข้มของการส่องสว่างเท่าใด
 • 1 : 20 ลักซ์
 • 2 : 50 ลักซ์
 • 3 : 100 ลักซ์
 • 4 : 150 ลักซ์

ข้อที่ 217 :
 • ระดับเสียงเกินกว่าเท่าใดที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนงานสัมผัสหรือเข้าไปทำงาน
 • 1 : 100 dBA
 • 2 : 120 dBA
 • 3 : 130 dBA
 • 4 : 140 dBA

ข้อที่ 218 :
 • ปกติสายไฟในอาคารขนาดพื้นที่หน้าตัด 2.5 ตร.มม. ยอมให้มีกระแสไหลสูงสุดเท่าใด
 • 1 : ไม่เกิน 2.5 A
 • 2 : ไม่เกิน 10 A
 • 3 : ไม่เกิน 20 A
 • 4 : ไม่น้อยกว่า 85 A

ข้อที่ 219 :
 • ถังก๊าซชนิดมีตะเข็บรอยเชื่อม ทาด้วยสีเหลืองทั้งใบตามมาตรฐานสีและสัญลักษณ์ มอก. 88-2517 ท่านคิดว่าเป็นถังบรรจุก๊าซชนิดใด
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : คลอรีน
 • 4 : แอมโมเนีย

ข้อที่ 220 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับงานลักษณะอับอากาศ
 • 1 : มีออกซิเจนต่ำกว่า 19.5%
 • 2 : มีออกซิเจนมากกว่า 23.5%
 • 3 : มีก๊าซติดไฟหรือระเบิดได้เกินกว่า 10% ของค่า LFL หรือ LEL
 • 4 : มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว

ข้อที่ 221 :
 • ข้อใดที่กฎหมายมิได้กำหนดให้วิศวกรต้องตรวจทดสอบพร้อมเซ็นรับรองผลการตรวจ
 • 1 : เครนเหนือศีรษะ (Overhead crane)
 • 2 : หม้อน้ำ (Boiler)
 • 3 : ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • 4 : เครื่องปั๊มโลหะ

ข้อที่ 222 :
 • การกำหนดทางออก (Exit) ของอาคารโรงงานข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เปิดโล่งให้มากที่สุด
 • 2 : จะต้องมีอยู่อย่างน้อย 1 ทาง
 • 3 : จะต้องมีทางออกอยู่อย่างน้อย 2 ทาง
 • 4 : จะต้องมีทางออกอยู่อย่างน้อย 4 ทาง

ข้อที่ 223 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับการติดตั้งสายดิน
 • 1 : ขนาดของสายดินต้องไม่เล็กกว่า 1/10 ของขนาดสายตัวนำใหญ่สุด
 • 2 : ความต้านทานระหว่างสายดินกับดิน ณ จุดปักหลักดินต้องไม่เกิน 100 โอห์ม
 • 3 : การต่อสายดินสามารถทำได้โดยการต่อที่โครงโลหะอย่างเดียว
 • 4 : เครื่องมือไฟฟ้าชนิดถือหรือเคลื่อนที่ได้ที่มีฉนวน 2 ชั้นไม่จำเป็นต้องมีสายดิน

ข้อที่ 224 :
 • บริเวณที่ทำงานอับอากาศ (Confined Space) ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : มีออกซิเจนต่ำกว่า 19.5%
 • 2 : มีสารไวไฟความเข้มข้นเกินกว่า 10% ของค่า LFL หรือ LEL
 • 3 : มีทางเข้า-ออก จำกัด
 • 4 : มีความลึกเกินกว่า 20 เมตร

ข้อที่ 225 :
 • เขตก่อสร้าง คือข้อใด
 • 1 : สถานที่สำหรับดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับมนุษย์ในโลก
 • 2 : พื้นที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างซึ่งนายจ้างได้จัดทำรั้วหรือคอกกั้นไว้
 • 3 : พื้นที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่มีการทำกิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้คนงานที่จัดหาไว้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 226 :
 • Ear Muff จะต้องสามารถลดความดังของเสียงได้อย่างน้อยเท่าไร
 • 1 : 15 เดซิเบล
 • 2 : 20 เดซิเบล
 • 3 : 25 เดซิเบล
 • 4 : 30 เดซิเบล

ข้อที่ 227 :
 • กฎหมายกำหนดห้ามลูกจ้างทำงานในสถานที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่าเท่าใด
 • 1 : 80 เดซิเบลเอ
 • 2 : 90 เดซิเบลเอ
 • 3 : 120 เดซิเบลเอ
 • 4 : 140 เดซิเบลเอ

ข้อที่ 228 :
 • ในการทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง สถานที่ทำงานนั้นต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 80 เดซิเบลเอ
 • 2 : 90 เดซิเบลเอ
 • 3 : 120 เดซิเบลเอ
 • 4 : 140 เดซิเบลเอ

ข้อที่ 229 :
 • ระดับความร้อนในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานวัดเป็นอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(WBGT) ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : งานเบาไม่เกิน 30 องศาเซสเซียส
 • 2 : งานปานกลางไม่เกิน 32 องศาเซสเซียส
 • 3 : งานหนักไม่เกิน 28 องศาเซสเซียส
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 230 :
 • บริเวณกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็งควรมีมาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างเท่าใด
 • 1 : 200 ลักซ์
 • 2 : 300 ลักซ์
 • 3 : 400 ลักซ์
 • 4 : 500 ลักซ์

ข้อที่ 231 :
 • ในโรงงานทอผ้าฝ้าย และผ้าลินิน บริเวณใดควรมีแสงสว่างมากที่สุด
 • 1 : เครื่องทอผ้าดิบ
 • 2 : เครื่องสืบด้าย
 • 3 : การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ
 • 4 : เครื่องสางเส้นใย

ข้อที่ 232 :
 • มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาทำงานในแต่ละวัน (8 ชั่วโมงในการทำงาน) ต้องไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 85 เดซิเบล
 • 2 : 90 เดซิเบล
 • 3 : 95 เดซิเบล
 • 4 : 80 เดซิเบล

ข้อที่ 233 :
 • แรงงานชายควรยก แบก หาม สิ่งที่มีน้ำหนักไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 25 กิโลกรัม
 • 2 : 50 กิโลกรัม
 • 3 : 55 กิโลกรัม
 • 4 : 100 กิโลกรัม

ข้อที่ 234 :
 • มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานหม้อไอน้ำ กำหนดให้มีวิศวกรตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยอย่างไร
 • 1 : ทุก 6 เดือน
 • 2 : อย่างน้อยปีละครั้ง
 • 3 : ทุก 3 ปี
 • 4 : ทุก 5 ปี

ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดมิใช่การตรวจสอบภาชนะทนความดัน (Pressure Vessel) ตามมาตรฐาน มอก.258-2531
 • 1 : การชั่งน้ำหนักถังเปล่า
 • 2 : การเอ็กซเรย์รอยเชื่อม
 • 3 : การทดสอบอัดน้ำ (Hydrostatic Test)
 • 4 : การตรวจดูรอยบุบ รอยบุ๋ม รอยขีดข่วน ภายนอก

ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดเป็นการต่อสายดินที่ถูกต้อง
 • 1 : ต่อที่โครงโลหะอุปกรณ์
 • 2 : หลักดินต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร
 • 3 : ความต้านทานของสายดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 237 :
 • การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน้ำเป็นหน้าที่ของวิศวกรสาขาใด
 • 1 : วิศวกรอุตสาหการ
 • 2 : วิศวกรไฟฟ้า
 • 3 : วิศวกรเครื่องกล
 • 4 : วิศวกรโยธา

ข้อที่ 238 :
 • การออกแบบแผนผังโรงงาน (Plant Layout Design) และควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแผนผังเป็นหน้าที่ของวิศวกรสาขาใด
 • 1 : วิศวกรอุตสาหการ
 • 2 : วิศวกรไฟฟ้า
 • 3 : วิศวกรเครื่องกล
 • 4 : วิศวกรโยธา

ข้อที่ 239 :
 • ตามข้อบังคับของสภาวิศวกรรมฉบับใหม่ วิศวกรถูกแบ่งออกเป็นกี่สาขา
 • 1 : 5 สาขา
 • 2 : 6 สาขา
 • 3 : 7 สาขา
 • 4 : 8 สาขา

ข้อที่ 240 :
 • การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น (Crane) เป็นหน้าที่ของวิศวกรสาขาใด
 • 1 : วิศวกรอุตสาหการ
 • 2 : วิศวกรเหมืองแร่
 • 3 : วิศวกรเครื่องกล
 • 4 : วิศวกรโยธา

เนื้อหาวิชา : 218 : 04 Principles of Safety Management
ข้อที่ 241 :
 • Frequency rate = 52.63 ครั้ง หมายถึงข้อใด
 • 1 : มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 52.63 ครั้ง ต่อเวลาทำงานหนึ่งปี
 • 2 : มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 52.63 ครั้ง ต่อเวลาทำงานหนึ่งล้านคน-ชั่วโมงทำงาน
 • 3 : มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 52.63 ครั้ง ต่อเวลาทำงานหนึ่งพันคน-ชั่วโมงทำงาน
 • 4 : มีอุบัติเหตุอย่างรุนแรงเกิดขึ้น 52.63 ครั้ง ต่อเวลาทำงานหนึ่งปี

ข้อที่ 242 :
 • หลักในการกองวัสดุโดยทั่วไปข้อใดสำคัญที่สุด
 • 1 : ให้กองวัสดุตรงพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีคนเดินผ่านไป-มา
 • 2 : ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณกองวัสดุทุกชนิด
 • 3 : จัดวัสดุมีน้ำหนักมากอยู่ข้างล่าง
 • 4 : ต้องกองวัสดุไว้นอกอาคารโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของคนงาน

ข้อที่ 243 :
 • การจัดเก็บวัสดุที่ยาวเกินกว่าชั้นวางของอย่างปลอดภัยต้องเก็บอย่างไร
 • 1 : วางบนชั้นล่างสุด
 • 2 : ตั้งพิงไว้กับฝาผนัง หรือ กำแพง
 • 3 : วางบนชั้นที่สูงเกินกว่าศีรษะคนทั่วไป
 • 4 : วางที่ใดก็ได้ที่ไม่ขวางทางเดิน

ข้อที่ 244 :
 • สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอันตรายในงานก่อสร้างมี 2 ประการ คือข้อใด
 • 1 : สาเหตุจากคนงานก่อสร้างและคนคุมงานก่อสร้าง
 • 2 : สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกและการกระทำของคน
 • 3 : สาเหตุจาก ดิน ฟ้า อากาศ และ เทวดา
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 245 :
 • วัตถุประสงค์ของการออกแบบและวางผังโรงงาน คือข้อใด
 • 1 : ให้มีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด
 • 2 : ให้มีการไหลของชิ้นงานผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างคล่องตัว
 • 3 : ให้มีการใช้คนทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 246 :
 • การป้องกันการประสบอันตรายของคนงานวิธีสุดท้าย คือข้อใด
 • 1 : ปรับปรุงทางวิศวกรรม
 • 2 : ปรับปรุงทางการบริหารงาน เช่น จำกัดเวลาการทำงาน
 • 3 : ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 247 :
 • การเสริมสร้างความปลอดภัยโดยใช้หลัก 3 E นั้นควรให้ความสำคัญใดเป็นอันดับแรก
 • 1 : Engineering
 • 2 : Education
 • 3 : Enforcement
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 248 :
 • อะไรเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญด้านความปลอดภัย
 • 1 : การยอมรับความคิดเห็นของพนักงาน
 • 2 : สามารถสอบสวนอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3 : ความสามารถในการสอนงาน
 • 4 : ความเต็มใจในการรับผิดชอบต่อการป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อที่ 249 :
 • ในกิจกรรม 5ส. เพื่องานด้านความปลอดภัย กิจกรรมใดบ้างที่ส่งผลต่อคนเป็นหลัก
 • 1 : สุขลักษณะ, สร้างนิสัย
 • 2 : สะดวก, สร้างนิสัย
 • 3 : สะสาง, สะอาด
 • 4 : สุขลักษณะ, สะอาด

ข้อที่ 250 :
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานหรือสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำการสอบสวนอุบัติเหตุในโรงงานได้แก่ผู้ใด
 • 1 : ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • 2 : ผู้ทำงานที่เห็นเหตุการณ์
 • 3 : ผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • 4 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการบันทึกรายงานอุบัติเหตุ
 • 1 : มีการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
 • 2 : มีการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : มีข้อเสนอแนะและป้องกัน
 • 4 : สั้นกระทัดรัด

ข้อที่ 252 :
 • มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18000-2541 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นในด้านใด
 • 1 : ข้อแนะนำด้านเทคนิคและวิธีการนำไปปฏิบัติ
 • 2 : ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
 • 3 : ข้อกำหนดด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 253 :
 • คำถามต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีความจำเป็นสำหรับการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : ใครได้รับบาดเจ็บ
 • 2 : อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ใด
 • 3 : อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • 4 : ใครเป็นผู้กระทำความผิด

ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : วัน เวลา ที่เกิดเหตุ
 • 2 : รายงานการบาดเจ็บ
 • 3 : รปภ. ที่มาทำงานในวันนั้น
 • 4 : สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อที่ 255 :
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดยใช้เทคนิค KYT ข้อใดอธิบายความหมายได้ถูกต้อง
 • 1 : วิธีการฝึกอบรมให้รู้จักการคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • 2 : วิธีการฝึกอบรมให้รู้จักการคาดการณ์ถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหาย
 • 3 : วิธีการฝึกอบรมให้รู้จักการคาดการณ์ถึงการบาดเจ็บที่จะเพิ่มขึ้น
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 256 :
 • เทคนิค 3E ที่ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุข้อใดให้ความหมายไม่ถูกต้อง
 • 1 : Engineering
 • 2 : Education
 • 3 : Enforcement
 • 4 : Environment

ข้อที่ 257 :
 • ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยของคนงาน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ดูแลระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • 3 : ดูแลสวัสดิภาพและสุขอนามัยในการทำงานของลูกจ้าง
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 258 :
 • จงคำนวณหาค่าความร้ายแรงของอุบัติเหตุ (Severity Rate) ของบริษัท B โดยมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเวลาทำงาน 1 ล้านชั่วโมงทำงาน ดังข้อมูลที่ให้มาด้านล่าง  
    บริษัท A บริษัท B บริษัท C
  จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุต่อปี 30 25 40
  จำนวนวันสูญเสีย 1000 920 1050
  จำนวนคนงาน 200 300 350
  เวลาที่มีในการทำงานทั้งหมดต่อปี (ชั่วโมง) 2400 2450 2500
 • 1 : 2083.33 วัน ต่อการทำงาน 1 ล้าน คน-ชั่วโมง
 • 2 : 1251.70 วัน ต่อการทำงาน 1 ล้าน คน-ชั่วโมง
 • 3 : 1300.63 วัน ต่อการทำงาน 1 ล้าน คน-ชั่วโมง
 • 4 : 1000 วัน ต่อการทำงาน 1 ล้าน คน-ชั่วโมง

ข้อที่ 259 :
 • จงคำนวณหาวันสูญเสียโดยเฉลี่ยต่ออุบัติเหตุ (Average Day Charged Per Accident: ADC) ของบริษัท C โดยมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเวลาทำงาน 1 ล้านคน-ชั่วโมง ดังข้อมูลที่ให้มาด้านล่าง  

 • 1 : 33.33 วัน/1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 2 : 36.80 วัน/1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 3 : 26.25 วัน/1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 4 : 52.63 วัน/1 ล้านคน-ชั่วโมง

ข้อที่ 260 :
 • การประเมินผลของการควบคุมอุบัติเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ
 • 2 : เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของอุบัติเหตุ
 • 3 : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 4 : เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่มีอยู่ในองค์กร

ข้อที่ 261 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : เพื่อใช้ในการหามาตรการป้องกัน
 • 2 : เพื่อค้นหาค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการเกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : เพื่อสร้างความสนใจในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 4 : เพื่อใช้พิจารณาค้นหาความจริงโดยการบรรทัดฐานของกฎหมาย

ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดคือความหมายของการประเมินผลด้านการดำเนินงาน
 • 1 : เป็นการแสดงผลโครงการต่างๆ ว่าสำเร็จลุล่วงตามแผนหรือไม่
 • 2 : เป็นการแสดงความดีความชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • 3 : เป็นการวัดความสำเร็จของผลผลิต
 • 4 : เป็นการวัดผลปฏิบัติงานของพนักงานผลิต

ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลด้านการดำเนินงานความปลอดภัย
 • 1 : Frequency Rate
 • 2 : Severity Rate
 • 3 : Control Chart
 • 4 : Safe-6-Sigma

ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดไม่ใช่คำถามของ 5W1H ในการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : Who
 • 2 : Where
 • 3 : When
 • 4 : Which

ข้อที่ 265 :
 • ข้อใดคืองานในหน้าที่ของวิศวกรความปลอดภัย
 • 1 : งานสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันอุบัติภัย
 • 2 : งานร่วมมือกับฝ่ายจัดการระดับกลาง
 • 3 : งานฝึกอบรมความปลอดภัย
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 266 :
 • ข้อใดไม่รวมอยู่ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 1 : Design Costs
 • 2 : Inventory Costs
 • 3 : Operational Costs
 • 4 : Planning and Testing Costs

ข้อที่ 267 :
 • พื้นที่อันตรายกำหนดด้วยเส้นสีอะไร
 • 1 : เหลืองสลับแดง
 • 2 : เหลืองสลับขาว
 • 3 : เหลืองสลับเขียว
 • 4 : แดงสลับขาว

ข้อที่ 268 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้
 • 1 : อบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องจักรกล
 • 2 : อบรมให้รู้จักการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข
 • 3 : อบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากบริเวณที่ทำงาน
 • 4 : อบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 269 :
 • บุคคลใด มีหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักคนงาน และรู้กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี
 • 1 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • 2 : หัวหน้างาน
 • 3 : คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ
 • 4 : คณะกรรมการความปลอดภัย

ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รายการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
 • 1 : ลักษณะของการบาดเจ็บ
 • 2 : ชนิดของอุบัติเหตุ
 • 3 : ตัวการที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 • 4 : สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้อที่ 271 :
 • วันสูญเสียเทียบเท่า คือ ช่วงระยะเวลาที่ต้องสูญเสียเวลาในการทำงานไปเท่าใด
 • 1 : 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 2 : 25 ปี
 • 3 : 6,000 วัน
 • 4 : ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบาดเจ็บ

ข้อที่ 272 :
 • การจัดวางตำแหน่งและระดับของหน่วยงานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : ขนาดของสถานประกอบการ
 • 2 : ประเภทของสถานประกอบการ
 • 3 : ชนิดของสถานประกอบการ
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 273 :
 • คนงานกลุ่มใดที่อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากทรงผมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ตลอดจนรองเท้า
 • 1 : คนงานสูงอายุ
 • 2 : คนงานหญิง
 • 3 : คนงานชาย
 • 4 : คนงานเยาวชน

ข้อที่ 274 :
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดที่ควรสวมใส่ในการทำงานเครื่องปั๊มโลหะ
 • 1 : ร้องเท้านิรภัย
 • 2 : แว่นตานิรภัย
 • 3 : หมวกนิรภัย
 • 4 : ถุงมือผ้า

ข้อที่ 275 :
 • จากการเก็บสถิติการประสบอันตรายของพนักงานในโรงงาน A และโรงงาน B ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ ถ้าต้องการทราบภาพรวมของการประสบอุบัติเหตุของโรงงานทั้ง 2 แห่ง โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ท่านจะสรุปอัตราการประสบอันตรายทั้ง 2 แห่งอย่างไร  

 • 1 : โรงงาน A มีอัตราการประสบอันตรายต่ำกว่าโรงงาน B
 • 2 : โรงงาน B มีอัตราการประสบภัยต่ำกว่าโรงงาน A
 • 3 : ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
 • 4 : เปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะจำนวนคนงานไม่เท่ากัน

ข้อที่ 276 :
 • การประเมินผลของการควบคุมอุบัติเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ
 • 2 : เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุ
 • 3 : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 4 : เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่มีอยู่ในองค์กร

ข้อที่ 277 :
 • ในการควบคุมความปลอดภัยโดยหลักการแล้วสิ่งแรกที่จะต้องควบคุมก่อนคืออะไร
 • 1 : แหล่งกำเนิด
 • 2 : ตัวกลาง
 • 3 : มนุษย์
 • 4 : สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 278 :
 • การเริ่มต้นการบริหารความปลอดภัยในโรงงานจะต้องทำอย่างไรก่อนเป็นลำดับแรก
 • 1 : ออกนโยบายความปลอดภัยให้ทุกคนรับทราบ
 • 2 : ตรวจโรงงานก่อน เพื่อดูว่าน่าสนใจทำหรือไม่
 • 3 : ผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติและดำริที่จะให้มีการบริหารความปลอดภัย
 • 4 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย

ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : อะไรคืออุบัติเหตุ
 • 2 : ใครทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : ทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุ
 • 4 : อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร

ข้อที่ 280 :
 • ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของใคร
 • 1 : ผู้บริหารระดับสูง
 • 2 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและหัวหน้าคนงาน
 • 3 : คนงาน
 • 4 : ทุกคน

ข้อที่ 281 :
 • โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งหมด 100 คน มีการทำงาน ปีละ 50 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ถ้าภายในครึ่งปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง เกิดการสูญเสียวันทำงานทั้งสิ้น 100 วัน ค่าความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุต่อการทำงาน 1,000,000 คน-ชั่วโมง เป็นเท่าใด
 • 1 : 50
 • 2 : 100
 • 3 : 150
 • 4 : 200

ข้อที่ 282 :
 • สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน มีผลทำให้พนักงานเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆ คืออะไร
 • 1 : พิษ (Poison)
 • 2 : ภัย (Hazard)
 • 3 : อันตราย (Danger)
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 283 :
 • ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมี อัตราการประสบอันตรายนับความร้ายแรง เฉพาะกรณีที่หยุดงานเกิน 3 วัน ขึ้นไปต่อลูกจ้าง 1,000 ราย มีสถิติทั่วไปดังข้อใด
 • 1 : 29.18 %
 • 2 : 30.20 %
 • 3 : 7.79 %
 • 4 : 8.10 %

ข้อที่ 284 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีชั่วโมงการทำงานของพนักงานทั้งสิ้น 750,000 ชั่วโมงต่อปี จากสถิติอุบัติเหตุที่รวบรวมไว้พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 30 ครั้ง รวมจำนวนวันที่คนงานต้องหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 210 วัน จากข้อมูลดังกล่าว จงคำนวณค่า Injury Frequency Rate และ Injury Severity Rate
 • 1 : 40, 280
 • 2 : 56, 8
 • 3 : 0.4, 1.6
 • 4 : 1.6, 0.4

ข้อที่ 285 :
 • การประเมินผลทางสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ
 • 2 : เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพขององค์กรในการควบคุมมิให้เกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอบสวนอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • 4 : เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่มีอยู่ในองค์กร

ข้อที่ 286 :
 • โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งหมด 100 คน มีการทำงาน ปีละ 50 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ถ้าภายในครึ่งปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง เกิดการสูญเสียวันทำงานจากอุบัติเหตุทั้งสิ้น 100 วัน ค่าความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุต่อการทำงาน 1,000,000 คน-ชั่วโมง เป็นเท่าใด
 • 1 : 50
 • 2 : 100
 • 3 : 150
 • 4 : 200

ข้อที่ 287 :
 • สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน มีผลทำให้พนักงานเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ คืออะไร
 • 1 : พิษ (poison)
 • 2 : ภัย (Hazard)
 • 3 : อันตราย (Danger)
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ คือสิ่งที่นิยมใช้กันมากในการแสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
 • 1 : ค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนแก่ผู้บาดเจ็บ
 • 2 : สถิติอุบัติเหตุและตัวเลขความสูญเสีย
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 4 : จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ข้อที่ 289 :
 • วันสูญเสียเทียบเท่าของพนักงานที่ประสบอันตรายจนพิการไร้ความสามารถตลอดชีวิต คือข้อใด
 • 1 : 3,000 วัน
 • 2 : 3,600 วัน
 • 3 : 4,500 วัน
 • 4 : 6,000 วัน

ข้อที่ 290 :
 • วันสูญเสียเทียบเท่าของพนักงานที่สูญเสียสภาพการใช้งานอย่างสิ้นเชิงของแขนเกินกว่าข้อศอกขึ้นไป คือข้อใด
 • 1 : 3,000 วัน
 • 2 : 3,600 วัน
 • 3 : 4,500 วัน
 • 4 : 6,000 วัน

ข้อที่ 291 :
 • วันสูญเสียเทียบเท่าของพนักงานที่สูญเสียสภาพการใช้งานอย่างสิ้นเชิงของนิ้วหัวแม่มือ ตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้ว คือข้อใด
 • 1 : 300 วัน
 • 2 : 600 วัน
 • 3 : 900 วัน
 • 4 : 2,400 วัน

ข้อที่ 292 :
 • การบาดเจ็บที่ต้องสูญเสียอวัยวะหรือมีความร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ผู้ที่มีหน้าที่สอบสวนคือผู้ใด
 • 1 : หัวหน้างาน
 • 2 : หัวหน้างานและเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย
 • 3 : หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัย
 • 4 : หัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัย และผู้ที่มีความรู้เฉพาะเรื่อง (อาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกก็ได้)

ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : เพื่อเก็บเป็นสถิติว่ามีเหตุการณ์ใดที่เกิดบ่อยที่สุด
 • 2 : เพื่อสอบสวนหาผู้กระทำผิดและนำมาลงโทษ
 • 3 : เพื่อเป็นการศึกษาสาเหตุและเรียนรู้ถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ และหาวิธีป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
 • 4 : เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อที่ 294 :
 • บุคคลใดที่รู้สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุดีที่สุดในโรงงาน
 • 1 : ผู้จัดการโรงงาน
 • 2 : หัวหน้างานที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน
 • 3 : พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • 4 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อที่ 295 :
 • จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนพนักงาน 60 คนโดยมีการทำงาน ปีละ 50 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง พบว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 4 ครั้ง เกิดการสูญเสียวันทำงาน 60 วัน และในการเกิดอุบัติเหตุครั้งแรก มีผู้เสียชีวิต 1 คน (คิดเป็นวันสูญเสีย 6,000 วัน) ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุต่อการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน ของโรงงานแห่งนี้เป็นเท่าใด
 • 1 : 50,500
 • 2 : 51,000
 • 3 : 51,500
 • 4 : 52,000

ข้อที่ 296 :
 • นายโอห์ม ต้องการทราบความร้ายแรงของการประสบอันตรายจนต้องหยุดงาน นายโอห์มควรเลือกใช้สถิติตัวใด
 • 1 : Frequency Rate
 • 2 : Average Day Charged
 • 3 : Severity Rate
 • 4 : Disabling Injury Index

ข้อที่ 297 :
 • นางสาวนุ่นต้องการทราบความถี่ของการประสบอันตรายจนต้องหยุดงาน นางสาวนุ่นควรใช้สถิติตัวใด
 • 1 : Frequency Rate
 • 2 : Average Day Charged
 • 3 : Severity Rate
 • 4 : Disabling Injury Index

ข้อที่ 298 :
 • นายชัดเจนต้องการเปรียบเทียบอัตราการประสบอันตรายของโรงงานแกรมมี่ และโรงงานอาร์เอส นายชัดเจนควรใช้สถิติตัวใด
 • 1 : Frequency Rate
 • 2 : Average Day Charged
 • 3 : Severity Rate
 • 4 : Disabling Injury Index

ข้อที่ 299 :
 • นางสาวแป้ง ต้องการทราบว่าผู้ประสบอันตรายหนึ่งรายต้องหยุดงานโดยเฉลี่ยกี่วัน นางสาวแป้งควรใช้สถิติตัวใด
 • 1 : Frequency Rate
 • 2 : Average Day Charged
 • 3 : Severity Rate
 • 4 : Disabling Injury Index

ข้อที่ 300 :
 • การเปรียบเทียบระดับความสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุของ 2 โรงงานที่มีจำนวนพนักงานและจำนวนวันทำงานไม่เท่ากัน กระทำได้โดยใช้เครื่องมือการคำนวณที่เรียกว่าอะไร
 • 1 : ADC (Average Day Charged)
 • 2 : JSA (Job Safety Analysis)
 • 3 : FR (Frequency Rate)
 • 4 : FTA (Fault Tree Analysis)

ข้อที่ 301 :
 • ในโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 500 คน แต่ละคนทำงานโดยเฉลี่ยปีละ 50 สัปดาห์ๆละ 48 ชั่วโมง ปรากฏว่า ตลอดทั้งปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวน 60 ครั้ง และมีการขาดงานของพนักงานทั้งสิ้น 5 % เนื่องจากการเจ็บป่วย ธุรกิจส่วนตัว และเนื่องจากการประสบอันตรายอื่นๆ อยากทราบว่า อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานแห่งนี้โดยประมาณเป็นเท่าใด
 • 1 : 43 ครั้งต่อระยะเวลาการทำงาน 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 2 : 53 ครั้งต่อระยะเวลาการทำงาน 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 3 : 63 ครั้งต่อระยะเวลาการทำงาน 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 4 : 73 ครั้งต่อระยะเวลาการทำงาน 1 ล้านคน-ชั่วโมง

ข้อที่ 302 :
 • ในโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 500 คน แต่ละคนทำงานโดยเฉลี่ยปีละ 50 สัปดาห์ๆ ละ 48 ชั่วโมง ปรากฏว่าตลอดทั้งปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวน 60 ครั้ง และมีการขาดงานของพนักงานทั้งสิ้น 5% เนื่องจากการเจ็บป่วย ธุรกิจส่วนตัว และเนื่องจากการประสบอันตรายอื่นๆ ถ้ามีจำนวนวันที่ต้องสูญเสียไปของพนักงานผู้ได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บ ต้องหยุดงานรวม 1,200 วัน อยากทราบว่าอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุเป็นเท่าใด
 • 1 : 1,043 วันต่อ 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 2 : 1,053 วันต่อ 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 3 : 1,063 วันต่อ 1 ล้านคน-ชั่วโมง
 • 4 : 1,073 วันต่อ 1 ล้านคน-ชั่วโมง

ข้อที่ 303 :
 • เครื่องมือใดต่อไปนี้ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้แสดงสัญญาณความบกพร่องของการแสดงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
 • 1 : แผนภูมิควบคุม
 • 2 : แผนผังก้างปลา
 • 3 : ผังพาเรโต
 • 4 : แผนภูมิการกระจายตัว

ข้อที่ 304 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานทั้งสิ้น 100 คน โดยมีการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 250 วันในหนึ่งปี จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงหกเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุทั้งสิ้น 4 ครั้งคิดเป็นวันสูญเสียเทียบเท่า 120 วัน ค่าความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (Frequency rate) ต่อหนึ่งล้านคน-ชั่วโมง เป็นเท่าใด
 • 1 : 40
 • 2 : 50
 • 3 : 60
 • 4 : 70

ข้อที่ 305 :
 • การสูญเสียอวัยวะใดต่อไปนี้มีค่าวันสูญเสียเทียบเท่าสูงที่สุด
 • 1 : การมองเห็นของตาหนึ่งข้าง
 • 2 : การได้ยินของหูหนึ่งข้าง
 • 3 : นิ้วหัวแม่มือตั้งแต่โคนนิ้วหนึ่งนิ้ว
 • 4 : นิ้วชี้ตั้งแต่โคนนิ้วหนึ่งนิ้ว

ข้อที่ 306 :
 • Machine Guard ชนิดใดเหมาะสำหรับเครื่องปั๊มโลหะมากที่สุด
 • 1 : สวิตซ์ 2 ปุ่ม(Two-hand Control)
 • 2 : ก้านกวาด (Sweep)
 • 3 : เครื่องป้อนอัตโนมัติ
 • 4 : ราวกั้น (Barrier)

ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดเป็นรูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในลักษณะเตือนอันตราย (Warning Sign)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

ข้อที่ 308 :
 • ข้อใดเป็นสีเพื่อความปลอดภัยในลักษณะเตือนอันตรายหรือระมัดระวัง
 • 1 : สีแดง
 • 2 : สีเขียว
 • 3 : สีฟ้า
 • 4 : สีเหลือง/ส้ม

ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดเป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายโดยการตั้งคำถาม “จะเกิดอะไรขึ้น........ถ้า.......”
 • 1 : Checklist
 • 2 : Fault-Tree-Analysis (FTA)
 • 3 : What if Analysis
 • 4 : Job Safety Analysis

ข้อที่ 310 :
 • การชี้บ่งอันตรายใดที่ต้องอาศัย Guide Words ความผิดปกติของการไหล อุณหภูมิ ความดัน
 • 1 : Fault-Tree-Analysis (FTA)
 • 2 : HAZOP
 • 3 : What if Analysis
 • 4 : FMEA

ข้อที่ 311 :
 • เพลิงถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ข้อใดเป็นเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมันหรือก๊าซ LPG
 • 1 : ประเภท A
 • 2 : ประเภท B
 • 3 : ประเภท C
 • 4 : ประเภท D

ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดมิใช่ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
 • 1 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ฮาลอน
 • 3 : โฟม
 • 4 : ไฮโดรเจน

ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดเป็นมาตรฐานการติดตั้งลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ถูกต้อง
 • 1 : มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่าวาล์วไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
 • 2 : ติดตั้งด้านบนสุดของหม้อไอน้ำ
 • 3 : ติดตั้ง 2 ชุดสำหรับพื้นที่รับความร้อนมากกว่า 50 ตร.ม.
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 314 :
 • สัญญาณเตือนอัคคีภัยมีหลายวิธี เช่น ข้อใด
 • 1 : การใช้เสียงตะโกน
 • 2 : การตีเกราะเคาะระฆัง
 • 3 : การใช้สัญญาณไฟฟ้า
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 315 :
 • สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร ได้แก่ ข้อใด
 • 1 : เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดที่เหมาะสม
 • 2 : พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัย
 • 3 : พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 316 :
 • กลไกการทำงานของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดอันตราย คือ ข้อใด
 • 1 : กลไกประเภทที่มีการหมุน
 • 2 : กลไกประเภทที่มีการติดหรือเฉือน
 • 3 : กลไกประเภทที่มีการบีบหรือหนีบ
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 317 :
 • ข้อควรปฏิบัติกับเซฟการ์ดคือข้อใด
 • 1 : ถ้าเซฟการ์ดชำรุดหรือสูญหายก็ไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบ
 • 2 : ห้ามถอด ปรับ หรือเคลื่อนย้ายเซฟการ์ด บกเว้นการกระทำของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • 3 : การถอดเซฟการ์ดกระทำได้แม้เครื่องจักรกำลังทำงาน
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 318 :
 • กลไกของเครื่องจักรประเภทที่มีการหนีบ ได้แก่ ข้อใด
 • 1 : สายพานและพูลเล่
 • 2 : เลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้
 • 3 : เลื่อยเส้น
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 319 :
 • กรณีเกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี ต้องใช้บุคคลตามข้อใดสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • 2 : หัวหน้างาน
 • 3 : คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ
 • 4 : คณะกรรมการความปลอดภัย

ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับลักษณะของการวิเคราะห์ ETA
 • 1 : สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดพลาดที่เกิดขึ้น (Initiating Event) ได้ทีละเหตุการณ์
 • 2 : ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์กลไกป้องกันการเกิดเหตุการณ์ผิดพลาด (Line of Assurance) ของระบบ
 • 3 : ใช้สำหรับบอกรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Consequence) จากเหตุการณ์ผิดพลาด
 • 4 : ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นลักษณะของ ETA

เนื้อหาวิชา : 219 : 05 Elementary Industrial Psychology
ข้อที่ 321 :
 • มาตรการสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความปลอดภัย คือข้อใด
 • 1 : มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 • 2 : นำผลการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
 • 3 : กำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
 • 4 : ส่งเสริมให้มีความรู้ เจตคติและประสบการณ์

ข้อที่ 322 :
 • เป้าหมายหลักของความปลอดภัยในการทำงานคือด้านใด
 • 1 : Cost
 • 2 : Law
 • 3 : Humanitarianism
 • 4 : ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 323 :
 • สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Ratio) ดังรูป จำนวน 10 หมายถึงอะไร

   

 • 1 : ทรัพย์สินเสียหายมาก
 • 2 : บาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน
 • 3 : บาดเจ็บเล็กน้อย
 • 4 : เกือบมีคนบาดเจ็บ

ข้อที่ 324 :
 • หลักการสำคัญที่จะทำให้พนักงานระดับปฏิบัติการสนใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานคืออะไร
 • 1 : ออกกฎข้อบังคับในเรื่องการปลอดภัย
 • 2 : ดำเนินการให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 3 : จัดให้มีการอบรมพนักงาน
 • 4 : พาพนักงานไปชมโรงงานอื่น ๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง

ข้อที่ 325 :
 • เออร์โกโนมิคส์ (Ergonomics) เป็นวิชาการว่าด้วยอะไร
 • 1 : การศึกษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์
 • 2 : การเรียนรู้สรีระวิทยาของมนุษย์
 • 3 : การเรียนรู้ระบบการทำงานของมนุษย์เพื่อจัดสภาวะแวดล้อมของการทำงานให้เหมาะสม
 • 4 : การเรียนรู้สภาวะธรรมชาติรอบตัวของมนุษย์

ข้อที่ 326 :
 • วิชาการด้านเออร์โกโนมิคส์ (Ergonomics) ทำให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อใดได้
 • 1 : พัฒนาสรีระของมนุษย์ให้เหมาะสมกับงานที่จะต้องทำ
 • 2 : เกิดความอดทนต่อสภาวะการทำงานมากขึ้น
 • 3 : ฝึกฝนระบบประสาททั้งด้านรับรู้และด้านสั่งงานให้มีประสิทธิภาพสูง
 • 4 : จัดสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถของมนุษย์

ข้อที่ 327 :
 • การใช้กล้ามเนื้อทำงานโดยต่อเนื่อง (Static Contraction) จะก่อให้เกิดความเมื่อยล้ามากกว่าการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อสลับกัน (Dynamic Contraction) ตลอดเวลา เพราะเหตุใด
 • 1 : กล้ามเนื้อจะเกิดอาการยึด
 • 2 : ขณะกล้ามเนื้อทำงานจะขาดการหมุนเวียนของเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ
 • 3 : เกิดการเผาผลาญใช้พลังงานมากกว่าความจำเป็นไปมาก
 • 4 : เป็นการใช้งานประสาทสั่งงานชุดนั้นหนักเกินไปจนคืนตัวไม่ทัน

ข้อที่ 328 :
 • ในการควบคุมความปลอดภัยโดยหลักการแล้วสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาควบคุมก่อนคืออะไร
 • 1 : แหล่งกำเนิด (Source)
 • 2 : ตัวกลาง (Path)
 • 3 : มนุษย์ (Receiver)
 • 4 : สิ่งแวดล้อม (Environment)

ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามอัตราส่วน 88:10:2 ของเฮนริช
 • 1 : อุบัติเหตุเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย 88%, สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 10%, และสาเหตุอื่นที่ป้องกันไม่ได้ 2%
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการเกิดอุบัติเหตุแบ่งได้เป็น ค่าใช้จ่ายทางตรง 88%, ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 10%, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2%
 • 3 : งบประมาณความปลอดภัยที่เหมาะสมควรแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ 88%, ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 10%, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2%
 • 4 : อุบัติเหตุเกิดจากการกระทำของผู้อื่น 88%, การกระทำของตนเอง 10%, และสาเหตุอื่นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2%

ข้อที่ 330 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ตามอัตราส่วน 4:1 ของเฮนริช
 • 1 : อัตราส่วนโดยประมาณระหว่าง อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็น 4 ต่อ 1
 • 2 : อัตราส่วนโดยประมาณระหว่าง อุบัติเหตุเกิดจากการกระทำของผู้อื่นต่อการกระทำของตนเอง เป็น 1 ต่อ 4
 • 3 : ในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง อัตราส่วนโดยประมาณระหว่างค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็น 4 ต่อ 1
 • 4 : งบประมาณความปลอดภัยที่เหมาะสมควรแบ่งมีอัตราส่วนโดยประมาณระหว่าง ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุต่อค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็น 4 ต่อ 1

ข้อที่ 331 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ตามทฤษฎีโดมิโน
 • 1 : การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ เปรียบเสมือนการต่อแต้มที่ตรงกันของตัวโดมิโน
 • 2 : การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ เปรียบเสมือนการกระจายตัวของตัวโดมิโน
 • 3 : การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ เปรียบเสมือนการมีสองด้านของตัวโดมิโน
 • 4 : การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ เปรียบเสมือนการล้มทับต่อกันเป็นทอดๆ ของตัวโดมิโน

ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของทฤษฎีโดมิโน
 • 1 : ภูมิหลังของบุคคล
 • 2 : การกระทำที่ไม่ปลอดภัย / สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย
 • 3 : การบริหารงานองค์กร
 • 4 : การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ

ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักการ 3E
 • 1 : การให้การศึกษา (Education)
 • 2 : การใช้ความรู้ทางวิศวกรรม (Engineering)
 • 3 : การออกระเบียบข้อบังคับ (Enforcement)
 • 4 : การมุ่งเน้นย้ำเพื่อบรรลุผล (Emphasis)

ข้อที่ 334 :
 • E ตัวที่สี่ซึ่งอาจถูกเพิ่มเข้ามา ในหลักการ 3E คืออะไร
 • 1 : การให้การรับรอง (Endorsement)
 • 2 : การโน้มน้าวจูงใจ (Enthusiasm)
 • 3 : การมีความพยายาม (Endeavor)
 • 4 : การออกระเบียบข้อบังคับ (Enforcement)

ข้อที่ 335 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานอย่างปลอดภัย
 • 1 : ผลผลิตเพิ่ม
 • 2 : ต้นทุนการผลิตลดลง
 • 3 : มีโอกาสในการทำกำไร
 • 4 : ทุกข้อคือประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานอย่างปลอดภัย

ข้อที่ 336 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยคือกำไร”
 • 1 : การลดอุบัติเหตุสามารถทำให้เกิดกำไรได้โดยการเพิ่มยอดขาย
 • 2 : การลดอุบัติเหตุสามารถทำให้เกิดกำไรได้โดยการลดรายจ่าย
 • 3 : การเพิ่มผลกำไรโดยการเพิ่มยอดขายมีความเป็นไปได้สูงสุด
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 337 :
 • ทฤษฎีโดมิโน ที่ใช้กับการเกิดอุบัติเหตุโดยเชื่อมโยงกับปรัชญาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ซึ่งเปรียบได้กับตัวโดมิโน 5 ตัวที่ตั้งเรียงใกล้กัน โดยต้องเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออกการบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น โดมิโนตัวที่ 3 คือข้อใด
 • 1 : สิ่งแวดล้อมของคน
 • 2 : ความบกพร่องของคน
 • 3 : การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
 • 4 : อุบัติเหตุ

ข้อที่ 338 :
 • คำอธิบายขององค์ประกอบของคำว่า บุคลิกที่ไม่ดี ตรงกับองค์ประกอบของอุบัติเหตุข้อใด
 • 1 : สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล
 • 2 : ความบกพร่องของบุคคล
 • 3 : การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • 4 : การบาดเจ็บหรือเสียหาย

ข้อที่ 339 :
 • โดยหลักการทั่วไปแล้ว สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือข้อใด
 • 1 : ความประมาทของคน
 • 2 : เครื่องจักรชำรุดแล้วไม่แจ้งไว้ก่อน
 • 3 : การกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • 4 : ไม่สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ข้อที่ 340 :
 • การเริ่มต้น การบริหารความปลอดภัยในโรงงานจะต้องทำอย่างไรก่อนเป็นลำดับแรก
 • 1 : ออกนโยบายความปลอดภัย ให้ทุกคนรับทราบ
 • 2 : ตรวจโรงงานก่อน เพื่อดูว่าน่าสนใจทำหรือไม่
 • 3 : ผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติและริเริ่มให้มีการบริหารความปลอดภัย
 • 4 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย

ข้อที่ 341 :
 • มาตรการแก้ไขการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ที่มักจะใช้เป็นลำดับสุดท้ายคือมาตรการใด
 • 1 : การขอร้องและชักชวน
 • 2 : การแก้ไขและปรับปรุงทางด้านวิศวกรรม
 • 3 : การปรับปรุงด้านพนักงาน
 • 4 : การใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

ข้อที่ 342 :
 • บุคคลใดต่อไปนี้ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด สำหรับงานทางด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน
 • 1 : ผู้บริหารระดับสูง
 • 2 : หัวหน้างาน
 • 3 : คนงาน
 • 4 : หัวหน้าฝ่าย

ข้อที่ 343 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้ มีผลกระทบต่อระดับความเครียดในการทำงานของพนักงานมากที่สุด
 • 1 : การตายของเพื่อนสนิท
 • 2 : การตายของคู่สมรส
 • 3 : ถูกไล่ออกจากงาน
 • 4 : การหย่าร้าง

ข้อที่ 344 :
 • ผู้ใดควรมีการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในโรงงาน
 • 1 : ผู้บริหารระดับสูง
 • 2 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและหัวหน้าคนงาน
 • 3 : คนงาน
 • 4 : ทุกคน

ข้อที่ 345 :
 • ข้อใด ไม่ใช่วัฒนธรรมการทำงานอย่างปลอดภัย
 • 1 : ทุกคนรู้สึกถึงความปลอดภัยและทำบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยประจำทุกวัน
 • 2 : คนที่ทำงานนอกเหนือหน้าที่เพื่อระบุสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยง และพวกเขาจะเข้าแก้ไขมัน
 • 3 : การฝึกหัดงานที่ปลอดภัยได้รับการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากการตอบกลับของผู้ร่วมงานและผู้จัดการ
 • 4 : มีรางวัลในการป้องกันอุบัติเหตุยอดเยี่ยมประจำปี

ข้อที่ 346 :
 • แบบจำลอง ABC ดังต่อไปนี้ ใช้เพื่ออะไร
 • 1 : พัฒนาการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • 2 : วิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ
 • 3 : เพิ่มเงินเดือนพนักงาน
 • 4 : ป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • 1 : ความเครียดจากการทำงาน
 • 2 : ความเมื่อยล้าและเจ็บป่วยจากการทำงาน
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 348 :
 • ในการฝึกอบรมคนงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ขั้นตอนที่ถูกต้องควรเรียงลำดับอย่างไร 1. อธิบาย (Explanation) 2. ให้ทดลองปฏิบัติ (Experimentation) 3. ติดตามผล (Follow up) 4. แสดงตัวอย่างให้ดู (Demonstration)
 • 1 : 1-2-3-4
 • 2 : 3-1-2-4
 • 3 : 2-1-3-4
 • 4 : 1-4-2-3

ข้อที่ 349 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการทำงานอย่างปลอดภัย
 • 1 : ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ
 • 2 : การทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุ
 • 3 : ไม่เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สิน
 • 4 : การทำงานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน
 • 1 : ภูมิหลังของบุคคล
 • 2 : ความบกพร่องของบุคคล
 • 3 : การกระทำและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
 • 4 : ระดับการศึกษา

ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้คนงานมีจิตสำนึกต่อความปลอดภัย (Safety Conscious)
 • 1 : สถานะภาพทางครอบครัว
 • 2 : สุขภาพร่างกาย
 • 3 : ประสบการณ์ที่ผ่านมา
 • 4 : การศึกษาอบรม

ข้อที่ 352 :
 • คนงานกลุ่มใด มีความสุขุม และการยับยั้งชั่งใจดี การวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์แม่นยำกว่า
 • 1 : คนงานสูงอายุ
 • 2 : คนงานหญิง
 • 3 : คนงานกลุ่มเสี่ยง
 • 4 : คนงานเยาวชน

ข้อที่ 353 :
 • ผู้ใดมักเป็นตัวก่อ และเป็นผู้รับผลของอุบัติเหตุอยู่เสมอ ซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการที่เป็นต้นเหตุ เช่น ความรีบร้อน ความอยากรู้อยากเห็น ความไม่ใส่ใจต่อการทำงานเท่าที่ควร ขาดความระมัดระมัดระวังในการใช้ชีวิตในโรงงาน ความไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
 • 1 : คนงานสูงอายุ
 • 2 : คนงานหญิง
 • 3 : คนงานชาย
 • 4 : คนงานใหม่

ข้อที่ 354 :
 • อัตราส่วนประเภทการเกิดอุบัติเหตุโดยทั่วไปตายร้ายแรง : บาดเจ็บเล็กน้อย : ทรัพย์สินเสียหาย : ไม่บาดเจ็บ จากสถิติเป็นสัดส่วนดังข้อใด
 • 1 : 1 : 10 : 30 : 600
 • 2 : 10 : 100 : 300 : 600
 • 3 : 1 : 10 : 60 : 100
 • 4 : 2 : 20 : 30 : 700

ข้อที่ 355 :
 • จากสถิติโดยเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานมักจะเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด
 • 1 : 1 %
 • 2 : 3 %
 • 3 : 10 %
 • 4 : 96 %

ข้อที่ 356 :
 • ข้อใดคือการสูญเสียทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ค่าทำขวัญ
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร
 • 3 : ค่าเงินทดแทน
 • 4 : ประกันชีวิต

ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดหมายถึงพื้นที่อันตราย
 • 1 : พื้นที่ที่ห้ามทุกคนเข้าไปในบริเวณนั้น
 • 2 : พื้นที่ที่ให้เข้าไปได้เฉพาะเวลาที่กำหนด
 • 3 : พื้นที่ที่ห้ามเฉพาะผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป
 • 4 : พื้นที่ที่เมื่อผู้ใดเข้าไปจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อที่ 358 :
 • ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • 1 : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 2 : โดยสารไปกับลิฟต์ขนส่งวัสดุ
 • 3 : ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • 1 : การวางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม
 • 2 : เครื่องจักรกล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดบกพร่อง
 • 3 : เครื่องจักรไม่มีเครื่องกำบังหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • 4 : การถอดเครื่องกำบังส่วนอันตรายของเครื่องจักร

ข้อที่ 360 :
 • ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้กี่ประเภท
 • 1 : 2 ประเภท
 • 2 : 3 ประเภท
 • 3 : 4 ประเภท
 • 4 : 5 ประเภท

ข้อที่ 361 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุ
 • 1 : การตรวจตราดูแลในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
 • 2 : การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
 • 3 : สภาวะทางด้านร่างกายของบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงาน
 • 4 : สภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

ข้อที่ 362 :
 • สิ่งที่คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเป็นอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายแก่ชีวิตเรียกว่าอะไร
 • 1 : ความเสียหาย (Damage)
 • 2 : อันตราย (Danger)
 • 3 : อุบัติเหตุ (Accident)
 • 4 : ภัย (Hazard)

ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดคือการสูญเสียทางอ้อมที่เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
 • 2 : การเสียเวลาของหัวหน้างานที่ต้องไปเยี่ยมลูกน้องที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • 3 : ค่าชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา
 • 4 : การซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ

ข้อที่ 364 :
 • ตามทฤษฎีของเฮนริช การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุทั้งหมด
 • 1 : 2%
 • 2 : 3%
 • 3 : 10%
 • 4 : 88%

ข้อที่ 365 :
 • ข้อความใดกล่าวไว้ถูกต้อง
 • 1 : Grand Jean ได้ใช้ทฤษฎี โดมิโนห้าแผ่นอธิบายการเกิดของอุบัติเหตุ
 • 2 : การขาดดุลยภาพระหว่างพฤติกรรมของคนกับระบบทำงานได้ถูกเสนอโดย นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ
 • 3 : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการบาดเจ็บเสมอ
 • 4 : ปัจจัยเรื่องอาหารไม่มีผลต่อระดับความล้าในการทำงาน

ข้อที่ 366 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ คือ สาเหตุของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคลที่ต้องใช้มาตรการในการแก้ไขทางด้านการให้ความรู้ (Education)
 • 1 : ทัศนคติที่ไม่เหมาะสม
 • 2 : ขาดความรู้และทักษะ
 • 3 : สภาพเครื่องจักรไม่เหมาะสม
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 367 :
 • ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงานอุตสาหกรรมนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การสูญเสียทางตรง และการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียใดคือการสูญเสียทางอ้อม
 • 1 : ค่าทำขวัญ
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร
 • 3 : ค่าเงินทดแทน
 • 4 : ความสูญเสียชื่อเสียงขององค์กร

ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสูญเสียทางตรงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • 1 : ค่ารักษาพยาบาล
 • 2 : ค่าเงินทดแทน
 • 3 : ค่าทำขวัญ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 369 :
 • อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
 • 1 : สาเหตุจากคน
 • 2 : สาเหตุจากธรรมชาติ
 • 3 : สาเหตุจากดวงชะตา
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 370 :
 • ข้อใดคือลำดับชั้นที่หนึ่งซึ่งมีความรุนแรงของการเสียหายสูงที่สุดตามการเรียงลำดับสภาพอันตราย ตามลักษณะของผลร้ายที่เกิดขึ้น
 • 1 : สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก
 • 2 : บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยหรือทรัพย์สินเสียหายมาก
 • 3 : บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือทรัพย์สินชำรุด
 • 4 : บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ไม่เสียเวลาทำงานหรือเกือบไป

ข้อที่ 371 :
 • สาเหตุใดที่อาจทำให้คนงานประสบอุบัติเหตุ
 • 1 : ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • 2 : สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
 • 3 : ความประมาทของคนงาน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความสูญเสียทางตรงเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหยุดผลิตในช่วงการเกิดอุบัติเหตุ
 • 2 : ค่ารักษาพยาบาล
 • 3 : ค่าเงินทดแทน
 • 4 : ค่าทำขวัญ ค่าทำศพ

ข้อที่ 373 :
 • ข้อใดเป็นการสูญเสียทางอ้อมเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • 1 : วัตถุดิบเสียหาย
 • 2 : คนงานบาดเจ็บ
 • 3 : คนงานขาดรายได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 374 :
 • H.W. Heinrich ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเอาไว้ว่า การเกิดเหตุขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดจากตัวบุคคลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 20 %
 • 2 : 80 %
 • 3 : 88 %
 • 4 : 22 %

ข้อที่ 375 :
 • การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จ (Total Safety Culture) ตามหลักการของ E.Sott Geller ในส่วนของพฤติกรรมการทำงานจะปลูกฝังได้อย่างไร
 • 1 : อบรม สาธิต ติดตามดูแลการทำงาน
 • 2 : ให้เงินรางวัล
 • 3 : แจกประกาศเกียรติคุณ
 • 4 : ตำหนิหากกระทำผิด

ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการทำงานอย่างปลอดภัย
 • 1 : ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ
 • 2 : การทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุ
 • 3 : ไม่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 377 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความสูญเสียทางตรงของการเกิดอุบัติเหตุ
 • 1 : ค่ารักษาพยาบาล
 • 2 : ค่าทำศพ
 • 3 : ค่าเงินทดแทน
 • 4 : ค่าจ้างแรงงานของผู้บาดเจ็บที่ต้องจ่ายตามปกติ ในขณะที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้

ข้อที่ 378 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีโดมิโน
 • 1 : สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล
 • 2 : การกระทำและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
 • 3 : อุบัติเหตุ
 • 4 : สภาพอันตราย

ข้อที่ 379 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลัก 3E
 • 1 : การบังคับให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
 • 2 : การให้ความรู้ในงานที่ทำ
 • 3 : การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของงานที่ทำ
 • 4 : การใช้การประเมินผลงานของพนักงานแต่ละคน

ข้อที่ 380 :
 • วิศวกรสามารถทำให้คนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไร
 • 1 : การสอนงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • 2 : สังเกตการทำงานของคนงาน เช่น สังเกตการณ์ทำงานนอกเหนือหน้าที่หรือไม่
 • 3 : วิเคราะห์การทำงานของคนงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
 • 4 : ติดต่อสื่อสารและให้การช่วยเหลือในการทำงานของคนงาน

ข้อที่ 381 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของทฤษฎีโดมิโน
 • 1 : สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือบุคคล
 • 2 : อุบัติเหตุ
 • 3 : ความบกพร่องของบุคคล
 • 4 : ฐานะทางการเงิน

ข้อที่ 382 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานให้มีความปลอดภัย
 • 1 : Education
 • 2 : Engineering
 • 3 : Emotion
 • 4 : Enforcement

ข้อที่ 383 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของทฤษฎี 3 E
 • 1 : การให้การศึกษา (Education)
 • 2 : การใช้หลักวิศวกรรม (Engineering)
 • 3 : การออกกฎระเบียบข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม(Enforcement)
 • 4 : การส่งเสริม (Enhancement)

ข้อที่ 384 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หนึ่งในสาเหตุหลักสามประการ ที่ทำให้เรื่องความปลอดภัยมีความสำคัญ
 • 1 : เหตุแห่งความเป็นมนุษย์ (Humanitarianism)
 • 2 : กฎหมาย ข้อปฏิบัติ (Law)
 • 3 : ค่าใช้จ่าย (Cost)
 • 4 : ความสะดวกสบาย (Comfort)

ข้อที่ 385 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องตามทฤษฎี 4:1 ของเฮนริช
 • 1 : อุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย มีจำนวนโดยประมาณเป็นสี่เท่าของอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • 2 : อุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีจำนวนโดยประมาณเป็นสี่เท่าของอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
 • 3 : ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมีค่าโดยประมาณเป็นสี่เท่าของค่าใช้จ่ายทางอ้อม
 • 4 : ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมีค่าโดยประมาณเป็นสี่เท่าของค่าใช้จ่ายทางตรง

ข้อที่ 386 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องตามทฤษฎี 88:10: 2 ของเฮนริช
 • 1 : การกระทำที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ
 • 2 : สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ
 • 3 : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจะเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงมากกว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อม
 • 4 : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจะเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมมากกว่าค่าใช้จ่ายทางตรง

ข้อที่ 387 :
 • ความสัมพันธ์ของค่าช้าจ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเปรียบดังภาพใด
 • 1 : พีระมิดหงาย
 • 2 : ระฆังคว่ำ
 • 3 : ภูเขาน้ำแข็ง
 • 4 : ขันน้ำ

ข้อที่ 388 :
 • ทฤษฎีโดมิโนมุ่งเน้นการถอดโดมิโนตัวใดออกจากระบบ
 • 1 : โดมิโนตัวที่หนึ่ง (สภาพแวดล้อมทางสังคม)
 • 2 : โดมิโนตัวที่สอง (การกระทำ/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)
 • 3 : โดมิโนตัวที่สาม (การกระทำ/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)
 • 4 : โดมิโนตัวที่สี่ (สภาพแวดล้อมทางสังคม)

ข้อที่ 389 :
 • ข้อใดมิใช่เป็นอุบัติร้ายแรง
 • 1 : ตกจากที่สูง
 • 2 : ไฟไหม้
 • 3 : ระเบิด
 • 4 : สารเคมีรั่วไหล

ข้อที่ 390 :
 • หน้ากากชนิดใดเหมาะสมกับพนักงานในโรงงานทอผ้า
 • 1 : Mask
 • 2 : ตลับกรอง
 • 3 : Air-Line
 • 4 : SCBA

ข้อที่ 391 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบของรองเท้านิรภัยชนิดหัวโลหะ (Safety Shoe)
 • 1 : Steel toe Cap
 • 2 : Stopper Steel
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ผิด

ข้อที่ 392 :
 • ระดับเสียงที่หูของคนปกติเริ่มได้ยิน คือเท่าใด
 • 1 : 0 dBA
 • 2 : 5 dBA
 • 3 : 10 dBA
 • 4 : 25 dBA

ข้อที่ 393 :
 • ความถี่ของเสียงที่หูของคนปกติสามารถได้ยิน คือเท่าใด
 • 1 : 20-10,000 Hz
 • 2 : 25 -10,000 Hz
 • 3 : 25 - 20,000 Hz
 • 4 : 20 - 20,000 Hz

ข้อที่ 394 :
 • Octave-band analyzer ใช้สำหรับอะไร
 • 1 : วิเคราะห์ส่วนผสมของ Octave ในโลหะ
 • 2 : วัดค่าระดับเสียงที่ความถี่ที่ต้องการ
 • 3 : วัดระยะห่างจากแหล่งเสียงถึงจุดที่วัดระดับเสียง
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 395 :
 • ใน NIOSH 1981 ที่เกี่ยวกับการยกภาระ Action Limit หรือ AL หมายถึงข้อใด
 • 1 : น้ำหนักที่ยกที่ทำให้เกิดแรงกดที่หมอนรองกระดูก L5/51 650 กิโลกรัม
 • 2 : น้ำหนักที่ยกที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้ยก
 • 3 : น้ำหนักที่ยกที่เป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ยก
 • 4 : น้ำหนักที่ยกที่ทำให้เกิดแรงกดที่หมอนรองกระดูก L5/S1 350 กิโลกรัม

ข้อที่ 396 :
 • ใน NIOSH 1981 ที่เกี่ยวกับการยกภาระ Maximum Permissible Limit คือข้อใด
 • 1 : น้ำหนักที่ยกที่ทำให้เกิดแรงกดที่หมอนรองกระดูก L5/51 650 กิโลกรัม
 • 2 : น้ำหนักที่ยกที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้ยก
 • 3 : น้ำหนักที่ยกที่เป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ยก
 • 4 : น้ำหนักที่ยกที่ทำให้เกิดแรงกดที่หมอนรองกระดูก L5/S1 350 กิโลกรัม

ข้อที่ 397 :
 • ผู้รับผิดชอบกับฝ่ายจัดการในเรื่องการติดตามและกำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งตรวจตราหาจุดบกพร่องและทำการแก้ไข คือใคร
 • 1 : พนักงานทุกคน
 • 2 : หัวหน้างาน
 • 3 : วิศวกรความปลอดภัย
 • 4 : ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อที่ 398 :
 • ผู้รับผิดชอบกับฝ่ายจัดการในเรื่องการติดตามและกำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งตรวจตราหาจุดบกพร่องและทำการแก้ไข คือใคร
 • 1 : พนักงานทุกคน
 • 2 : หัวหน้างาน
 • 3 : วิศวกรความปลอดภัย
 • 4 : ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อที่ 399 :
 • ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสอบสวนหาปัจจัยเหตุของอุบัติเหตุและชี้แจงเหตุผลที่แท้จริงของการสอบสวนให้พนักงานคือผู้ใด
 • 1 : พนักงานทุกคน
 • 2 : หัวหน้างาน
 • 3 : วิศวกรความปลอดภัย
 • 4 : ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อที่ 400 :
 • ความเข้มของคลื่นเสียง (Intensity) ระดับใดที่หูของคนปกติเริ่มได้ยิน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :