สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

วิชา : Engineering Economy

เนื้อหาวิชา : 591 : 01 Introduction
ข้อที่ 1 :
 • กำหนดให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก 10% ต่อปี ฝากเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 ปี จะได้เงินทั้งสิ้นเท่าไร คิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (Compound Interest)
 • 1 : 550.00 บาท
 • 2 : 605.00 บาท
 • 3 : 650.00 บาท
 • 4 : 665.50 บาท

ข้อที่ 2 :
 • ปกรณ์กู้เงินเพื่อมาซื้อเครื่องจักรจากธนาคาร โดยธนาคารประกาศว่าดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 8% ต่อปี คิดทบต้นทุก ๆ สัปดาห์ ให้คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยยังผลต่อหกเดือน (Effective Interest Rate)
 • 1 : 4.08%
 • 2 : 4.48%
 • 3 : 4.98%
 • 4 : 8.32%

ข้อที่ 3 :
 • ผลต่างระหว่างค่าดอกเบี้ยที่คำนวณแบบดอกเบี้ยธรรมดา (Simple Interest) กับคำนวณแบบดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) ที่ได้รับจากการฝากเงิน 9,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : 14,494.50 บาท
 • 2 : 13,500.00 บาท
 • 3 : 5,588.10 บาท
 • 4 : 994.50 บาท

ข้อที่ 4 :
 • เงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Capital Investment) จัดว่าเป็นต้นทุนแบบใด ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : ต้นทุนคงที่และเป็นต้นทุนที่เกิดซ้ำ
 • 2 : ต้นทุนผันแปรและเป็นต้นทุนที่เกิดซ้ำ
 • 3 : ต้นทุนคงที่และไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดซ้ำ
 • 4 : ต้นทุนผันแปรและไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดซ้ำ

ข้อที่ 5 :
 • นายเป็นไท ลงทุนในตราสารหนี้เป็นจำนวน 10,000 บาท และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 12 ปี อยากทราบว่านายเป็นไท จะได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าใด
 • 1 : 7,014 บาท
 • 2 : 7,046 บาท
 • 3 : 4,258 บาท
 • 4 : 7,958 บาท

ข้อที่ 6 :
 • นายมารวย ลงทุนในตราสารหนี้เป็นจำนวน 10,000 บาท และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 12 ปี อยากทราบว่านายมารวย จะได้รับเงินกลับมาจากการลงทุนครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าใด
 • 1 : 7,958 บาท
 • 2 : 12,682 บาท
 • 3 : 13,470 บาท
 • 4 : 17,958 บาท

ข้อที่ 7 :
 • ท่านต้องการที่จะใช้เงินจำนวน 100,000 บาทในอีก 7 ปีข้างหน้า ข้อใดคือจำนวนเงินที่ท่านต้องฝากธนาคาร ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 จำนวนเท่าๆ กัน กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี
 • 1 : 10,541 บาท
 • 2 : 13,538 บาท
 • 3 : 16,380 บาท
 • 4 : 20,000 บาท

ข้อที่ 8 :
 • นายอเนก ฝากเงินธนาคารจำนวน 20,000 บาท ถ้าธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อครบกำหนด ถอนเงินมาได้ทั้งหมดจำนวน 62,768 บาท อยากทราบว่านายอเนก ฝากเงินเป็นระยะเวลากี่ปี
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 10 ปี
 • 4 : 12 ปี

ข้อที่ 9 :
 • ฝากเงิน 10,000 บาท เท่าๆ กันทุกปี เป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มต้นในปีที่ 1 ถ้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี หากต้องการหาค่าเงินในปีที่ 5 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : 10,000(F/A,5%,5) บาท
 • 2 : 10,000(F/A,5%,6) บาท
 • 3 : 10,000(A/F,5%,5) บาท
 • 4 : 10,000(A/F,5%,6) บาท

ข้อที่ 10 :
 • นายเป็นไท ยืมเงินจากธนาคารจำนวน 500,000 บาท โดยคาดว่าจะผ่อนใช้ทุกๆ ปีเท่าๆ กันเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่มในปีที่ 1 และธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี อยากทราบว่านายเป็นไทต้องผ่อนธนาคารปีละเท่าไร
 • 1 : 55,000 บาท
 • 2 : 57,800 บาท
 • 3 : 64,750 บาท
 • 4 : 65,935 บาท

ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • 1 : ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 • 2 : เปรียบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ
 • 3 : ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดมิใช่เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • 1 : กระแสเงินสด
 • 2 : เวลาที่เกิดขึ้น
 • 3 : อัตราแลกเปลี่ยน
 • 4 : อัตราดอกเบี้ย

ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดมิได้เป็นกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • 1 : เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และมีวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจที่ชัดเจน
 • 2 : เก็บข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 • 3 : วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้และทำการประมาณค่าต่างๆ
 • 4 : รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

ข้อที่ 14 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับ
 • 1 : การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • 3 : มูลค่าซากของทรัพย์สิน
 • 4 : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ

ข้อที่ 15 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงกระแสเงินสดออก
 • 1 : รายรับจากการขาย
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • 3 : มูลค่าซากของทรัพย์สิน
 • 4 : ผลได้จากภาษีเงินได้

ข้อที่ 16 :
 • นายบี กู้เงินธนาคารจำนวน 10,000 บาท โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีทบต้นทุกปีเป็นเวลา 5 ปี นายบีจะต้องใช้คืนเท่าไรเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5
 • 1 : 11,000 บาท
 • 2 : 16,105 บาท
 • 3 : 18,100 บาท
 • 4 : 30,000 บาท

ข้อที่ 17 :
 • ฝากเงินจำนวน 10,000 บาท เท่าๆกันทุกปี เป็นเวลา 8 ปี โดยเริ่มต้นในปีที่ 3 ถ้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปีหากต้องการหาค่าเงินในปัจจุบันข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : 10,000(F/P,5%,8)(P/F,5%,2)
 • 2 : 10,000(P/A,5%,8)(P/F,5%,2)
 • 3 : 10,000(P/F,5%,8)(P/F,5%,3)
 • 4 : 10,000(A/F,5%,8)(P/F,5%,3)

ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดกล่าวผิดสำหรับเรื่อง “ดอกเบี้ย”
 • 1 : การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณปีละครั้งเท่านั้น
 • 2 : โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในอัตราร้อยละต่อปี
 • 3 : ดอกเบี้ยเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งในระบบเศรษฐศาสตร์
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 19 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยคืออัตราผลตอบแทนของการฝากเงิน หรือให้ยืมเงิน
 • 2 : อัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นร้อยละต่อปี
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยทำให้จำนวนเงินในอนาคตมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินปัจจุบัน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 20 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ ปี ปีละ 3,000 บาท โดยเริ่มฝากครั้งแรกหนึ่งปีหลังจากนี้
 • 1 : 18,315.30 บาท
 • 2 : 11,372.40 บาท
 • 3 : 4,831.50 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 21 :
 • กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี หากท่านต้องการซื้อเครื่องจักร โดยผ่อนจ่ายค่างวดทุกๆปี ปีละ 45,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี โดยเริ่มจ่ายค่างวด 1 ปีหลังจากนี้ จงคำนวณจำนวนเงินเทียบเท่าในปีปัจจุบันเงินที่ท่านต้องจ่ายเป็นเท่าไร
 • 1 : 90,000 บาท
 • 2 : 200,000 บาท
 • 3 : 276,507 บาท
 • 4 : 450,000 บาท

ข้อที่ 22 :
 • กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยยังผลต่อปี(Effective Interest Rate)
 • 1 : 12.20%
 • 2 : 12.68%
 • 3 : 13.05%
 • 4 : 12.88%

ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate) มีค่าสูงขึ้นต่อปี หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 2 : อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate) มีค่าต่ำลงต่อปี หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate) มีค่าเท่าเดิมต่อปี หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 24 :
 • เหตุผลของการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมคือข้อใด
 • 1 : เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับชาติ
 • 2 : เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการมีงานทำ
 • 3 : เพื่อหาตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ
 • 4 : เพื่อวิเคราะห์การลงทุน

ข้อที่ 25 :
 • นาย ก ยืมเงิน นาง ข โดยนาง ข คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน หักดอกเบี้ย ณ วันยืม นาย ก ต้องการใช้เงินจำนวน 10,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ถามว่า นาย ก จะต้องยืมเงิน นาง ข เป็นจำนวนเท่าใด (คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดา)
 • 1 : 10,000 บาท
 • 2 : 10,200 บาท
 • 3 : 10,400 บาท
 • 4 : 12,000 บาท

ข้อที่ 26 :
 • ตัวคูณค่าใดที่มีค่าสูงที่สุด
 • 1 : (P/F, 5%, 5)
 • 2 : (F/P,5%,5)
 • 3 : (P/A,5%,5)
 • 4 : (A/P,5%,5)

ข้อที่ 27 :
 • การวิเคราะห์โดยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอาศัยเทคนิคในข้อใด
 • 1 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • 2 : เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • 3 : คณิตศาสตร์
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 28 :
 • โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนั้นเป็นข้อมูลที่ได้จากการประมาณ ซึ่งการประมาณนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงควรทำการศึกษาในด้านใดเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดของการประมาณ
 • 1 : การศึกษาความไว
 • 2 : การศึกษามูลค่าของเงินตามเวลา
 • 3 : การศึกษาอัตราผลตอบแทน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 29 :
 • นาย ก ลงทุนในโครงการหนึ่งซึ่งมีเงินลงทุน 50,000 บาท และคาดว่าจะได้รับรายรับปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี ถามว่าอัตราผลตอบแทนที่นาย ก ได้รับจากการลงทุนเป็นเท่าใด
 • 1 : 20 % ต่อปี
 • 2 : 100 % ต่อปี
 • 3 : 200 % ต่อปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 30 :
 • นาย ก ได้กู้เงินซื้อรถ โดยมียอดเงินกู้เป็นจำนวน 500,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้เป็น 3 % ต่อปี (คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดา) เป็นเวลา 5 ปี ถามว่า นาย ก จะต้องผ่อนค่ารถเป็นเงินเดือนละเท่าใด
 • 1 : 8,334 บาทต่อเดือน
 • 2 : 8,754 บาทต่อเดือน
 • 3 : 9,584 บาทต่อเดือน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 31 :
 • ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยทบต้นและดอกเบี้ยธรรมดา
 • 1 : ดอกเบี้ยทบต้นจะให้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าดอกเบี้ยแบบธรรมดา
 • 2 : ดอกเบี้ยทบต้นเป็นดอกเบี้ยที่ใช้เงินต้นมาคำนวณทบกันหลาย ๆ รอบ
 • 3 : ดอกเบี้ยทบต้นเป็นดอกเบี้ยที่คำนึงถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับช่วงเวลาก่อนหน้านั้น
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดเป็นหลักการในการตัดสินใจการลงทุนโดยใช้อัตราผลตอบแทน
 • 1 : ลงทุนก็ต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนมีค่าสูง
 • 2 : ลงทุนก็ต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนต่ำสุดที่พึงพอใจในการลงทุน
 • 3 : ลงทุนก็ต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนมีค่ามากกว่า 0%
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดคือความหมายของกระแสเงินสด
 • 1 : การแสดงการเข้าและออกของเงินสด
 • 2 : การแสดงการเข้าและออกของเงินทุกประเภท
 • 3 : การแสดงการเข้าและออกของเงินเครดิตและเงินกู้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 34 :
 • อัตราดอกเบี้ยในข้อใดที่ใช้ในการคำนวณในสูตรของการคำนวณในวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยแบบธรรมดา(Simple Interest Rate)
 • 2 : อัตราดอกเบี้ยระบุ(Nominal Interest Rate)
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate)
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 35 :
 • อัตราดอกเบี้ย 14 % ต่อปี ทบต้นทุกสัปดาห์ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Effective per Year
 • 2 : Effective per Week
 • 3 : Nominal Rate per Year
 • 4 : Nominal Rate per Week

ข้อที่ 36 :
 • อัตราดอกเบี้ย 1.5 % ต่อเดือน เท่ากับข้อใด
 • 1 : 1.5 % ต่อปี ทบต้นทุกเดือน
 • 2 : 18 % ต่อปี ทบต้นทุกเดือน
 • 3 : 18 % ต่อปี ทบต้นทุกปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 37 :
 • นาย ก กำลังตัดสินใจลงทุนในโครงการหนึ่ง ซึ่งจากการคำนวณพบว่า มีอัตราผลตอบแทนของทั้งโครงการ เท่ากับ 10 % กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ย = 5 % ต่อปี ถามว่า นาย ก ควรจะตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : ลงทุน
 • 2 : ไม่ลงทุน
 • 3 : ตัดสินใจอย่างไรก็ได้
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 38 :
 • จงคำนวณหามูลค่าเงินปัจจุบันของการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งมีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท คาดว่าจะมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ย = 5 % ต่อปี
 • 1 : มีค่าเป็นบวก
 • 2 : มีค่าเป็นลบ
 • 3 : มีค่าเป็นศูนย์
 • 4 : ไม่สามารถหาคำตอบได้

ข้อที่ 39 :
 • จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งมีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท คาดว่าจะมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ย = 5 % ต่อปี
 • 1 : มากกว่า 0 % ต่อปี
 • 2 : น้อยกว่า 0 % ต่อปี
 • 3 : เท่ากับ 0 % ต่อปี
 • 4 : ไม่สามารถหาคำตอบได้

ข้อที่ 40 :
 • ถ้าคุณวางแผนว่าคุณจะมีเงินจำนวน 1,000,000 บาทเมื่อเกษียณอายุ (60 ปี) โดยขณะนี้คุณมีอายุ 30 ปี จงหาว่าคุณจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากับเท่าใดนับจากปีหน้า กำหนดให้อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี
 • 1 : น้อยกว่า 2,777.78 บาทต่อเดือน
 • 2 : น้อยกว่า 33,333.33 บาทต่อปี
 • 3 : มากกว่า 33,333.33 บาทต่อปี
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 41 :
 • การลงทุนอย่างหนึ่ง มีเงินลงทุนเริ่มแรก 100,000 บาท และจะได้รายรับเมื่อครบอายุ 10 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ย = 5 % ต่อปี ให้ตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • 1 : ควร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 50 %
 • 2 : ควร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 5 %
 • 3 : ไม่ควร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนน้อยกว่า 5 % ต่อปี
 • 4 : ตัดสินใจอย่างไรก็ได้ เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าเท่ากับ 5 % ต่อปี

ข้อที่ 42 :
 • ขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ได้แก่ขั้นตอนใด
 • 1 : การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
 • 2 : การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • 3 : การรับรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
 • 4 : การกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้

ข้อที่ 43 :
 • บริษัท A กู้เงินจากธนาคาร B จำนวน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี ภายใต้เงื่อนไข ชำระค่างวดเป็นรายปีปีละ 300,000 บาท ใน 4 ปีแรก ถามว่าปีที่ 5 บริษัท A ต้องชำระค่างวดอีกกี่บาทจึงจะปลดหนี้ได้
 • 1 : 78,966 บาท
 • 2 : 70,819 บาท
 • 3 : 67,213 บาท
 • 4 : 62,586 บาท

ข้อที่ 44 :
 • ท่านจะได้รับเงินคืนมาเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่ลงทุนกับโครงการที่มีอายุ 10 ปี เมื่อหมดอายุโครงการ แสดงว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 7% ต่อปี
 • 2 : 8% ต่อปี
 • 3 : 9% ต่อปี
 • 4 : 10% ต่อปี

ข้อที่ 45 :
 • ในฐานะผู้ฝากเงิน เงินฝากประเภทใดดีที่สุด
 • 1 : ประเภทอัตราดอกเบี้ย 11.75% ต่อปี
 • 2 : ประเภทอัตราดอกเบี้ย 11.5% ต่อปีทบต้นทุก 6 เดือน
 • 3 : ประเภทอัตราดอกเบี้ย 11.25% ต่อปีทบต้นทุก 4 เดือน
 • 4 : ประเภทอัตราดอกเบี้ย 11.00% ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน

ข้อที่ 46 :
 • ในการลงทุนต่อไปนี้ ถ้าต้องการผลตอบแทน 10 % ต่อปี จงหา X ที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด

  ปีที่         Cash Flow  

  0          -50,000  

  1           20,000  

  2           25,000  

  3               X

 • 1 : 11,746
 • 2 : 12,431
 • 3 : 13,372
 • 4 : 14,852

ข้อที่ 47 :
 • จงคำนวณหาค่ามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน (P) จากรูป
 • 1 : 1,500(F/A,i,4)(P/F,i,7)
 • 2 : 1,500(P/A,i,7) - 1,500(P/A,i,3)
 • 3 : 1,500[(P/F,i,4) + (P/F,i,5) + (P/F,i,6) + (P/F,i,7)]
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 48 :
 • ในการลงทุนต่อไปนี้ ถ้าต้องการผลตอบแทน 10 % ต่อปี ปีที่ 3 จะต้องมีมูลค่าเท่าไร

  ปีที่         Cash Flow  

  0          -40,000  

  1           20,000  

  2           24,000  

  3               ?

 • 1 : 4,400
 • 2 : 2,640
 • 3 : 6,000
 • 4 : 5,480

ข้อที่ 49 :
 • นายนพดล ฝากเงินธนาคารตอนนี้จำนวน 20,000 บาท ถ้าธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อครบกำหนด ถอนเงินมาได้ทั้งหมดจำนวน 38,974 บาท อยากทราบว่านายนพดล ฝากเงินเป็นระยะเวลากี่ปี
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี

ข้อที่ 50 :
 • โจอี้ บอย ลงทุนทำกิจการอย่างหนึ่ง โดยมีเงินลงทุนจำนวน 500,000 บาท โดยคาดว่าจะได้ผลตอบแทนเป็น 10,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปีโดยเริ่มในปีที่ 1 และในปีที่ 10 เขาได้รับอีก 800,000 บาท จงหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้
 • 1 : น้อยกว่า 5% ต่อปี
 • 2 : อยู่ระหว่าง 5% และ 10% ต่อปี
 • 3 : มากกว่า 10% ต่อปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน สำหรับเงินลงทุนนิรันดร์
 • 1 : P = F(P/F,i , n)
 • 2 : P = P1+P2+P3
 • 3 : P = A/i
 • 4 : P = A(P/A, i,n)

ข้อที่ 52 :
 • นาย ก จะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าใด ที่เวลา 4 ปีจากนี้ เพื่อให้ได้เงินสะสมจำนวน 40,000 บาท ที่เวลา 18 ปีหลังจากนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 10% ต่อปี
 • 1 : 10,432 บาท
 • 2 : 10,532 บาท
 • 3 : 10,632 บาท
 • 4 : 10,732 บาท

ข้อที่ 53 :
 • ปัจจุบันมีเงินต้น 500 บาท จงหามูลค่าในปีที่ 1 กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อ 6 เดือน
 • 1 : 595 บาท
 • 2 : 600 บาท
 • 3 : 605 บาท
 • 4 : 610 บาท

ข้อที่ 54 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งขายโทรทัศน์ โดยกำหนดจำนวนเงินดาวน์เป็น 3,000 บาท สามารถรับโทรทัศน์ได้เลย หลังจากสิ้นปีที่ 3 ค่อยผ่อนจ่ายงวดละ 500 บาท ต่อปี เป็นเวลา 6 ปี อยากทราบว่าถ้าซื้อโทรทัศน์ด้วยเงินสดต้องจ่ายเท่าไร ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย = 10 % ต่อปี
 • 1 : 4,600 บาท
 • 2 : 4,700 บาท
 • 3 : 4,800 บาท
 • 4 : 4,900 บาท

ข้อที่ 55 :
 • จงหาค่าอัตราดอกเบี้ยต่อปีทบต้นทุกปี จากอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีทบต้นทุกเดือน
 • 1 : 21 %
 • 2 : 21.94 %
 • 3 : 22.14 %
 • 4 : 22.55 %

ข้อที่ 56 :
 • จงหาค่าอัตราดอกเบี้ยต่อปีทบต้นทุกปีจากอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีทบต้นทุกไตรมาส
 • 1 : 15.86 %
 • 2 : 15.56 %
 • 3 : 16.07 %
 • 4 : 16.18 %

ข้อที่ 57 :
 • จงหามูลค่าเงินในอนาคต ณ สิ้นปีที่ 6 ถ้าฝากเงิน 2,000 บาท ทุก 3 เดือน เป็นเวลา 6 ปี โดยเริ่มจากฝาก 3 เดือนจากนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1% ต่อเดือน
 • 1 : 2,000(F/A,3%,24)
 • 2 : 2,000(F/A,3.03%,24)
 • 3 : 2,000(F/A,3.13%,24)
 • 4 : 2,000(F/A,3.23%,24)

ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับความหมายทาง “เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม” มากที่สุด
 • 1 : ออกแบบโรงงานได้อย่างเหมาะสม
 • 2 : ใช้คำนวณภาษี
 • 3 : สามารถบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
 • 4 : เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

ข้อที่ 59 :
 • นายกนกต้องการฝากเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีให้กับลูกชาย โดยมีค่าเล่าเรียนในปีแรก 40,000 บาท และจะเพิ่มขึ้นปีละ 3,000 บาท ตลอด 3 ปีที่เหลือ กำหนดให้ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในตอนต้นปี ถ้าตอนนี้ลูกชายของนายกนกเพิ่งเข้าเรียนมัธยมปีที่ 4 นายกนกต้องฝากเงินในวันนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใด กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี
 • 1 : 105,131 บาท
 • 2 : 115,644 บาท
 • 3 : 127,208 บาท
 • 4 : 139,929 บาท

ข้อที่ 60 :
 • นางสาวแสนดีฝากเงินจำนวน 50,000 บาท เท่าๆกันทุกปี เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่ 4 และถอนเงินออกเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เท่าๆกันทุกปี เป็นเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่ 10 ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี ข้อใดต่อไปนี้เป็นมูลค่าในปัจจุบันของเงินฝากของนางสาวแสนดี
 • 1 : 50,000(P/A,5%,5)(P/F,5%,3) – 30,000(P/A,5%, 4)(P/F, 5%,10)
 • 2 : 50,000(F/A,5%,5)(P/F,5%,9) – 30,000(F/A,5%, 4)(P/F, 5%,14)
 • 3 : 50,000(P/A,5%,5)(P/F,5%,4) – 30,000(P/A,5%, 4)(P/F, 5%,9)
 • 4 : 50,000(F/A,5%,5)(P/F,5%,8) – 30,000(F/A,5%, 4)(P/F, 5%,13)

เนื้อหาวิชา : 592 : 02 Method of comparison
ข้อที่ 61 :
 • จากข้อมูลในตาราง กำหนดให้ อัตราผลตอบแทนของการลงทุน 5% ต่อปี จงหาค่าของ X

  Year:                     0             1             2              3              4              5

  Cash Flow:       -4,000         X       +1,200      +1,000      +800       +600

 • 1 : 471.72
 • 2 : 652.52
 • 3 : 965.32
 • 4 : 919.37

ข้อที่ 62 :
 • จากข้อมูลในตารางข้างล่าง กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี จงหามูลค่าเงินรายปีของค่าบำรุงรักษา (ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3)

  ปีที่ :                                  0               1                2               3

  ค่าบำรุงรักษา :          10,000      10,000       10,000       10,000

 • 1 : 10,000.00
 • 2 : 12,820.10
 • 3 : 13,021.27
 • 4 : 13,672.10

ข้อที่ 63 :
 • จากข้อมูลในตาราง กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี จงเลือกแผนที่ดีที่สุด
  ปีที่ แผน
  A B C D E
  ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (บาท) 5,000 8,000 2,000 2,500 10,000
  รายได้ต่อปี (บาท) 1,200 1,650 500 650 2,600
  อายุ (ปี) 5 5 5 5 5
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : E

ข้อที่ 64 :
 • กำหนดข้อมูลของกระแสเงินสด (Cash Flow) ดังนี้ สิ้นปีที่ 1 Cash Flow = 1,000 บาท สิ้นปีที่ 2 Cash Flow = 1,000 - G บาท สิ้นปีที่ 3 Cash Flow = 1,000 - 2G บาท สิ้นปีที่ 4 Cash Flow = 1,000 - 3G บาท ให้คำนวณหาค่า G ที่จะทำให้ค่าเงินเทียบเท่าในอนาคตเมื่อสิ้นปีที่ 4 เท่ากับ 3000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี
 • 1 : 4,310.13
 • 2 : 1,310.13
 • 3 : 256.75
 • 4 : 211.23

ข้อที่ 65 :
 • พนารัตน์ยืมเงินจากรัตนวรรณจำนวน 10,000 บาท โดยรัตนวรรณคิดดอกเบี้ย 10% ต่อปี พนารัตน์คืนเงินให้รัตนวรรณ 3,000 บาทที่สิ้นปีที่ 4 อยากทราบว่าเหลือเงินที่พนารัตน์จะต้องจ่ายคืนรัตนวรรณอีกเท่าไหร่เมื่อสิ้นปีที่ 4
 • 1 : 7,000 บาท
 • 2 : 7,490 บาท
 • 3 : 9,150 บาท
 • 4 : 11,641 บาท

ข้อที่ 66 :
 • ข้อใดคืออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของการลงทุนเริ่มต้น 41,250 บาท ได้กำไรในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ปีละ 11,825 บาท ในปีที่ 3 ขายเครื่องจักรได้เงินจำนวน 10,000 บาท กำหนดให้ (P/A,4%,3) = 2.7751; (P/F,4%,3) = .8548; (P/A,5%,3) = 2.7232; (P/F,5%,3) = .8638; (P/A,6%,3) = 2.6730; (P/F,6%,3) = 0.8396
 • 1 : 4.00% ต่อปี
 • 2 : 4.50% ต่อปี
 • 3 : 5.00% ต่อปี
 • 4 : 5.50% ต่อปี

ข้อที่ 67 :
 • โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง ต้องการตัดสินใจ 2 กรณี เพื่อปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ ดังต่อไปนี้ แผน A ทำการขุดลอกบ่อบำบัดเดิม แต่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักร 5,000,000 บาท มีอายุ 15 ปี มูลค่าซาก 600,000 บาท และยังมีค่าใช้จ่ายรายปี 1,200,000 บาทต่อปี แผน B เทคอนกรีตเคลือบโดยใช้เงินลงทุนครั้งแรก 35,000,000 บาท ค่าบำรุงรักษา 100,000 บาทต่อปี โดยที่เป็นการลงทุนนิรันดร์ ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง ถ้าเปรียบเทียบที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี (A/P,4%,15) = 0.08994, (A/F,4%,15) = 0.04994
 • 1 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 119,736 บาท
 • 2 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 196,104 บาท
 • 3 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 119,736 บาท
 • 4 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 196,104 บาท

ข้อที่ 68 :
 • การเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดระหว่าง 2 ทางเลือกที่อายุโครงการไม่เท่ากันมีวิธีประเมินแบบใดที่สามารถคำนวณและเปรียบเทียบโครงการได้โดยไม่ต้องทำจำนวนปีให้เท่ากัน
 • 1 : วิธีหามูลค่าปัจจุบัน
 • 2 : วิธีหามูลค่าอนาคต
 • 3 : วิธีหามูลค่าเทียบเท่ารายปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 69 :
 • การเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดระหว่างทางเลือกที่อายุโครงการไม่เท่ากันมีวิธีการประเมินแบบใดที่การคำนวณต้องทำจำนวนปีให้เท่ากันก่อนจึงจะคำนวณได้
 • 1 : วิธีหามูลค่าปัจจุบัน
 • 2 : วิธีหามูลค่าอนาคต
 • 3 : วิธีหามูลค่าเทียบเท่ารายปี
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 70 :
 • โครงการสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โดยไม่มีเงินลงทุนเบื้องต้น แต่มีค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 12,000 บาท อายุโครงการ 10 ปี และต้องมีการบูรณะเครื่องมือเป็นเงิน 100,000 บาท ทุกๆ 5 ปี หากว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่ารายปีของโครงการนี้
 • 1 : 18,097 บาท
 • 2 : 20,097 บาท
 • 3 : 30,097 บาท
 • 4 : 31,097 บาท

ข้อที่ 71 :
 • เงินลงทุนเบื้องต้นในโครงการสร้างสะพานที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี เท่ากับ 8 ล้านบาท โดยสะพานนี้ต้องมีการทำนุบำรุงรายปีเป็นเงิน 140,000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.5% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าจ่ายรายปีนิรันดร์ของโครงการนี้
 • 1 : 140,000 บาท
 • 2 : 280,000 บาท
 • 3 : 420,000 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 72 :
 • ท่านต้องการที่จะใช้เงินจำนวน 100,000 บาทในอีก 7 ปีข้างหน้า ข้อใดคือจำนวนเงินที่ท่านต้องฝากธนาคารในปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 จำนวนเท่าๆ กัน กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 5% ต่อปี
 • 1 : 28,772 บาท
 • 2 : 29,772 บาท
 • 3 : 30,772 บาท
 • 4 : 31,772 บาท

ข้อที่ 73 :
 • โครงการสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มีเงินลงทุนเบื้องต้นเท่ากับ 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 15,000 บาท อายุโครงการ 12 ปี แต่ว่าต้องมีการบูรณะเครื่องมือเป็นเงิน 60,000 บาท ทุกๆ 3 ปี หากว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าปัจจุบันของโครงการนี้
 • 1 : 481,634 บาท
 • 2 : 501,634 บาท
 • 3 : 521,634 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 74 :
 • โครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้ชุมชนมีสองแนวทางให้เลือก คือ โครงการ A และ โครงการ B รายละเอียดของเงินลงทุน ค่าบำรุงรักษารายปี และ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อปี ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ ถ้าอายุการใช้งานของโครงการทั้งสอง เท่ากับ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี ควรจะเลือกโครงการใด กำหนดให้ (A/P,4%,15) = 0.08994
  รายการ A B
  ลงทุนขั้นต้น (บาท) 8,000,000 13,000,000
  ค่าดูแลรักษาต่อปี (บาท) 200,000 130,000
  ผลประโยชน์ต่อปี (บาท) 560,000 750,000
 • 1 : เลือกโครงการ A เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน B เท่ากับ 1.2
 • 2 : เลือกโครงการ A เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน B เท่ากับ 0.5
 • 3 : เลือกโครงการ B เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน B เท่ากับ 1.2
 • 4 : เลือกโครงการ B เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน B เท่ากับ 0.5

ข้อที่ 75 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลเสียประโยชน์
 • 1 : ค่าเสียโอกาสจากการลงทุนในโครงการอื่น
 • 2 : ผลเสียที่ได้รับต่อชาวนาเนื่องจากการตัดถนน
 • 3 : ผลได้จากการลงทุนในโครงการอื่น
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 76 :
 • จากการคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับสามทางเลือกได้ข้อสรุปดังตารางต่อไปนี้ ถามว่าทางเลือกใดควรได้รับการเลือกเพื่อการลงทุน
  ทางเลือก มูลค่ารายปี ระยะเวลาคืนทุน
  5,055 2 ปี
  6,000 3 ปี
  4,505 1 ปี
 • 1 : ทางเลือก ก
 • 2 : ทางเลือก ข
 • 3 : ทางเลือก ค
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดถูก
 • 1 : ควรเลือกโครงการที่ให้อัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และเงินลงทุนมากกว่าศูนย์
 • 2 : ควรเลือกโครงการที่ให้ผลต่างระหว่างผลประโยชน์และเงินลงทุนมากกว่าหนึ่ง
 • 3 : ควรเลือกโครงการที่ให้อัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และเงินลงทุนมากกว่าหนึ่ง
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 78 :
 • จากการคำนวณอัตราผลตอบแทนของการลงทุน จำนวน 3 ทางเลือกพบว่า ทางเลือก ก ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 5% ต่อปี ทางเลือก ข ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 6% ต่อปี และทางเลือก ค ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 7% ต่อปี ถ้ากำหนดให้ MARR = 10% ต่อปี ถามว่าควรตัดสินใจเลือกทางเลือกใด
 • 1 : เลือกทางเลือก ก
 • 2 : เลือกทางเลือก ข
 • 3 : เลือกทางเลือก ค
 • 4 : ไม่ควรเลือกทางเลือกใดเลย

ข้อที่ 79 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งกำลังตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร โดยมีทางเลือก 2 ทางเลือก ดังแสดงรายละเอียดในตารางข้างล่าง ถามว่า บริษัทควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด กำหนดให้ ไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา
    เครื่องจักรชนิดที่ 1 เครื่องจักรชนิดที่ 2
  เงินลงทุนเริ่มแรก 200,000 400,000
  ค่าใช้จ่ายรายปี 20,000 25,000
  อายุการใช้งาน 10 20
 • 1 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่สูงกว่า
 • 2 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดที่ 2 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่สูงกว่า
 • 3 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใดก็ได้ เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันเท่ากัน
 • 4 : ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใดเลย เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่น้อยกว่าศูนย์

ข้อที่ 80 :
 • อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน B/C >= 1 หมายความว่าอย่างไร
 • 1 : คุ้มค่าต่อการลงทุน
 • 2 : ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
 • 3 : ไม่สามารถตัดสินใจได้
 • 4 : สามารถตัดสินใจอย่างไรก็ได้

ข้อที่ 81 :
 • โครงการใดที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน
 • 1 : มูลค่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 2 : อัตราผลตอบแทนมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่ยอมรับ
 • 3 : มูลค่าเงินรายปีมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง

ข้อที่ 82 :
 • นายชำนาญวางแผนที่จะลงทุนในธุรกิจส่วนตัวใน 5 ปีข้างหน้า โดยเขาคาดว่าเขาต้องใช้เงินลงทุนเท่ากับ 1,500,000 บาท ขณะนี้นายชำนาญมีเงินฝากอยู่ 1,000,000 บาท ตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะลงทุนทำอย่างไร เพื่อที่จะให้เงิน 1,000,000 บาทกลายเป็นเงิน 1,500,000 บาท ใน 5 ปีข้างหน้า
 • 1 : ลงทุนในโครงการที่ให้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี
 • 2 : ลงทุนในโครงการที่ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 8.45 %
 • 3 : ลงทุนในโครงการที่ให้อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.5
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 83 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งกำลังตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร โดยมีทางเลือก 2 ทางเลือก ดังแสดงรายละเอียดในตารางข้างล่าง ถามว่า บริษัทควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี
    เครื่องจักรชนิดที่ 1 เครื่องจักรชนิดที่ 2
  เงินลงทุนเริ่มแรก 200,000 400,000
  ค่าใช้จ่ายรายปี 20,000 25,000
  อายุการใช้งาน 10 20
 • 1 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่สูงกว่า
 • 2 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดที่ 2 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่สูงกว่า
 • 3 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใดก็ได้ เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันเท่ากัน
 • 4 : ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใดเลย เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่น้อยกว่าศูนย์

ข้อที่ 84 :
 • จากรูป จงหาอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินข้างล่างนี้ กำหนดให้ (P/A,6%,3) = 2.673, (P/A,6%,6) = 4.9173, (P/A,7%,3) = 2.6243, (P/A,7%,6) = 4.7665, (P/A,8%,3) = 2.5771, (P/A,8%,6) = 4.6229
 • 1 : 6.5%
 • 2 : 7.0%
 • 3 : 7.5%
 • 4 : 8.0%

ข้อที่ 85 :
 • กำหนดให้ระยะเวลาศึกษา 8 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี การตัดสินทางเลือกที่ดีที่สุด ใช้เกณฑ์อะไร จึงจะเหมาะสม
    ทางเลือก A ทางเลือก B
  ต้นทุนขั้นแรก 238,500 481,500
  ผลประโยชน์ต่อปี 81,000 94,500
  อายุใช้ประโยชน์ (ปี) 4 8
 • 1 : มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (บนอายุใช้ประโยชน์ของทางเลือก) มากที่สุด
 • 2 : มูลค่าเทียบเท่ารายปีสุทธิ (บนอายุใช้ประโยชน์ของทางเลือก) มากที่สุด
 • 3 : อัตราผลตอบแทนน้อยที่สุด
 • 4 : อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนน้อยที่สุด

ข้อที่ 86 :
 • โครงการ 3 โครงการเป็นอิสระต่อกัน กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 15% ต่อปี ควรจะตัดสินใจอย่างไร
  โครงการ เงินลงทุนเริ่มแรก IRR ΔIRR  
  130 18%    
  100 20% 10%  
  80 25% 20% 18%
 • 1 : ลงทุนในทุกโครงการ
 • 2 : ลงทุนในโครงการ ก
 • 3 : ลงทุนในโครงการ ข
 • 4 : ลงทุนในโครงการ ค

ข้อที่ 87 :
 • มูลค่าปัจจุบันของโครงการสาธารณะ 4 โครงการ ซึ่งมีอายุของโครงการเท่ากันเป็นดังต่อไปนี้ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนส่วนเพิ่ม แล้วโครงการใดน่าลงทุนที่สุด
  โครงการ PW ของผลประโยชน์ PW ของเงินลงทุน
  A 40 80
  B 150 110
  C 50 20
  D 120 70
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D

ข้อที่ 88 :
 • จากข้อมูลการลงทุนต่อไปนี้ ถ้าขายสินค้าหน่วยละ 50 บาท เป็นจำนวน 1,500 หน่วย จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

  ค่าใช้จ่ายคงที่                                 60,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายแปรผัน    

       ค่าแรง                                      5  บาท    

       ค่าวัสดุ                                    13 บาท    

       อื่นๆ                                         7 บาท

 • 1 : กำไร 12,500 บาท
 • 2 : ขาดทุน 12,500 บาท
 • 3 : กำไร 22,500 บาท
 • 4 : ขาดทุน 22,500 บาท

ข้อที่ 89 :
 • บริษัท ABC ลงทุนซื้อเครื่องขึ้นรูปราคา 100,000 บาท มีค่าซ่อมบำรุงรายปี 10,000 บาท และต้องซ่อมใหญ่ทุก 4 ปีมีค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ถ้าเครื่องนี้สามารถใช้งานในลักษณะนี้ไว้ตลอดไป (Infinite) จงหามูลค่าการลงทุนเทียบเท่ามูลค่าปัจจุบัน ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10 % ต่อปี
 • 1 : น้อยกว่า 236,100 บาท
 • 2 : มากกว่า 236,100 บาท แต่น้อยกว่า 238,100 บาท
 • 3 : มากกว่า 238,100 บาท แต่น้อยกว่า 240,100 บาท
 • 4 : มากกว่า 240,100 บาท แต่น้อยกว่า 244,100 บาท

ข้อที่ 90 :
 • บริษัท Y ซื้อเครื่องจักรราคา 50,000 บาท มีมูลค่ารายปีเท่ากับ 7,760 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี จะมีมูลค่าซากเท่าไร ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10 % ต่อปี
 • 1 : 6,402
 • 2 : 4,988
 • 3 : 5,500
 • 4 : 6,016

ข้อที่ 91 :
 • รัฐบาลกำลังตัดสินใจสร้างอ่างเก็บน้ำโดยใช้เงินลงทุน 15 ล้านบาท ค่าบำรุงรักษา 200,000 บาทต่อปี ทำให้ได้รายได้จากการท่องเที่ยว 1,700,000 บาทต่อปี ชาวนาเสียรายได้ 800,000 บาทต่อปี อายุการใช้งานตลอดไป รัฐบาลควรลงทุนหรือไม่ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 10 %ต่อปี
 • 1 : ไม่ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • 2 : ไม่ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง
 • 3 : ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 : ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่ามากกว่าหนึ่ง

ข้อที่ 92 :
 • จงคำนวณมูลค่าเงินรายปีของเครื่องมือสองชนิด โดยชนิดที่หนึ่งมีเงินลงทุน 8,400 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,700 บาทต่อปี ชนิดที่สองมีเงินลงทุน 10,800 บาท โดยมีอายุการใช้งาน 9 ปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,500 บาทต่อปี เมื่ออัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี
 • 1 : ชนิดที่หนึ่ง 3,629 บาท ชนิดที่สอง 3,343 บาท
 • 2 : ชนิดที่หนึ่ง 3,649 บาท ชนิดที่สอง 3,343 บาท
 • 3 : ชนิดที่หนึ่ง 3,629 บาท ชนิดที่สอง 3,375 บาท
 • 4 : ชนิดที่หนึ่ง 3,649 บาท ชนิดที่สอง 3,375 บาท

ข้อที่ 93 :
 • มีผู้เสนอให้มีการบำบัดน้ำเสียของชุมชนแห่งหนึ่ง โดยต้องลงทุนเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเงิน 80,000 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 5,000 บาทต่อปี จากการศึกษาพบว่าถ้าโครงการนี้ดำเนินการจะเกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชน ในด้านสภาพแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม 20,000 บาทต่อปี ถ้าท่านเป็นหัวหน้าชุมชนนี้ท่านควรพิจารณาโครงการนี้อย่างไร ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : ไม่ควรลงทุน เนื่องจากค่า Modofied B/C เป็น 0.90
 • 2 : ไม่ควรลงทุน เนื่องจากค่า Modified B/C เป็น 0.95
 • 3 : ควรลงทุน เนื่องจากค่า Modified B/C เป็น 1.15
 • 4 : ควรลงทุน เนื่องจากค่า Modified B/C เป็น 1.25

ข้อที่ 94 :
 • นาย ก ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง เขาจึงพิจารณาการลงทุนใน 2 ทางเลือก ซึ่งมีเงินลงทุนเท่ากัน โดยทางเลือกแรก เป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% ต่อปี และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนกับ 10% ต่อ 2 ปี กำหนดให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่ยอมรับได้ของนาย ก เป็น 5% ต่อปี ถ้าไม่พิจารณาเรื่องความเสี่ยง ถามว่านาย ก ควรเลือกลงทุนในทางเลือกใด
 • 1 : ทางเลือกที่ 1
 • 2 : ทางเลือกที่ 2
 • 3 : เลือกทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ไม่ควรเลือกทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการในการเลือกทางเลือก
 • 1 : มูลค่าเงินในอนาคต
 • 2 : มูลค่าเงินในปัจจุบัน
 • 3 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 เป็นหลักการในการเลือกทางเลือก

ข้อที่ 96 :
 • นาย ก กำลังพิจารณาเลือกลงทุน โดยมีสามโครงการให้เลือก โครงการ ก มีมูลค่าเงินปัจจุบันเท่ากับ -1,500 บาทและโครงการ ข มีมูลค่าเงินปัจจุบันเท่ากับ -2,100 บาท และโครงการ ค มีมูลค่าเงินปัจจุบันเท่ากับ -3,000 บาท ถามว่าถ้านาย ก ต้องตัดสินใจควรจะตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : เลือกลงทุนในโครงการ ก
 • 2 : เลือกลงทุนในโครงการ ข
 • 3 : เลือกลงทุนในโครงการ ค
 • 4 : ไม่เลือกโครงการใดเลย

ข้อที่ 97 :
 • ทางเลือกสามทางเลือก ทางเลือก ก มีมูลค่าเงินในปัจจุบันเท่ากับ -1,500 บาทและทางเลือก ข มีมูลค่าเงินในปัจจุบันเท่ากับ -2,100 บาท และทางเลือก ค มีมูลค่าเงินในปัจจุบันเท่ากับ -3,000 บาท ถามว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกหนึ่งทางเลือกจากทางเลือกทั้งหมด ควรจะเลือกทางใด
 • 1 : ทางเลือก ก
 • 2 : ทางเลือก ข
 • 3 : ทางเลือก ค
 • 4 : ไม่เลือกทางเลือกใดเลย

ข้อที่ 98 :
 • อะไรคืออัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่ยอมรับได้
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • 2 : อัตราที่ผู้ลงทุนต้องการในขั้นต่ำ
 • 3 : อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการอื่น ๆ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 99 :
 • ในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่ยอมรับได้ มักจะใช้อัตราผลตอบแทนในข้อใด
 • 1 : อัตราผลตอบแทนของโครงการใด ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
 • 2 : อัตราผลตอบแทนของโครงการใด ๆ ที่ไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน และสามารถลงทุนได้อย่างไม่จำกัด
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 100 :
 • ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น เมื่อคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของโครงการแล้ว จะต้องนำอัตราผลตอบแทนของโครงการที่คำนวณได้ไปเทียบกับอะไร
 • 1 : อัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่ยอมรับได้
 • 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • 3 : อัตราผลตอบแทนภายใน
 • 4 : อัตราผลตอบแทนภายนอก

ข้อที่ 101 :
 • ทางเลือกสองทางเลือก มีอายุโครงการเท่ากันคือ 5 ปีโดยทางเลือกที่ 1 ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกปีโดยมีค่าเท่ากับ 10 % ต่อปี และทางเลือกที่ 2 ให้อัตราผลตอบแทนโดยรวมต่อปีเท่ากับ 10% แต่จะให้อัตราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับ 12% ปีที่ 2 เท่ากับ 11% ปีที่ 3 เท่ากับ 10% ปีที่ 4 เท่ากับ 9% และปีที่ 5 เท่ากับ 8% ถามว่าควรเลือกลงทุนอย่างไร กำหนดให้ไม่คิดค่าของเงินตามเวลา
 • 1 : ทางเลือกที่ 1
 • 2 : ทางเลือกที่ 2
 • 3 : เลือกทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ไม่ควรเลือกทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 102 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเท่ากัน คือ 10,000 บาท และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นดังนี้ คือ ทางเลือกที่ 1 ให้ผลตอบแทนต่อปีเป็น 1,000 บาทต่อปีเป็นเวลา 15 ปี ซึ่งรวมแล้วได้รับเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ทางเลือกที่ 2 ให้ผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับ 1,000 บาท และเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 100 บาท จนครบ 10 ปี และในปีที่ 10 จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก 500 บาท ทำให้รวมแล้วได้รับเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ข้อใดถูก
 • 1 : อัตราผลตอบแทนของทางเลือกที่ 1 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 2
 • 2 : อัตราผลตอบแทนของทางเลือกที่ 2 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 1
 • 3 : อัตราผลตอบแทนของทั้งสองทางเลือกมีค่าเท่ากัน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 103 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเท่ากัน คือ 10,000 บาท และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นดังนี้ คือ ทางเลือกที่ 1 ให้ผลตอบแทนต่อปีเป็น 1,500 บาทต่อปีเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งรวมแล้วได้รับเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ทางเลือกที่ 2 ให้ผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับ 1,000 บาท และเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 100 บาท จนครบ 10 ปี และในปีที่ 10 จะได้รับอีก 500 บาท ทำให้รวมแล้วได้รับเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ถามว่า ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา ข้อใดถูก
 • 1 : มูลค่าเงินในปัจจุบันของทางเลือกที่ 1 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 2
 • 2 : มูลค่าเงินในอนาคตของทางเลือกที่ 2 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 1
 • 3 : มูลค่าเงินในปัจจุบันและมูลค่าเงินในอนาคตของทั้งสองทางเลือกมีค่าเท่ากัน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 104 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีอายุของโครงการคือ 10 ปีเท่ากัน ทางเลือกที่ 1 คำนวณหามูลค่าเงินในปัจจุบันได้เท่ากับ 15,000 บาท และทางเลือกที่ 2 คำนวณหามูลค่าเงินรายปีได้เท่ากับ 1,000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ข้อใดถูก
 • 1 : อัตราผลตอบแทนของทางเลือกที่ 1 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 2
 • 2 : มูลค่าเงินในปัจจุบันของทางเลือกที่ 1 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 2
 • 3 : มูลค่าเงินรายปีของทางเลือกที่ 1 มีค่าสูงกว่าทางเลือกที่ 2
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม
 • 1 : ใช้ในการประเมินทางเลือกที่มีเงินลงทุนไม่เท่ากัน
 • 2 : ใช้ในการประเมินทางเลือกในกรณีที่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเป็นอิสระต่อกัน
 • 3 : ใช้ในกรณีที่จะต้องเลือกทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวจากทางเลือกทั้งหมดที่มี
 • 4 : ใช้ในกรณีที่จะเลือก 2 ทางเลือกจากทางเลือกทั้งหมดที่มี

ข้อที่ 106 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเป็น 50,000 และ 100,000 บาท ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 15% ต่อปี และ 12% ต่อปี ตามลำดับ กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี จากการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มของเงินลงทุน ถามว่าควรจะลงทุนในทางเลือกใด
 • 1 : ทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากับ 50,000 บาท
 • 2 : ทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท
 • 3 : ไม่ลงทุนในทั้งสองทางเลือก
 • 4 : ลงทุนในทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 107 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเป็น 50,000 และ 100,000 บาท ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 15% ต่อปี และ 13% ต่อปี ตามลำดับ กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี จากการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มของเงินลงทุน ถามว่าควรจะลงทุนในทางเลือกใด
 • 1 : ทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากับ 50,000 บาท
 • 2 : ทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท
 • 3 : ไม่ลงทุนในทั้งสองทางเลือก
 • 4 : ลงทุนในทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 108 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเป็น 50,000 และ 100,000 บาท ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 15% ต่อปี และ 13% ต่อปี ตามลำดับ กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ถามว่าอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 10%
 • 2 : 11%
 • 3 : 12%
 • 4 : 13%

ข้อที่ 109 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเป็น 50,000 และ 80,000 บาท ซึ่งจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม พบว่ามีอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15% ต่อปีกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี จงบอกถึงความหมายของ 15% ต่อปี
 • 1 : อัตราผลตอบแทนของเงินจำนวน 50,000 บาทเทียบกับอัตราผลตอบแทนของเงินจำนวน 80,000 บาท
 • 2 : อัตราผลตอบแทนของเงินจำนวน 80,000 บาท
 • 3 : อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นและผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ของการลงทุนในทั้งสองทางเลือก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 110 :
 • โครงการที่มีอายุโครงการเพียง 1 ปี เมื่อคำนวณหามูลค่ารายปีของโครงการพบว่ามีค่าเท่ากับ 15,000 บาทต่อปี ถามว่ามูลค่าเงินในอนาคตของโครงการนี้จะมีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 : 10,000 บาท
 • 2 : 15,000 บาท
 • 3 : ข้อ 1 2 และ 4 ผิด
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 111 :
 • ทางเลือกสองทางเลือก มีเงินลงทุนเท่ากับ 50,000 และ 100,000 บาท เมื่อคำนวณหามูลค่าเงินรายปีของเงินลงทุนแล้วจะได้ 8,137.50 และ 16,275 บาท ตามลำดับ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนเป็น 10,000 และ 20,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ถามว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : ลงทุนในทางเลือกที่ 1
 • 2 : ลงทุนในทางเลือกที่ 2
 • 3 : ไม่ลงทุนในทั้งสองทางเลือก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัววัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบทางเลือก
 • 1 : อัตราดอกเบี้ย
 • 2 : มูลค่าเงินในปัจจุบัน
 • 3 : มูลค่าเงินรายปี
 • 4 : ระยะเวลาคืนทุน

ข้อที่ 113 :
 • เงินจำนวน 100,000 บาทในปัจจุบันมีค่าเท่ากับมูลค่าเงินต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี อนันต์เท่าใด กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : 0 บาท
 • 2 : 10,000 บาท
 • 3 : 1,000,000 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 114 :
 • ทางเลือกจำนวนสองทางเลือกได้ผลการคำนวณเป็นดังนี้คือ ระยะเวลาคืนทุนของทางเลือกที่ 1 เท่ากับ 6 ปี ระยะเวลาคืนทุนของทางเลือกที่ 2 เท่ากับ 5 ปี มูลค่าเงินรายปีของทางเลือกที่ 1 มีค่าเท่ากับ 50,000 บาท มูลค่าเงินรายปีของทางเลือกที่ 2 มีค่าเท่ากับ 40,000 บาท ข้อใดถูก
 • 1 : ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าเงินรายปีมากกว่า
 • 2 : ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 เนื่องจากให้ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า
 • 3 : ไม่สามารถตัดสินใจได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 115 :
 • ทางเลือกจำนวนสองทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากัน ได้ผลการคำนวณมูลค่าเงินปัจจุบันในส่วนของผลตอบแทนที่ได้รับเป็นดังนี้คือ มูลค่าเงินปัจจุบันของทางเลือกที่ 1 มีค่าเท่ากับ 100,000 บาท มูลค่าเงินปัจจุบันของทางเลือกที่ 2 มีค่าเท่ากับ 200,000 บาท นาย ก เป็นผู้แสวงหากำไรจากการลงทุน ถามว่า นาย ก ควรจะตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันต่ำกว่า
 • 2 : ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันสูงกว่า
 • 3 : ไม่สามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากไม่ทราบอายุของทั้งสองทางเลือก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 116 :
 • ในการใช้อัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ถ้าอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเป็นหนึ่งหมายความว่า
 • 1 : ผลประโยชน์มีค่าน้อยกว่าเงินลงทุน
 • 2 : ผลประโยชน์มีค่ามากกว่าเงินลงทุน
 • 3 : ผลประโยชน์มีค่าเท่ากับเงินลงทุน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 117 :
 • ในการหาความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์และเงินลงทุน เมื่อหาค่าความแตกต่างได้แล้ว จะตัดสินใจเลือกโครงการหรือทางเลือกก็ต่อเมื่อ
 • 1 : ความแตกต่างมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 2 : ความแตกต่างมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 3 : ความแตกต่างมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 118 :
 • ในการใช้อัตราผลตอบแทนในการลงทุน เมื่อหาอัตราผลตอบแทนได้แล้ว จะตัดสินใจเลือกโครงการหรือทางเลือกก็ต่อเมื่อใด
 • 1 : อัตราผลตอบแทนมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 2 : อัตราผลตอบแทนมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 3 : อัตราผลตอบแทนมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนต่ำสุดที่พอใจ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 119 :
 • โครงการทางวิศวกรรมทั้งหมด 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการทั้งสาม ดังตารางข้างล่างนี้ ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลาและใช้อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนส่วนเพิ่ม ข้อใดถูก
  รายละเอียด โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3
  เงินลงทุน (บาท) 700,000 900,000 1,000,000
  รายได้ เริ่มตั้งแต่ปีที่ 1 (บาทต่อปี) 191,000 191,000 191,000
  อายุโครงการ (ปี) 8 8 8
 • 1 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนส่วนเพิ่มในแต่ละโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์
 • 2 : โครงการที่ 1 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 3 : โครงการที่ 3 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 120 :
 • นาย ก กำลังวางแผนเพื่อแต่งงานในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยนาย ก คาดว่าจะต้องใช้เงินจำนวน 200,000 บาท นาย ก จึงตัดสินใจที่จะลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถได้เงินเพื่อการแต่งงาน ขณะนี้นาย ก มีเงินอยู่จำนวน 150,000 บาท มีทางเลือก 2 ทางเลือกในการลงทุน ทั้งสองทางเลือกมีอายุโครงการเท่ากัน คือ เท่ากับ 3 ปี โดยทางเลือกที่ 1 ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกปี โดยมีค่าเท่ากับ 10% ต่อปี และทางเลือกที่ 2 ให้อัตราผลตอบแทน โดยรวมต่อปีเท่ากับ 10% แต่จะให้อัตราผลตอบแทนในปีแรก เท่ากับ 11% ปีที่ 2 เท่ากับ 10% ปีที่ 3 เท่ากับ 9% ถามว่านาย ก ควรเลือกลงทุนอย่างไร
 • 1 : ลงทุนในทางเลือกที่ 1
 • 2 : ลงทุนในทางเลือกที่ 2
 • 3 : ไม่ควรลงทุนในทางเลือกใด ควรจะหาทางเลือกใหม่
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 121 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีอายุโครงการเท่ากัน 5 ปี โดยทางเลือกที่ 1 ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกปี โดยมีค่าเท่ากับ 10% ต่อปี และทางเลือกที่ 2 ให้อัตราผลตอบแทน โดยรวมต่อปีเท่ากับ 10% แต่จะให้อัตราผลตอบแทนในปีแรก เท่ากับ 12% ปีที่ 2 เท่ากับ 11% ปีที่ 3 เท่ากับ 10% ปีที่ 4 เท่ากับ 9% และปีที่ 5 เท่ากับ 8% ถามว่า ควรเลือกลงทุนอย่างไร ถ้าต้องเลือกทางเลือกเพียงทางเลือกเดียว กำหนดให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดที่ยอมรับได้ เท่ากับ 5% ต่อปี
 • 1 : ทางเลือกที่ 1
 • 2 : ทางเลือกที่ 2
 • 3 : เลือกทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ไม่ควรเลือกทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 122 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเท่ากัน คือ 10,000 บาท และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นดังนี้ คือ ทางเลือกที่ 1 ให้ผลตอบแทนต่อปีเป็น 1,500 บาทต่อปีเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งรวมแล้วได้รับเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ทางเลือกที่ 2 ให้ผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับ 1,000 บาท และเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 100 บาท จนครบ 10 ปี และในปีที่ 10 จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก 500 บาท ทำให้รวมแล้วได้รับเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท กำหนดให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดที่ยอมรับได้ เท่ากับ 5% ต่อปี ถามว่า ควรเลือกลงทุนในทางเลือกใด ถ้าต้องการเลือกเพียงหนึ่งทางเลือกเท่านั้น
 • 1 : ควรลงทุนในทางเลือกที่ 1
 • 2 : ควรลงทุนในทางเลือกที่ 2
 • 3 : สามารถลงทุนในทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 123 :
 • ทางเลือก 3 ทางเลือก มีเงินลงทุนเท่ากับ 50,000, 100,000 และ 150,000 บาท ตามลำดับ หลังจากคำนวณแล้วทางเลือกทั้งสามให้ผลประโยชน์ต่อปีเท่ากับ 15,000, 30,000 และ 50,000 บาท ตามลำดับ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี และอายุของทางเลือกทั้งสามเท่ากับ 10 ปี ข้อใดผิด
 • 1 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของทางเลือกที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากัน
 • 2 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของทางเลือกที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1.84
 • 3 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของทางเลือกที่ 3 มีค่ามากที่สุด
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 124 :
 • จงคำนวณหาอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนส่วนเพิ่มของทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาทและ 80,000 บาท โดยทางเลือกดังกล่าวมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเท่ากับ 5,000 และ 4,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : 3.255
 • 2 : 2
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.31

ข้อที่ 125 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกที่มีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท และ 80,000 บาท โดยทางเลือกดังกล่าวมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเท่ากับ 5,000 และ 4,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ข้อใดถูก
 • 1 : ควรเลือกลงทุนในทางเลือกที่ 1
 • 2 : ควรเลือกลงทุนในทางเลือกที่ 2
 • 3 : ควรเลือกลงทุนในทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ไม่ควรลงทุนในทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 126 :
 • ทางเลือกสองทางเลือก ทางเลือกที่ 1 มีเงินลงทุนเท่ากับ 50,000 บาทมีอายุของโครงการเท่ากับ 10 ปี มีผลตอบแทนต่อปีเท่ากับ 10,000 บาท ทางเลือกที่ 2 มีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท มีอายุของโครงการเป็นนิรันดร์ และให้ผลตอบแทนต่อปีเท่ากับ 10,000 บาท ถามว่าควรจะเลือกทางเลือกใด เพราะเหตุใด กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : ทางเลือกที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ -11,446 บาท
 • 2 : ทางเลือกที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 11,446 บาท
 • 3 : ทางเลือกที่ 2 เนื่องจากให้มูลค่าปัจจุบันมากกว่าทางเลือกที่ 1
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 127 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเท่ากับ 50,000 และ 100,000 บาทตามลำดับ อัตราผลตอบแทนของทางเลือกที่ 1 มีค่าเท่ากับ 20% และพบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มในการลงทุนเท่ากับ 15% ถามว่าอัตราผลตอบแทนของทางเลือกที่ 2 มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 15%
 • 2 : 17.5%
 • 3 : 20%
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 128 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีเงินลงทุนเป็น 50,000 และ 80,000 บาท ซึ่งจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม พบว่ามีอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15% ต่อปี ในขณะที่กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ข้อใดถูก
 • 1 : เงินลงทุนจำนวน 50,000 บาทมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 15% ต่อปี
 • 2 : เงินลงทุนจำนวน 80,000 บาทมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 15% ต่อปี
 • 3 : เงินลงทุนส่วนเพิ่มจำนวน 30000 บาทมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 15% ต่อปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 129 :
 • ทางเลือกจำนวนสองทางเลือกได้ผลการคำนวณเป็นดังนี้ คือ ระยะเวลาคืนทุนของทางเลือกที่ 1 เท่ากับ 6 ปี ระยะเวลาคืนทุนของทางเลือกที่ 2 เท่ากับ 5 ปี มูลค่าเงินปัจจุบันของทางเลือกที่ 1 มีค่าเท่ากับ 50,000 บาท มูลค่าเงินปัจจุบันของทางเลือกที่ 2 มีค่าเท่ากับ 40,000 บาท ข้อใดถูก ถ้ากำหนดให้อายุของทั้งสองทางเลือกมีค่าเท่ากัน
 • 1 : ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าเงินรายปีมากกว่า
 • 2 : ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 เนื่องจากให้ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า
 • 3 : ไม่สามารถตัดสินใจได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 130 :

 • 1 : 0.45
 • 2 : 0.55
 • 3 : 1.00
 • 4 : 1.83

ข้อที่ 131 :

 • 1 : ลงทุน เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมีค่ามากกว่า 1
 • 2 : ลงทุน เนื่องจาก บริษัทจะได้กำไรจากการทำกิจกรรมตามมูลค่าปัจจุบัน 200,000 บาท
 • 3 : ไม่ลงทุน เนื่องจาก บริษัทจะขาดทุนจากการทำกิจกรรมตามมูลค่าปัจจุบัน 117,400 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 132 :
 • นาย ก อายุ 30 ปี กำลังวางแผนอนาคต โดยเขาตั้งใจที่จะเก็บเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อใช้ในช่วงเกษียณอายุ (60 ปี) ถามว่า นาย ก จะต้องเก็บเงินเดือนละเท่าใด (นับจากปีหน้า) กำหนดให้ ไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา
 • 1 : 5,390.84 บาท
 • 2 : 5,555.56 บาท
 • 3 : 66,666.67 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 133 :
 • นาย ก อายุ 30 ปี กำลังวางแผนอนาคต โดยเขาตั้งใจที่จะเก็บเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อใช้ในช่วงเกษียณอายุ (60 ปี) ถามว่า นาย ก จะต้องเก็บเงินปีละเท่าใด (นับจากปีหน้า) กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : 5,555.56 บาทต่อปี
 • 2 : 12,158.50 บาทต่อปี
 • 3 : 66,666.67 บาทต่อปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 134 :
 • นาย ก วางแผนที่จะเก็บเงินเพื่ออนาคต โดยนาย ก ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวนเดือนละ 5,000 บาท และ เมื่อครบ 1 ปีพอดี ถามว่า นาย ก จะมีเงินเท่ากับเท่าใด กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : น้อยกว่า 60,000 บาท
 • 2 : เท่ากับ 60,000 บาท
 • 3 : มากกว่า 60,000 บาท
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 135 :
 • นาย ก อายุ 30 ปี กำลังวางแผนอนาคต โดยเขาตั้งใจที่จะเก็บเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อใช้ในช่วงเกษียณอายุ (60 ปี) โดย นาย ก คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเงินเก็บปีละ 5,000 บาท กำหนดให้ ไม่คิดมูลค่าเงินตามเวลา ถามว่า นาย ก จะต้องเก็บเงินปีหน้าจำนวนเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 12,158.50 บาทต่อปี
 • 2 : 60,833.33 บาทต่อปี
 • 3 : 66,666.67 บาทต่อปี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 136 :
 • นาย ก ต้องการฝากเงินเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของลูก โดยคาดว่าในระดับมหาวิทยาลัย ลูกจะต้องใช้เงินปีละ 300,000 บาทเป็นเวลา 4 ปี (ใช้เงินตอนต้นปี) ถ้าลูกของเขาเพิ่งเริ่มขึ้น ม 3 ถามว่า เขาจะต้องเตรียมเงินให้ลูกจำนวนเท่ากับเท่าใด กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : 714,463 บาท
 • 2 : 950,970 บาท
 • 3 : 1,200,000 บาท
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 137 :

 • 1 : ควรเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากมีอายุของการลงทุนต่ำกว่า
 • 2 : ควรเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนต่ำกว่า
 • 3 : ควรเลือกทางเลือกที่ 2 เนื่องจากมีผลต่างของอายุของการลงทุนและระยะเวลาคืนทุนมากกว่า
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 138 :

 • 1 : ควรเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า
 • 2 : ควรเลือกทางเลือกที่ 1 เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนต่ำกว่า
 • 3 : ควรเลือกทางเลือกที่ 2 เนื่องจากมีผลต่างของอายุของการลงทุนและระยะเวลาคืนทุนมากกว่า
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 139 :

 • 1 : 153 แก้วต่อวัน
 • 2 : 834 แก้วต่อเดือน
 • 3 : 1,834 แก้วต่อเดือน
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 140 :

 • 1 : ทางเลือกที่ 1
 • 2 : ทางเลือกที่ 2
 • 3 : ทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

เนื้อหาวิชา : 593 : 03 Depreciation
ข้อที่ 141 :
 • โรงงานซื้อเครื่องฉีดพลาสติกราคา 500,000 บาท คาดว่าจะใช้งานได้ 5 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งานมีมูลค่าเท่ากับ 50,000 บาท ค่าเสื่อมราคาแบบลดส่วน(DB) 200 % ในปีที่ 5 เป็นเท่าไร
 • 1 : 13,200
 • 2 : 15,920
 • 3 : 25,920
 • 4 : ไม่มีข้อถูกต้อง

ข้อที่ 142 :
 • บริษัท วิศวกรรมไทย จำกัด ลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตมามูลค่า 500,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี และมีมูลค่าซาก 50,000 บาท หากคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง (Straight-line) แล้ว เครื่องจักรนี้มีค่าเสื่อมเท่าไรต่อปี
 • 1 : 5,000 บาทต่อปี
 • 2 : 10,000 บาทต่อปี
 • 3 : 90,000 บาทต่อปี
 • 4 : 100,000 บาทต่อปี

ข้อที่ 143 :
 • บริษัท วิศวกรรมไทย จำกัด ลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตมามูลค่า 500,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี และมีมูลค่าซาก 50,000 บาท หากคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง (Straight-line) เมื่อสิ้นปีที่ 3 เครื่องจักรนี้มีมูลค่าตามบัญชีเป็นเท่าใด
 • 1 : 180,000 บาท
 • 2 : 230,000 บาท
 • 3 : 280,000 บาท
 • 4 : 300,000 บาท

ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นตัวประกอบที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น
 • 2 : มูลค่าซาก
 • 3 : มูลค่าทางภาษี
 • 4 : จำนวนปี

ข้อที่ 145 :
 • นส.ชมัยภรณ์ซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลราคา 35,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี ถ้ามีมูลค่าซากในปีสุดท้ายคือ 5,000 บาท จงหาค่าเสื่อมราคาต่อปี โดยกำหนดให้ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง
 • 1 : 5,000 บาท
 • 2 : 10,000 บาท
 • 3 : 15,000 บาท
 • 4 : 20,000 บาท

ข้อที่ 146 :
 • ข้อใดไม่สามารถนำมาคิดเป็นค่าเสื่อมราคาได้
 • 1 : เครื่องจักรใหม่
 • 2 : อาคาร สิ่งก่อสร้า
 • 3 : ที่ดิน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 147 :
 • มูลค่าทางบัญชี (Book Value) คืออะไร
 • 1 : ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนได้แต่เดิม
 • 2 : ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วในอดีตแต่ไม่สามารถคืนทุนได้
 • 3 : มูลค่าของสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาออกแล้ว
 • 4 : ต้นทุนที่ใช้ทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ

ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา
 • 1 : มูลค่าทางบัญชี
 • 2 : การเสื่อมสภาพของสินทรัพย์
 • 3 : การไหลของเงินสด
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 149 :
 • นาย ก. ซื้อรถกระบะมาในราคา 600,000 บาท เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเขาคาดว่ารถกระบะมีอายุการใช้งาน 6 ปี ถ้านาย ก คิดว่าเขาสามารถขายรถที่ใช้แล้วไปในราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของรถกระบะ เขาจะได้รายได้เท่ากับเท่าใด (ใช้วิธีค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงและกำหนดให้มูลค่าซากเท่ากับศูนย์)
 • 1 : 500,000 บาท
 • 2 : 400,000 บาท
 • 3 : 300,000 บาท
 • 4 : 200,000 บาท

ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของค่าเสื่อมราคาทางตรง
 • 1 : มูลค่าของสินทรัพย์ที่เสื่อมไปมีลักษณะเป็นเส้นตรงและมีความชัน
 • 2 : มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์มีลักษณะเป็นเส้นตรงและมีความชัน
 • 3 : มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์มีลักษณะคงที่
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 151 :
 • ค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ให้มูลค่าทางบัญชีน้อยที่สุดในช่วงปีแรก ๆ
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย 100%
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย 150%
 • 4 : ค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย 200%

ข้อที่ 152 :
 • ค่าเสื่อมราคาแบบใดที่หลังจากการคำนวณจะให้ค่ามูลค่าซาก
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 153 :
 • ข้อใดคือประโยชน์ของการคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • 1 : ใช้ในการคำนวณหามูลค่าเงินในปัจจุบัน
 • 2 : ใช้ประกอบในกระแสเงิน
 • 3 : ใช้ประกอบในการคำนวณภาษี
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 154 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาคือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งในตารางกระแสเงิน
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาคือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งในการคำนวณภาษี
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนจากราคาเริ่มแรกเป็นรายปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 155 :
 • ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ถามว่าอัตราค่าเสื่อมราคาในปีที่ 5 เป็นเท่าใด ถ้าอายุของการใช้งานของสินทรัพย์มีค่า 5 ปี
 • 1 : 1/15
 • 2 : 5/15
 • 3 : 15/15
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 156 :
 • มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์คือ 100,000 บาท และสินทรัพย์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าใช้ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ถามว่าค่าเสื่อมราคาของปีใดที่มีค่าสูงที่สุด
 • 1 : ปีที่ 1
 • 2 : ปีที่ 2
 • 3 : ปีที่ 3
 • 4 : ปีที่ 5

ข้อที่ 157 :
 • ข้อใดถูกต้องในเรื่องของค่าเสื่อมราคา
 • 1 : จำนวนเงินที่เสียไปต่อปี
 • 2 : มูลค่าทางบัญชีที่ลดลงต่อปี
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ผิด

ข้อที่ 158 :
 • ข้อใดถูกในการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาต่อปี เท่ากับ (มูลค่าตั้งต้น ลบ มูลค่าซาก) หารด้วย จำนวนปี
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาต่อปี เท่ากับ อัตราค่าเสื่อมราคา คูณ มูลค่าทางบัญชีของปีก่อนหน้านี้
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาต่อปี เท่ากับ อัตราค่าเสื่อมราคา คูณ มูลค่าตั้งต้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 159 :
 • การคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ให้ค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวนเท่ากันทุกปีตลอดอายุการใช้งาน คือการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบใด
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 160 :
 • จากกราฟ เป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบใด
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 161 :
 • จากรูป มูลค่าตั้งต้นเป็นเท่าใด
 • 1 : 500,000 บาท
 • 2 : 50,000 บาท
 • 3 : 0 บาท
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 162 :
 • จากการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบถดถอย พบว่าอัตราค่าเสื่อมราคาเป็น 1.6 ถ้าอายุการใช้งานของสินทรัพย์คือ 10 ปี ถามว่าอัตราค่าเสื่อมราคาดังกล่าวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 0.16%
 • 2 : 16%
 • 3 : 116%
 • 4 : 1600%

ข้อที่ 163 :
 • ถ้านาย ก ซื้อรถมาคันหนึ่งในราคา 500,000 บาท โดยคาดว่ารถนั้นมีอายุการใช้งาน 5 ปี และคาดว่าเมื่อครบ 5 ปีแล้ว จะสามารถขายรถคืนได้ในราคา 200,000 บาท ในกรณีที่คิดค่าเสื่อมราคาแบบถดถอยสองเท่า ถามว่าค่าเสื่อมราคาจะเป็นเท่าใดในปีแรก
 • 1 : 60,000 บาท
 • 2 : 100,000 บาท
 • 3 : 200,000 บาท
 • 4 : 300,000 บาท

ข้อที่ 164 :
 • ถ้านาย ก ซื้อรถมาคันหนึ่งในราคา 500,000 บาท โดยคาดว่ารถนั้นมีอายุการใช้งาน 5 ปี และคาดว่าเมื่อครบ 5 ปีแล้ว ในกรณีที่คิดค่าเสื่อมราคาแบบถดถอยสองเท่า ถามว่ามูลค่าซากของรถคันนี้เป็นเท่าใด
 • 1 : 38,880 บาท
 • 2 : 64,800 บาท
 • 3 : 108,000 บาท
 • 4 : 200,000 บาท

ข้อที่ 165 :
 • มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์คือ 100,000 บาท และสินทรัพย์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าใช้ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ถามว่าค่าเสื่อมราคาในปีที่ 1 มีค่าเท่าใด
 • 1 : 6,667 บาท
 • 2 : 10,000 บาท
 • 3 : 20,000 บาท
 • 4 : 33,333 บาท

ข้อที่ 166 :
 • มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์คือ 100,000 บาท และสินทรัพย์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าใช้ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ถามว่าค่าเสื่อมราคาในปีที่ 5 มีค่าเท่าใด
 • 1 : 6,667 บาท
 • 2 : 10,000 บาท
 • 3 : 20,000 บาท
 • 4 : 33,333 บาท

ข้อที่ 167 :
 • ถ้าสมมติให้มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ในปีที่ 3 เท่ากับ 3,000 บาท มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ในปีที่ 4 เท่ากับ 1,500 บาท และมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ในปีที่ 5 เท่ากับ 500 บาท ถามว่าค่าเสื่อมราคาในปีที่ 4 เป็นเท่าใด
 • 1 : 1,000 บาท
 • 2 : 1,500 บาท
 • 3 : 2,500 บาท
 • 4 : 3,000 บาท

ข้อที่ 168 :
 • มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์คือ 100,000 บาท สินทรัพย์มีอายุการใช้งาน 5 ปีและสมมติให้มูลค่าซากเป็นศูนย์ ถ้าใช้ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ถามว่ามูลค่าทางบัญชีในปีที่ 1 มีค่าเท่าใด
 • 1 : 93,333 บาท
 • 2 : 90,000 บาท
 • 3 : 80,000 บาท
 • 4 : 66,667 บาท

ข้อที่ 169 :
 • มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์คือ 100,000 บาท และสินทรัพย์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าใช้ค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ถามว่าค่าเสื่อมราคาที่หักไปทั้งสิ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 มีค่าเท่าใด
 • 1 : 93,333 บาท
 • 2 : 90,000 บาท
 • 3 : 80,000 บาท
 • 4 : 66,667 บาท

ข้อที่ 170 :
 • โรงงานซื้อเครื่องฉีดพลาสติกราคา 500,000 บาท คาดว่าจะใช้งานได้ 5 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งานมีมูลค่าเท่ากับ 50,000 บาท ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ในปีที่ 5 เป็นเท่าไร
 • 1 : 13,200
 • 2 : 15,920
 • 3 : 25,920
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 171 :
 • นางอัญชลี ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 35,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี ถ้าค่าซากในปีสุดท้ายคือ 5,000 บาท จงหามูลค่าคอมพิวเตอร์ในปีที่ 4 โดยกำหนดให้ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง
 • 1 : 20,000 บาท
 • 2 : 15,000 บาท
 • 3 : 10,000 บาท
 • 4 : 5,000 บาท

ข้อที่ 172 :
 • รถยนต์คันหนึ่งมีราคา 500,000 บาท ค่าซาก 200,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี จงหาค่าเสื่อมราคา แบบเส้นตรง
 • 1 : 40,000 บาท
 • 2 : 50,000 บาท
 • 3 : 60,000 บาท
 • 4 : 70,000 บาท

ข้อที่ 173 :
 • รถยนต์คันหนึ่งมีราคา 500,000 บาท ค่าซาก 200,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปีจงหามูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี ในปีที่ 3 โดยวิธีค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 450,000 บาท
 • 2 : 400,000 บาท
 • 3 : 350,000 บาท
 • 4 : 300,000 บาท

ข้อที่ 174 :
 • จงหาค่าเสื่อมราคาในปีที่ 1 และ 2 ของคอมพิวเตอร์ ที่ซื้อมาราคา 28,000 บาท มูลค่าซากเป็น 5,000 บาท และอายุการใช้งานที่คาดไว้ 9 ปี ให้ใช้วิธีมูลค่าผลรวมจำนวนปี
 • 1 : 8,625 บาท และ 7,666.67 บาท
 • 2 : 8,625 บาท และ 4,088.89 บาท
 • 3 : 4,600 บาท และ 4,088.89 บาท
 • 4 : 4,600 บาท และ 4,188.89 บาท

ข้อที่ 175 :
 • ถ้าซื้อเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมาในราคา 500,000 บาท และคาดว่าเครื่องจักรเครื่องนี้จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี จงหามูลค่าทางบัญชีหลังจากใช้งานไปแล้ว 1 ปี ถ้าใช้ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ถดถอยสองเท่า และผลรวมจำนวนปีตามลำดับ
 • 1 : 400,000   400,000   400,000
 • 2 : 400,000   300,000   333,333
 • 3 : 400,000   300,000   166,667
 • 4 : 400,000   200,000   150,000

ข้อที่ 176 :
 • จงคำนวณหามูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้งานมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี โดยมีมูลค่าเริ่มต้นเท่ากับ 50,000 บาท มูลค่าซากเท่ากับ 5,000 บาท และอายุการใช้งานเท่ากับ 10 ปี กำหนดให้ใช้ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 50,000 บาท
 • 2 : 45,500 บาท
 • 3 : 5,000 บาท
 • 4 : 4,500 บาท

ข้อที่ 177 :
 • เครื่องจักรชนิดหนึ่งมีราคา 10,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี ถามว่า มูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรนี้เมื่อเครื่องจักรนี้เริ่มการใช้งานมีค่าเท่าใด กำหนดให้ การคำนวณค่าค่าเสื่อมราคาเป็นแบบเส้นตรง
 • 1 : 10,000 บาท
 • 2 : 8,000 บาท
 • 3 : 6,000 บาท
 • 4 : 2,000 บาท

ข้อที่ 178 :
 • ตามประมวลรัษฎากร 2545 ให้หักตามอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุน ตามประเภทของทรัพย์สิน ถามว่า ทรัพย์สินประเภทอาคารถาวร สามารถหักได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 1 : 2
 • 2 : 5
 • 3 : 10
 • 4 : 20

ข้อที่ 179 :
 • ตามประมวลรัษฎากร 2545 ให้หักตามอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุน ตามประเภทของทรัพย์สิน ถามว่า ทรัพย์สินประเภทอาคารชั่วคราว สามารถหักได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 1 : 5
 • 2 : 10
 • 3 : 20
 • 4 : 100

ข้อที่ 180 :
 • เครื่องจักรชนิดหนึ่งมีราคา 10,000 บาท มีมูลค่าซากเท่ากับ 2,000 บาท และมีอายุการใช้งาน 5 ปี ถามว่า มูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรนี้เมื่อใช้งานไปเป็นเวลา 1ปีเต็มมีค่าเท่าใด กำหนดให้คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 10,000 บาท
 • 2 : 8,400 บาท
 • 3 : 8,000 บาท
 • 4 : 1,600 บาท

เนื้อหาวิชา : 594 : 04 Breakeven Analysis and payback period
ข้อที่ 181 :
 • บริษัท A มีกำลังการผลิต 8,400,000 ชิ้นต่อปี แต่ปัจจุบัน ผลิตเพียง 60 % ของกำลังการผลิต ซึ่งทำให้มีรายได้ 5,040,000 บาทต่อปี ต้นทุนคงที่ 2,120,000 บาทต่อปี ต้นทุนแปรผัน 0.3375 บาทต่อหน่วย ปัจจุบันบริษัท A มีจุดคุ้มทุนที่เท่าไร
 • 1 : 3,200,000 ชิ้นต่อปี
 • 2 : 2,200,000 ชิ้นต่อปี
 • 3 : 1,594,984 ชิ้นต่อปี
 • 4 : 1,027,485 ชิ้นต่อปี

ข้อที่ 182 :
 • โรงงานผลิตสีทาบ้านแห่งหนึ่ง เดือนที่แล้วมียอดขายเท่ากับ 6,000 กระป๋อง คิดเป็นกำไร 500,000 บาท ราคาขายสีอยู่ที่กระป๋องละ 400 บาท กำหนดให้โรงงานผลิตสีแห่งนี้มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 320,000 บาทต่อเดือน ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของการผลิตต่อเดือนของโรงงานแห่งนี้
 • 1 : ผลิตและขายได้ 2,285 กระป๋อง
 • 2 : ผลิตและขายได้ 2,342 กระป๋อง
 • 3 : ผลิตและขายได้ 2,385 กระป๋อง
 • 4 : ผลิตและขายได้ 2,413 กระป๋อง

ข้อที่ 183 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่ายราคาหน่วยละ 28 บาท เดือนที่แล้วขายไปได้ 20,000 หน่วย ได้กำไร 90,000 บาท โดยสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 250,000 บาทต่อเดือน หากว่าในเดือนปัจจุบันท่านทราบว่า ต้นทุนแปรผันของสินค้าชนิดนี้ลดลง 5% ถามว่าข้อใดคือจุดคุ้มทุนของสินค้าชนิดนี้
 • 1 : ขายได้ 14,245 หน่วย
 • 2 : ขายได้ 15,248 หน่วย
 • 3 : ขายได้ 16,130 หน่วย
 • 4 : ขายได้ 22,723 หน่วย

ข้อที่ 184 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 400,000 บาท ใช้งานได้ 10 ปี รายได้จากการผลิตสินค้าจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 106,300 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี (P/A,2.5%,4) = 3.7624, (P/A,2.5%,5) = 4.6466 , (P/A,2.5%,6) = 5.5093, (P/A,2.5%,7) = 6.35115 (P/F,2.5%,4) = 0.90615, (P/F,2.5%,5) = 0.88415, (P/F,2.5%,6) = 0.86275, (P/F,2.5%,7) = 0.84185  (P/F,2.5%,10) = 0.7822
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี

ข้อที่ 185 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีชนิดหนึ่ง ผลิตอยู่ที่ 65% ของอัตราผลิตเต็มที่ เมื่อเดือนที่แล้วมียอดขาย 490,000 บาท ต้นทุนคงที่ 75,000 บาท ต้นทุนแปรผัน 200,000 บาท ข้อใดคือจุดคุ้มทุนและกำไรจากการขายสารเคมีหากว่าผลิตที่ 85% ของอัตราผลิตเต็มที่และขายได้หมด
 • 1 : 17% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 261,545 บาท
 • 2 : 17% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 304,230 บาท
 • 3 : 19% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 261,545 บาท
 • 4 : 19% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 304,230 บาท

ข้อที่ 186 :
 • ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “จุดคุ้มทุน”
 • 1 : ปริมาณการผลิตที่ทำให้รายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย
 • 2 : ปริมาณการผลิตที่ทำให้รายรับน้อยกว่าค่าใช้จ่าย
 • 3 : ปริมาณการผลิตที่ทำให้รายรับเท่ากับค่าใช้จ่าย
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 187 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของต้นทุนคงที่
 • 1 : ค่าโฆษณา
 • 2 : ค่าวัสดุทางอ้อม
 • 3 : ค่าการตลาด
 • 4 : ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อที่ 188 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของต้นทุนผันแปร
 • 1 : ค่าจ้างแรงงานทางตรง
 • 2 : ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • 3 : ค่าเงินเดือนพนักงานบริหาร
 • 4 : ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อที่ 189 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ปริมาณการผลิตที่ผลิตได้มากกว่าจุดคุ้มทุนแสดงว่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ
 • 2 : ปริมาณการผลิตที่ผลิตได้น้อยกว่าจุดคุ้มทุนแสดงว่ารายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย
 • 3 : ปริมาณการผลิตที่ผลิตได้เท่ากับจุดคุ้มทุนแสดงว่ารายรับเท่ากับรายจ่าย
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 190 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งได้ดำเนินการผลิตกล่องดนตรีโดยมีต้นทุนคงที่ 50,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนผันแปร 20 บาทต่อชิ้น ซึ่งบริษัทตั้งราคาขายชิ้นละ 100 บาท จงหาจุดคุ้มทุนของบริษัทว่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 525 ชิ้นต่อเดือน
 • 2 : 625 ชิ้นต่อเดือน
 • 3 : 725 ชิ้นต่อเดือน
 • 4 : 750 ชิ้นต่อเดือน

ข้อที่ 191 :
 • โรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง ผลิตถ่านไฟฉายขายในราคาก้อนละ 20 บาท ต้นทุนคงที่ 500,000 บาทต่อเดือนและมีต้นุทนผันแปร 4 บาทต่อก้อน จงหาจุดคุ้มทุนของโรงงาน
 • 1 : 20,000 ก้อนต่อเดือน
 • 2 : 25,150 ก้อนต่อเดือน
 • 3 : 31,250 ก้อนต่อเดือน
 • 4 : 32,500 ก้อนต่อเดือน

ข้อที่ 192 :
 • ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “ระยะเวลาการคืนทุน”
 • 1 : ระยะเวลาในการลงทุนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับ
 • 2 : ระยะเวลาในการลงทุนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ
 • 3 : ระยะเวลาในการลงทุนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเท่ากับรายรับพอดี
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 193 :
 • สินค้าชนิดหนึ่งมีต้นทุนผันแปร 4 บาทต่อชิ้น และต้นทุนคงที่ 500,000 บาทและมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 50,000 ชิ้น อยากทราบว่าราคาขายเป็นเท่าใด
 • 1 : 12 บาท
 • 2 : 14 บาท
 • 3 : 15 บาท
 • 4 : 18 บาท

ข้อที่ 194 :
 • โรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่งมีกำลังการผลิตเดือนละ 5,000 ตัว มีต้นทุนคงที่ 400,000 บาทต่อเดือน และต้นทุนผันแปร 20 บาทต่อตัว ซึ่งโรงงานได้กำหนดราคาขายตัวละ 200 บาท จงหาจุดคุ้มทุน
 • 1 : 1,800
 • 2 : 2,150
 • 3 : 2,222
 • 4 : 2,450

ข้อที่ 195 :
 • โรงพิมพ์สามช่า ผลิตนิตยสารจำนวน 15,000 เล่มต่อเดือน ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 5 บาท โรงพิมพ์มีค่าใช้จ่ายคงที่ 800,000 บาทต่อเดือน ราคาขายนิตยสารเล่มละ 80 บาท จงหาว่าโรงพิมพ์มีจุดคุ้มทุนเท่าใด
 • 1 : 10,500
 • 2 : 10,666
 • 3 : 12,250
 • 4 : 15,545

ข้อที่ 196 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขายโดยมีต้นทุนคงที่ 200,000 บาทต่อเดือน มีต้นทุนผันแปร 5,000 บาทต่อเครื่อง ซึ่งโรงงานได้กำหนดราคาขายเครื่องละ 30,000 บาท จงหาจุดคุ้มทุน
 • 1 : 8
 • 2 : 10
 • 3 : 15
 • 4 : 20

ข้อที่ 197 :
 • บริษัทแห่งหนึ่ง ผลิตหนังสือธรรมะจำนวน 15,000 เล่มต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยเป็น 20 บาท ค่าใช้จ่ายคงที่ 300,000 บาทต่อเดือน ราคาจำหน่าย 50 บาทต่อเล่ม อยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร
 • 1 : ขาดทุน 150,000 บาท
 • 2 : ขาดทุน 200,000 บาท
 • 3 : กำไร 150,000 บาท
 • 4 : กำไร 200,000 บาท

ข้อที่ 198 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตตุ๊กตาได้จำนวน 100,000 หน่วยต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยเป็น 20 บาท ค่าใช้จ่ายคงที่ 10,000,000 บาทต่อเดือน ราคาจำหน่ายหน่วยละ 100 บาทอยากทราบว่า ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร
 • 1 : ขาดทุน 1,000,000 บาท
 • 2 : ขาดทุน 2,000,000 บาท
 • 3 : กำไร 1,000,000 บาท
 • 4 : กำไร 2,000,000 บาท

ข้อที่ 199 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตกระเป๋าได้จำนวน 250,000 ชิ้นต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยเป็น 300 บาท ค่าใช้จ่ายคงที่ 50,000,000 บาทต่อเดือน ราคาจำหน่ายหน่วยละ 500 บาทอยากทราบว่า ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร
 • 1 : ขาดทุน 1,000,000 บาท
 • 2 : ขาดทุน 2,000,000 บาท
 • 3 : กำไร 1,000,000 บาท
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 200 :
 • จากข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อปีต่อไปนี้จงวิเคราะห์หาปริมาณการผลิตที่จุดคุ้มทุน

  รายการ ค่าใช้จ่าย (พันบาท) หมายเหตุ

  วัตถุดิบ

  แรงงานการผลิต

  ค่าเสื่อมราคา

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเงินเดือน

  พนักงาน

  ค่านายหน้าในการขาย

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ

  380

  190

  100

  145

  120

  90

  175

  52

       

   

   

  เป็นต้นทุนคงที่ 62 พันบาท    

   

   

  เป็นต้นทุนคงที่ 72 พันบาท

  ปริมาณการผลิตต่อปีเป็น 1,800,000 หน่วย ราคาขายต่อหน่วยเป็น 1 บาท
 • 1 : 855,173 หน่วย
 • 2 : 1,303,449 หน่วย
 • 3 : 944,828 หน่วย
 • 4 : 320,690 หน่วย

ข้อที่ 201 :
 • ต้นทุนแปรผันของการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง 2 บาทต่อหน่วย และต้นทุนคงที่ 250,000 บาท มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 40,000 หน่วย ถามว่าต้องขายราคาเท่าไร
 • 1 : 6.25 บาท
 • 2 : 7.25 บาท
 • 3 : 8.25 บาท
 • 4 : 9.25 บาท

ข้อที่ 202 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 495,720 บาท ใช้งานได้ 10 ปี ไม่มีมูลค่าซาก รายได้จากการผลิตสินค้าหลังหักค่าใช้จ่ายจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 90,000 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา
 • 1 : 4.5 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 5.5 ปี
 • 4 : 6 ปี

ข้อที่ 203 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 400,000 บาท ใช้งานได้ 10 ปี มูลค่าซาก 54,544 บาท รายได้จากการผลิตสินค้าจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 95,000 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี

ข้อที่ 204 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่ายราคาหน่วยละ 15 บาท เดือนที่แล้วขายไปได้ 10,000 หน่วย ได้กำไร 85,000 บาท โดยสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนแปรผันเท่ากับ 1.5 บาทต่อหน่วย ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของสินค้าชนิดนี้
 • 1 : 2,704 หน่วย
 • 2 : 3,704 หน่วย
 • 3 : 10,000 หน่วย
 • 4 : 50,000 หน่วย

ข้อที่ 205 :
 • ในการลงทุนผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดหนึ่ง มีค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือนเท่ากับ 500,000 บาท ถ้าราคาขายเท่ากับ 25 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนแปรผันต่อกิโลกรัมเท่ากับ 8 บาท ต้องผลิตจำนวนเท่าใดต่อเดือนถึงจะคุ้มทุน และหากต้องการกำไร 150,000 บาทต่อเดือน ต้องผลิตและขายได้กี่กิโลกรัมต่อเดือน
 • 1 : จุดคุ้มทุนผลิต 27,778 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 38,235 กิโลกรัม
 • 2 : จุดคุ้มทุนผลิต 27,778 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 41,177 กิโลกรัม
 • 3 : จุดคุ้มทุนผลิต 29,412 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 38,235 กิโลกรัม
 • 4 : จุดคุ้มทุนผลิต 29,412 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 41,177 กิโลกรัม

ข้อที่ 206 :
 • จงบอกจำนวนการผลิตสินค้าที่ควรจะเป็นจากรูปข้างล่าง
 • 1 : 25,000 หน่วย
 • 2 : มากกว่า 25,000 หน่วย
 • 3 : น้อยกว่า 25,000 หน่วย
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 207 :
 • จุดคุ้มทุนหมายถึงอะไร
 • 1 : จุดที่รายรับเท่ากับรายจ่าย
 • 2 : จุดที่กำไรเป็นศูนย์
 • 3 : จุดที่รายได้มีค่าเท่ากับต้นทุน
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 208 :
 • จากกราฟ ถ้าต้องการให้ จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 500 หน่วย ควรจะดำเนินการอย่างไร
 • 1 : ลดต้นทุนคงที่
 • 2 : เพิ่มราคาขายต่อหน่วย
 • 3 : เพิ่มต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 209 :
 • จากกราฟ ข้อใดคือจุดคุ้มทุน
 • 1 : 15,000 หน่วย
 • 2 : 25,000 หน่วย
 • 3 : 55,000 หน่วย
 • 4 : ไม่มีจุดคุ้มทุน

ข้อที่ 210 :
 • จากกราฟ หมายเลขใดเป็นจุดที่ให้กำไรสูงที่สุด
 • 1 : จุด 1
 • 2 : จุด 2
 • 3 : จุด 3
 • 4 : จุด 4

ข้อที่ 211 :
 • จากกราฟ จุดใดเป็นจุดคุ้มทุน
 • 1 : จุด 1
 • 2 : จุด 2
 • 3 : จุด 3
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 212 :
 • จากรูป ถ้าต้องการผลิตสินค้าจำนวน y หน่วย ถามว่าควรจะเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด
 • 1 : เครื่องจักร A
 • 2 : เครื่องจักร B
 • 3 : เครื่องจักรชนิดใดก็ได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 213 :
 • จากรูป ถ้าต้องการผลิตสินค้าจำนวน y หน่วย ถามว่าควรจะเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด
 • 1 : เครื่องจักร A
 • 2 : เครื่องจักร B
 • 3 : เครื่องจักรชนิดใดก็ได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 214 :
 • ต้นทุนชนิดใดไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต
 • 1 : ต้นทุนคงที่
 • 2 : ต้นทุนผันแปร
 • 3 : ต้นทุนรวม
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 215 :
 • ค่าลิขสิทธิ์ในการเป็นเฟรนไชล์เป็นต้นทุนประเภทใด
 • 1 : ต้นทุนคงที่
 • 2 : ต้นทุนผันแปร
 • 3 : ต้นทุนรวม
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 216 :
 • ค่าวัตถุดิบการผลิตถือเป็นต้นทุนประเภทใด
 • 1 : ต้นทุนคงที่
 • 2 : ต้นทุนผันแปร
 • 3 : ต้นทุนรวม
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 217 :
 • จากรูป ถามว่าควรทำการผลิตที่จุดใด จะทำให้เกิดกำไรสูงที่สุด
 • 1 : จุด 1
 • 2 : จุด 2
 • 3 : จุด 3
 • 4 : จุด 4

ข้อที่ 218 :
 • โรงงานผลิต CD ภาพยนตร์แห่งหนึ่ง มีต้นทุนค่าเช่าโรงงาน 30,000 บาทต่อเดือน ค่าลิขสิทธิ์ 45,000 บาทต่อเดือน โดยมีกำลังการผลิต 14,000 แผ่นต่อเดือน มีต้นทุนแปรผัน 2.5 บาทต่อแผ่น ตั้งราคาขายเท่ากับ 8 บาทต่อแผ่น จงหาจุดคุ้มทุนของการผลิตต่อเดือนและหาว่าถ้าโรงงานผลิตที่ 80% ของกำลังการผลิต โรงงานจะมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร
 • 1 : จุดคุ้มทุนเท่ากับ 13,637 แผ่นต่อเดือนและขาดทุนเท่ากับ 13,400 บาท
 • 2 : จุดคุ้มทุนเท่ากับ 13,637 แผ่นต่อเดือนและขาดทุนเท่ากับ 31,000 บาท
 • 3 : จุดคุ้มทุนเท่ากับ 8,000 แผ่นต่อเดือนและขาดทุนเท่ากับ 22,000 บาท
 • 4 : จุดคุ้มทุนเท่ากับ 8,000 แผ่นต่อเดือนและขาดทุนเท่ากับ 10,500 บาท

ข้อที่ 219 :
 • จากความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนรวม (TC) และจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ (Q)                     

  TC = 3,000,000 – 18,000Q + 75Q2

  โรงงานควรผลิตผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจำหน่ายกี่หน่วยในปีหน้า เพื่อให้ต้นทุนรวมต่ำสุด สมมติว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้น ขายได้ทั้งหมด และราคาขายต่อหน่วยผลิตภัณฑ์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงในปีหน้า

 • 1 : 110 หน่วย
 • 2 : 120 หน่วย
 • 3 : 130 หน่วย
 • 4 : 140 หน่วย

ข้อที่ 220 :
 • ถ้าต้นทุนรวมในการสร้างอาคารหนึ่งอาคารเป็น                   

  TC = (200 + 80x + 2x2)A    บาท

  เมื่อ x เป็นจำนวนชั้น และ A เป็นพื้นที่ใช้สอยต่อชั้น (ตารางเมตร/ชั้น) ถ้าต้องการพื้นที่ใช้สอยรวม 1 ล้านตารางเมตร โดยที่แต่ละชั้นมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากัน จงคำนวณหาจำนวนชั้นที่ทำให้ต้นทุนรวมต่ำสุด

 • 1 : 5 ชั้น
 • 2 : 10 ชั้น
 • 3 : 15 ชั้น
 • 4 : 20 ชั้น

ข้อที่ 221 :
 • บริษัท A มีกำลังการผลิต 8,400,000 ชิ้นต่อปี แต่ปัจจุบัน ผลิตเพียง 60 % ของกำลังการผลิต ซึ่งทำให้มีรายได้ 5,040,000 บาทต่อปี ต้นทุนคงที่ 2,120,000 บาทต่อปี ต้นทุนแปรผัน 0.3375 บาทต่อชิ้น ปัจจุบันบริษัท A มีจุดคุ้มทุนที่เท่าไร
 • 1 : 3,200,000 ชิ้นต่อปี
 • 2 : 2,200,000 ชิ้นต่อปี
 • 3 : 1,594,984 ชิ้นต่อปี
 • 4 : 1,027,485 ชิ้นต่อปี

ข้อที่ 222 :
 • จากข้อมูลการลงทุนต่อไปนี้ จุดคุ้มทุนอยู่ที่เท่าไร ถ้าขายสินค้าหน่วยละ 100 บาท

  ค่าใช้จ่ายคงที่        60,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายแปรผัน  

       ค่าแรง                       5 บาท  

       ค่าวัสดุ                     13 บาท  

       อื่นๆ                          7 บาท

 • 1 : 2,000 หน่วย
 • 2 : 1,500 หน่วย
 • 3 : 800 หน่วย
 • 4 : 667 หน่วย

ข้อที่ 223 :
 • เครื่องจักร ราคา 500,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี มูลค่าซาก 20,000 บาท รายได้จากการขายสินค้าจากเครื่องจักรนี้ต่อปี 100,000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ย 10% จงหาระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ
 • 1 : 3 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 8 ปี
 • 4 : 9 ปี

ข้อที่ 224 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งผลิตจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดหนึ่ง มีต้นทุนคงที่ 400,000 บาท/เดือน ต้นทุนแปรผัน 500 บาท/ชิ้น โดยมีราคาขาย 1,100 บาท/ชิ้น อยากทราบว่าจะต้องผลิตจานรับสัญญาณดังกล่าวจำนวนอย่างน้อยที่สุดเดือนละเท่าใดจึงจะคุ้มทุน และหากในปัจจุบันปริมาณการผลิตอยู่ที่ 800 ชิ้น/เดือน บริษัทได้กำไรหรือ ขาดทุนเท่าไร
 • 1 : จุดคุ้มทุน 1,000 ชิ้นต่อเดือน, ขาดทุน 220,000 บาทต่อเดือน
 • 2 : จุดคุ้มทุน 600 ชิ้นต่อเดือน, กำไร 220,000 บาทต่อเดือน
 • 3 : จุดคุ้มทุน 867 ชิ้นต่อเดือน, ขาดทุน 73,337 บาทต่อเดือน
 • 4 : จุดคุ้มทุน 667 ชิ้นต่อเดือน, กำไร 80,000 บาทต่อเดือน

ข้อที่ 225 :
 • โรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง ผลิตถ่านไฟฉายในราคาก้อนละ 5 บาท มีต้นทุนคงที่ 15,000 บาทต่อเดือน มีต้นทุนผันแปร 2 บาท ต่อก้อน ถ้าโรงงานต้องการกำไร 50,000 บาทต่อเดือน ต้องผลิตถ่านไฟฉายเดือนละเท่าใด
 • 1 : 25,247 ก้อนต่อเดือน
 • 2 : 21,667 ก้อนต่อเดือน
 • 3 : 23,418 ก้อนต่อเดือน
 • 4 : 25,165 ก้อนต่อเดือน

ข้อที่ 226 :
 • ในการคำนวณเปรียบเทียบทางเลือกจำนวนสองทางเลือก พบว่าทางเลือกที่ 1 ให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่าทางเลือกที่ 2 จะสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร
 • 1 : ทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่สมควรลงทุน
 • 2 : ทางเลือกที่ 1 มีความปลอดภัยในการลงทุนมากกว่า
 • 3 : ทางเลือกที่ 1 มีค่าอัตราผลตอบแทนสูงกว่าทางเลือกที่ 2
 • 4 : ไม่สามารถสรุปและตัดสินใจในการลงทุนโดยใช้ระยะเวลาการคืนทุนในการพิจารณาเท่านั้น

ข้อที่ 227 :
 • ในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงาน พบว่าจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 1 อยู่ที่ 50,000 ชิ้นต่อปี และจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 2 อยู่ที่ 60,000 ชิ้นต่อปี จะสามารถสรุปได้ว่า
 • 1 : ควรเลือกที่ตั้งโรงงานที่ 1
 • 2 : ควรเลือกที่ตั้งโรงงานที่ 2
 • 3 : เลือกที่ตั้งที่ใดก็ได้
 • 4 : ไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 228 :
 • ในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงาน พบว่าจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 1 อยู่ที่ 50,000 ชิ้นต่อปี และจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 2 อยู่ที่ 60,000 ชิ้นต่อปี โดยโรงงานทั้งสองมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 500,000 บาทต่อปี จะสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร
 • 1 : ควรเลือกที่ตั้งโรงงานที่ 1
 • 2 : ควรเลือกที่ตั้งโรงงานที่ 2
 • 3 : เลือกที่ตั้งที่ใดก็ได้
 • 4 : ไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 229 :
 • ในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงาน พบว่าจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 1 อยู่ที่ 50,000 ชิ้นต่อปี และจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 2 อยู่ที่ 60,000 ชิ้นต่อปี โดยต้นทุนคงที่ของโรงงานที่ 1เท่ากับ 500,000 บาทต่อปี และต้นทุนคงที่ของโรงงานที่ 2 เท่ากับ 400,000 บาทต่อปี ถ้าแต่ละโรงงานขายสินค้าได้ 75,000 ชิ้นต่อปี จงคำนวณหากำไรของแต่ละโรงงาน
 • 1 : โรงงานที่1 ได้กำไร 200,000 บาท และโรงงานที่2 ได้กำไร 100,000 บาท
 • 2 : โรงงานที่1 ได้กำไร 200,000 บาท และโรงงานที่2 ได้กำไร 150,000 บาท
 • 3 : โรงงานที่1 ได้กำไร 250,000 บาท และโรงงานที่2 ได้กำไร 150,000 บาท
 • 4 : โรงงานที่1 ได้กำไร 250,000 บาท และโรงงานที่2 ได้กำไร 100,000 บาท

ข้อที่ 230 :
 • ในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงาน พบว่าจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 1 อยู่ที่ 50,000 ชิ้นต่อปี และจุดคุ้มทุนของที่ตั้งโรงงานที่ 2 อยู่ที่ 60,000 ชิ้นต่อปี โดยต้นทุนคงที่ของโรงงานที่1 เท่ากับ 500,000 บาทต่อปี และต้นทุนคงที่ของโรงงานที่2 เท่ากับ 400,000 บาทต่อปี ราคาขายต่อชิ้นเท่ากับ20 บาท  จงหาปริมาณการขายต่อปีที่ทำให้ทั้งสองโรงงานมีกำไรเท่ากัน
 • 1 : 10,000 ชิ้นต่อปี
 • 2 : 20,000 ชิ้นต่อปี
 • 3 : 30,000 ชิ้นต่อปี
 • 4 : 40,000 ชิ้นต่อปี

ข้อที่ 231 :
 • โครงการหนึ่งมีเงินลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะมีรายรับเป็นรายปี ๆ ละ 20,000 บาท ถามว่าระยะเวลาคืนทุนมีค่าเท่ากับเท่าใด ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : น้อยกว่า 5 ปี
 • 2 : มากกว่า 5 ปีแต่น้อยกว่า 7 ปี
 • 3 : มากกว่า 7 ปีแต่น้อยกว่า 10 ปี
 • 4 : ข้อ 1, 2, และ 3 ผิด

ข้อที่ 232 :
 • ถ้าต้นทุนผันแปรมีแนวโน้มลดลงข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : กำไรมีแนวโน้มลดลง
 • 2 : ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น
 • 3 : จุดคุ้มทุนมีแนวโน้มที่ลดลง
 • 4 : ต้นทุนคงที่ลดลง

ข้อที่ 233 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : จุดคุ้มทุนคือสภาวะที่สามารถทำกำไรได้สูงสุด
 • 2 : กำไรคือรายรับหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • 3 : ถ้าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยมีค่ามากกว่ารายรับต่อหน่วยทำให้จุดคุ้มทุนติดลบ
 • 4 : เราสามารถพิจารณาสภาวะทำกำไรได้จากการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

ข้อที่ 234 :
 • ตัวแปรในข้อใดเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนระหว่าง 2 ทางเลือก
 • 1 : อัตราแลกเปลี่ยน
 • 2 : อัตราดอกเบี้ย
 • 3 : อัตราเงินเฟ้อ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดเป็นอักษรย่อของค่าใช้จ่ายผันแปร
 • 1 : FC
 • 2 : VC
 • 3 : QC
 • 4 : AC

ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : จุดคุ้มทุนสามารถคำนวณหาได้หลายค่า
 • 2 : สภาวะของการทำกำไรมีได้หลายช่วงผันแปรตามต้นทุนรวม
 • 3 : สภาวะของการขาดทุนสามารถพิจารณาจากกราฟแสดงระหว่างรายรับและต้นทุนรวมได้
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 237 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีกำลังการผลิตสินค้าจำนวน 30 ชิ้นต่อเดือน มีต้นทุนคงที่ 20,000 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 5 บาท และมีรายรับต่อหน่วยเท่ากับ 8 บาท เราสามารถเขียนสมการในการหาต้นทุนรวมได้อย่างไร
 • 1 : TC = 20,000+8Q
 • 2 : TC = 20,000+5Q
 • 3 : TC = 30 x 20,000+8Q
 • 4 : TC = 30 x 20,000+5Q

ข้อที่ 238 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีกำลังการผลิตสินค้าจำนวน 30,000 ชิ้นต่อเดือน มีต้นทุนคงที่ 60,000 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 5 บาท และมีรายรับต่อหน่วยเท่ากับ 8 บาท อยากทราบว่าโรงงานดังกล่าวนี้ขาดทุน หรือกำไรเท่าใด
 • 1 : ขาดทุน 30,000 บาท
 • 2 : ขาดทุน 50,000 บาท
 • 3 : กำไร 30,000 บาท
 • 4 : กำไร 50,000 บาท

ข้อที่ 239 :

 • 1 : จุดคุ้มทุน 300 คัน / กำไร 150,000 บาท
 • 2 : จุดคุ้มทุน 500 คัน / กำไร 150,000 บาท
 • 3 : จุดคุ้มทุน 300 คัน / ขาดทุน 150,000 บาท
 • 4 : จุดคุ้มทุน 500 คัน / ขาดทุน 150,000 บาท

ข้อที่ 240 :

 • 1 : 628.25
 • 2 : 828.57
 • 3 : 925.25
 • 4 : 975.50

เนื้อหาวิชา : 595 : 05 Evaluation of replacement
ข้อที่ 241 :
 • เครื่องกลึงที่มีอยู่มีมูลค่า 200,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และมีมูลค่าเครื่องจักรที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละปี ดังนี้ ปีที่ 1  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 60,000 บาท และมีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เท่ากับ 150,000 บาท ปีที่ 2  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 70,000 บาท และมีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เท่ากับ 140,000 บาท ปีที่ 3  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 80,000 บาท และมีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เท่ากับ 130,000 บาท ปีที่ 4  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 90,000 บาท และมีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เท่ากับ 120,000 บาท ปีที่ 5  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 100,000 บาท และมีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เท่ากับ 110,000 บาท จงหาอายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุด(ถ้าไม่คิดมูลค่าเงินตามเวลา)
 • 1 : 1 ปี
 • 2 : 2 ปี
 • 3 : 3 ปี
 • 4 : 4 ปี

ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดไม่ได้เป็นปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจทดแทนทรัพย์สิน
 • 1 : การลดลงของสมรรถนะ
 • 2 : อายุการใช้งาน
 • 3 : มูลค่าของทรัพย์สินเก่า
 • 4 : การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อที่ 243 :
 • เครื่องจักรชนิดหนึ่งมีราคา 5,000,000 บาท และในการดำเนินงานต้องเสียค่าใช้จ่ายรายปี ๆ ละ 200,000 บาท จงหาระยะเวลาการใช้งานที่ประหยัดที่สุด (ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลาและมูลค่าของเครื่องจักรเมื่อเลิกใช้งานมีคาาเท่ากับศูนย์)
 • 1 : 2.5 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : อนันต์
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 244 :
 • เหตุใดจึงต้องมีการศึกษาการวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)
 • 1 : เพื่อประเมินทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือก
 • 2 : เพื่อใช้ในกรณีที่ครอบครองสินทรัพย์อยู่และต้องการประเมินทางเลือกใหม่ ๆ เป็นการเปรียบเทียบ
 • 3 : เพื่อใช้ในการประเมินว่าควรครอบครองสินทรัพย์นั้นอีกเป็นเวลานานเท่าใด จึงจะทำให้เกิดการประหยัดที่สุด
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 245 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของการวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)
 • 1 : มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 • 2 : เพื่อที่จะหาอายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดของสินทรัพย์
 • 3 : ความสามารถในการผลิตของสินทรัพย์ลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 246 :
 • ข้อใดคือต้นทุนจม(Sunk Cost)
 • 1 : ราคาซื้อสินทรัพย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • 2 : ราคาซื้อสินทรัพย์ใหม่
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • 4 : อายุการใช้งาน

ข้อที่ 247 :
 • จากข้อมูลในตาราง ถามว่าระยะเวลาที่ประหยัดที่สุดในการใช้งานคือข้อใด

   

  อายุ (ปี) มูลค่ารายปี (บาท)
  1 -7,800
  2 -6,276
  3 -6,132
  4 -6,556
  5 -6,579
 • 1 : 1 ปี
 • 2 : 3 ปี
 • 3 : 5 ปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดคือสมมติฐานในการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุด
 • 1 : ค่าใช้จ่ายเท่ากันในแต่ละปี
 • 2 : อัตราดอกเบื้ยคงที่
 • 3 : สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ทุกปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 249 :
 • จากข้อมูลในตาราง ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา ข้อใดถูกต้อง
    สินทรัพย์เก่า สินทรัพย์ใหม่
  ราคาซื้อ 50,000 บาท 60,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10,000 บาทต่อปี 10,000 บาทต่อปี
  อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ 4 ปี 5 ปี
 • 1 : ควรใช้สินทรัพย์เก่าต่อไป เนื่องจากให้มูลค่ารายปีต่ำกว่า
 • 2 : ควรลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวกว่า
 • 3 : จะตัดสินใจใช้สินทรัพย์เก่าหรือซื้อสินทรัพย์ใหม่ก็ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายปีเท่ากัน
 • 4 : ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

ข้อที่ 250 :
 • จากข้อมูลในตาราง ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา และมูลค่าทางการตลาดของสินทรัพย์เก่าในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 40,000 บาท ข้อใดถูกต้อง
    สินทรัพย์เก่า สินทรัพย์ใหม่
  ราคาซื้อ 50,000 บาท 60,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10,000 บาทต่อปี 10,000 บาทต่อปี
  อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ 4 ปี 5 ปี
 • 1 : ควรใช้สินทรัพย์เก่าต่อไป เนื่องจากให้มูลค่ารายปีต่ำกว่า
 • 2 : ควรลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวกว่า
 • 3 : จะตัดสินใจใช้สินทรัพย์เก่าหรือซื้อสินทรัพย์ใหม่ก็ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายปีเท่ากัน
 • 4 : ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

ข้อที่ 251 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีเครื่องตัดกระดาษที่สามารถใช้งานได้ แต่ในทางบัญชีได้หมดอายุการใช้งานแล้วเครื่องหนึ่ง โดยในการทำงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่ากับ 2,000 บาท และค่าคนงานเพื่อทำงานอีก 3 คน ๆ ละ 5,000 บาท ทางโรงงานกำลังพิจารณาซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อใช้แทนเครื่องจักรเก่า ซึ่งมีราคา 200,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี แต่เนื่องจากเป็นเครื่องจักรชนิดใหม่ จึงใช้คนงานเพียง 2 คน และคาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่ากับ 1,000 บาท ถามว่าโรงงานนี้ควรจะเปลี่ยนเครื่องตัดกระดาษหรือไม่ เพราเหตุใด (ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา)
 • 1 : ไม่เปลี่ยน เพราะ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเครื่องใหม่มีค่ามากกว่าเครื่องเก่าเท่ากับ 14,000 บาทต่อเดือน
 • 2 : ไม่เปลี่ยน เพราะ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเครื่องใหม่มีค่ามากกว่าเครื่องเก่าเท่ากับ 4,333.33 บาทต่อเดือน
 • 3 : เปลี่ยน เพราะ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเครื่องใหม่มีค่าน้อยกว่าเครื่องเก่าเท่ากับ 4,333.33 บาทต่อเดือน
 • 4 : ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีอัตราดอกเบี้ย

ข้อที่ 252 :
 • เครื่องจักรมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ15,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุง (O&M Cost) และมูลค่าซากดังตาราง อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดเป็นเท่าไร (ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา)

  ปีที่           O&M Cost(บาท)       มูลค่าซาก(บาท)  

  1                     2,000                         9,000  

  2                     3,000                         8,000  

  3                     4,000                         7,000  

  4                     5,000                         6,000  

  5                     6,000                         5,000

 • 1 : 1 ปี
 • 2 : 2 ปี
 • 3 : 3 ปี
 • 4 : 4 ปี

ข้อที่ 253 :
 • เครื่องจักรมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 15,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุง (O&M Cost) และมูลค่าซากดังตาราง อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดเป็นเท่าไร เมื่ออัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

  ปีที่         O&M Cost(บาท)        มูลค่าซาก(บาท)  

  1                   2,000                          9,000  

  2                   3,000                          8,000  

  3                   4,000                          7,000  

  4                   5,000                          6,000  

  5                   6,000                          5,000

 • 1 : 1 ปี
 • 2 : 2 ปี
 • 3 : 3 ปี
 • 4 : 4 ปี

ข้อที่ 254 :
 • เครื่องจักรมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 12,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M Cost) และมูลค่าซากดังตาราง อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดเป็นเท่าไร (ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา)

  ปีที่          O&M Cost(บาท)         มูลค่าซาก(บาท)  

  1                      2,000                         9,000  

  2                      3,000                         8,000  

  3                      4,000                         7,000  

  4                      5,000                         6,000  

  5                      6,000                         5,000

 • 1 : 1 ปี
 • 2 : 2 ปี
 • 3 : 3 ปี
 • 4 : 4 ปี

ข้อที่ 255 :
 • 1 : 45,037 บาท
 • 2 : 48,060 บาท
 • 3 : 52,862 บาท
 • 4 : 65,633 บาท

ข้อที่ 256 :
 • 1 : 40,408 บาท
 • 2 : 43,656 บาท
 • 3 : 48,633 บาท
 • 4 : 52,564 บาท

ข้อที่ 257 :
 • จากตาราง ถ้าต้องการตัดสินใจระหว่างการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมกับการใช้เครื่องใหม่ ควรตัดสินใจอย่างไร
  รายการ เครื่องเดิม เครื่องใหม่
  มูลค่าปัจจุบัน (บาท) 50,000 140,000
  ค่าใช้จ่ายรายปี (บาท) 40,000 10,000
  มูลค่าซาก (บาท) 2,000 20,000
  อายุการใช้งาน (ปี) 5 5
  กำหนด MARR เท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : ควรใช้เครื่องเดิมต่อไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องเดิมมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องใหม่
 • 2 : ควรซื้อเครื่องใหม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องเดิมมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องใหม่
 • 3 : ควรใช้เครื่องเดิมต่อไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องเดิมมีค่าต่ำกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องใหม่
 • 4 : ควรซื้อเครื่องใหม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องเดิมมีค่าต่ำกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องใหม่

ข้อที่ 258 :
 • นายเสนาะ ซื้อเครื่องบินมาเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 150 ล้านบาท อายุใช้งาน 5 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็น 5 ล้านบาทต่อปี ถ้าราคาตลาดในขณะนี้เป็น 100 ล้านบาท ถ้านายวัฒนาอยากซื้อเครื่องบินลำนี้ต่อในราคา 80 ล้านบาท และขายเครื่องบินรุ่นใหม่ให้ในราคา 120 ล้านบาท อายุการใช้งาน 7 ปี ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็น 10 ล้านบาทต่อปี นายเสนาะควรตัดสินใจอย่างไร ถ้ากำหนด MARR เท่ากับ 10 % ต่อปี
 • 1 : นายเสนาะควรซื้อเครื่องบินลำใหม่
 • 2 : นายเสนาะควรใช้เครื่องบินลำเดิม
 • 3 : นายเสนาะควรใช้เครื่องบิน 2 ลำ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 259 :
 • โครงการทางวิศวกรรมโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการนิรันดร์ ต้องใช้เงินลงทุนตอนเริ่มต้น 20,000 บาท ประมาณว่าโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทุกปี โดยในปีแรก 2,500 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ 2,800 บาท และเพิ่มขึ้นทุกๆปีๆละ 300 บาท จงหาอายุที่เหมาะสมของโครงการ ถ้าให้อัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี
 • 1 : 6 ปี
 • 2 : 7 ปี
 • 3 : 8 ปี
 • 4 : อนันต์

ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุงมักมีค่าคงที่เท่ากันทุกปี
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุงมักมีค่าลงลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุงมักมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 261 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช้ในการคำนวณการวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)
 • 1 : มูลค่าของสินทรัพย์ใหม่
 • 2 : มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 3 : มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 4 : อายุการใช้งานของสินทรัพย์อยู่

ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช้ในการคำนวณการวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)
 • 1 : มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 2 : ราคาที่ซื้อสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 3 : ราคาที่จะซื้อสินทรัพย์ใหม่
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 263 :
 • เครื่องจักรชนิดหนึ่ง เมื่อซื้อมาได้ทำการคำนวณหาค่าใช้จ่ายต่อปี เท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ในขณะนี้พบว่าเครื่องจักรชนิดนี้ล้าสมัย จึงทำการประเมินเพื่อสรุปว่าควรหรือไม่ควรเปลี่ยนเครื่องจักรนี้ โดยผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่เป็น 60,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่เปลี่ยนเป็น 65,000 บาทต่อปี ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ไม่ควรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่มีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 2 : ควรเปลี่ยน เนื่องจากเครื่องจักรที่มีอยู่ล้าสมัยแล้ว
 • 3 : ควรเปลี่ยน เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 264 :
 • เครื่องจักรชนิดหนึ่ง เมื่อซื้อมาได้ทำการคำนวณหาค่าใช้จ่ายต่อปี เท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ในขณะนี้พบว่าเครื่องจักรชนิดนี้ล้าสมัย จึงทำการประเมินเพื่อสรุปว่าควรหรือไม่ควรเปลี่ยนเครื่องจักรนี้ โดยผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่เป็น 60,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่เปลี่ยนเป็น 60,000 บาทต่อปี ข้อใดถูก
 • 1 : ไม่ควรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่มีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 2 : ควรเปลี่ยน เนื่องจากเครื่องจักรที่มีอยู่ล้าสมัยแล้วและค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 3 : จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่มีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 265 :
 • ในการวิเคราะห์การแทนที่รายปีนั้น จะต้องใช้เครื่องมือใด
 • 1 : มูลค่าเงินในปัจจุบัน
 • 2 : มูลค่าเงินรายปี
 • 3 : อัตราผลตอบแทน
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 266 :
 • ในการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดนั้น จะต้องใช้เครื่องมือใด
 • 1 : มูลค่าเงินในปัจจุบัน
 • 2 : มูลค่าเงินรายปี
 • 3 : อัตราผลตอบแทน
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดคือการวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)
 • 1 : นาย ก ต้องการลงทุนในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยที่นาย ก มีการลงทุนอย่างใด อย่างหนึ่งอยู่แล้ว
 • 2 : นาย ก ต้องการเปลี่ยนรุ่นของผลิตภัณฑ์ โดยที่นาย ก ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าอยู่แล้ว
 • 3 : นาย ก ต้องการเปลี่ยนชนิดของเครื่องจักรในการผลิต โดยที่นาย ก มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอยู่แล้ว
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 268 :
 • การวิเคราะห์แบบใดที่สามารถตอบคำถามได้ว่าควรเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ใหม่ในปีใด
 • 1 : การวิเคราะห์การแทนที่แบบธรรมดา
 • 2 : การวิเคราะห์การแทนที่รายปี
 • 3 : การวิเคราะห์หาระยะเวลาในการใช้งานที่ประหยัดที่สุด
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 269 :
 • การวิเคราะห์แบบใดที่ควรจะกระทำเมื่อมีการเปลี่ยนสินทรัพย์ใหม่
 • 1 : การวิเคราะห์การแทนที่แบบธรรมดา
 • 2 : การวิเคราะห์การแทนที่รายปี
 • 3 : การวิเคราะห์หาระยะเวลาในการใช้งานที่ประหยัดที่สุด
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 270 :
 • ในการวิเคราะห์การแทนที่ ผู้วิเคราะห์ได้ทำการหาค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่ ซึ่งมีอายุการใช้งาน 10 ปี ได้เท่ากับ 5,500 บาท และทำการหาค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่ ซึ่งมีอายุการใช้งานทั้งสิ้น 10 ปี แต่ได้ใช้งานมาแล้ว 2 ปี ได้เท่ากับ 5,000 บาท ถามว่า ข้อใดถูก กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี
 • 1 : ไม่ควรเปลี่ยนเครื่องจักร เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรเก่ามีค่าต่ำกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 2 : ไม่ควรเปลี่ยนเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรที่มีอยู่ใช้งานไปเพียงแค่สองปี ดังนั้น สภาพของเครื่องจักรยังอยู่ในสภาพดี
 • 3 : ควรเปลี่ยนเครื่องจักร เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรเก่ามีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจ

ข้อที่ 271 :
 • ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)
 • 1 : นาย ก ต้องการซื้อรถใหม่
 • 2 : นาย ข ต้องการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว
 • 3 : นาย ค ต้องการซื้อบ้านใหม่ในต่างจังหวัดเพื่อเป็นบ้านหลังที่สอง
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 272 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การแทนที่(Replacement Analysis)
 • 1 : นาย ก เพิ่งซื้อรถใหม่ จึงทำการวิเคราะห์หาจำนวนปีในการใช้งานที่เหมาะสม
 • 2 : นาย ข มีรถอายุ 2 ปี จึงทำการวิเคราะห์ว่าควรเปลี่ยนรถใหม่ในปีใดที่ให้เกิดการประหยัดที่สุด
 • 3 : นาย ค กำลังตัดสินใจลงทุนในโครงการหนึ่ง จึงทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการลงทุนในอีกโครงการหนึ่ง
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 273 :
 • เมื่ออายุการใช้งานเพิ่มขึ้น มูลค่ารายปีของเงินลงทุน มักจะมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ลดลง
 • 2 : คงที่
 • 3 : เพิ่มขึ้น
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 274 :
 • เมื่ออายุการใช้งานเพิ่มขึ้น มูลค่ารายปีของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา มักจะมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ลดลง
 • 2 : คงที่
 • 3 : เพิ่มขึ้น
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 275 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเท่ากับ 20,000 บาท ในการใช้งานเครื่องจักรนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเท่ากับ 2,000 บาทต่อปี เครื่องจักรนี้สามารถใช้งานได้อีก 5 ปี ในขณะนี้มีผู้มาเสนอขายเครื่องจักรชนิดใหม่ ที่อ้างว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาลดลง โดยจะลดเหลือ 1,000 บาทต่อปี แต่ในการที่จะได้เครื่องจักรใหม่นั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น 10,000 บาท เครื่องจักรชนิดใหม่นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี (ถ้าไม่คิดมูลค่าเงินตามเวลา) ถามว่าควรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือไม่ เพราะเหตุใด
 • 1 : ไม่ควรเปลี่ยน เนื่องจาก ต้องเสียเงินจำนวน 10,000 บาท โดยที่ความสามารถของเครื่องจักรยังคงเดิม
 • 2 : ไม่ควรเปลี่ยน เนื่องจาก จำนวนเงินที่ต้องเสีย 10,000 บาทนั้นไม่คุ้มค่ากับเงินที่ประหยัดได้ 1,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี
 • 3 : ควรเปลี่ยน เนื่องจาก ต้องคำนึงถึงเงินที่ประหยัดได้ในอนาคต
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 276 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเท่ากับ 20,000 บาท ในการใช้งานเครื่องจักรนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเท่ากับ 5,000 บาทต่อปี เครื่องจักรนี้สามารถใช้งานได้อีก 5 ปี ในขณะนี้มีผู้มาเสนอขายเครื่องจักรชนิดใหม่ ที่อ้างว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาลดลง โดยจะลดเหลือ 2,000 บาทต่อปี แต่ในการที่จะได้เครื่องจักรใหม่นั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น 12,000 บาท เครื่องจักรชนิดใหม่นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ถามว่าควรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือไม่ เพราะเหตุใด
 • 1 : ไม่ควรเปลี่ยน เนื่องจาก ต้องเสียเงินจำนวน 12,000 บาท โดยที่ความสามารถของเครื่องจักรยังคงเดิม
 • 2 : ไม่ควรเปลี่ยน เนื่องจาก จำนวนเงินที่ต้องเสีย 12,000 บาทนั้นไม่คุ้มค่ากับเงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี
 • 3 : ควรเปลี่ยน เนื่องจาก จำนวนเงินที่ต้องเสีย 12,000 บาทแต่ประหยัดได้ถึง 15,000 บาท
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 277 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเท่ากับ 20,000 บาท ในการใช้งานเครื่องจักรนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเท่ากับ 5,000 บาทต่อปี เครื่องจักรนี้สามารถใช้งานได้อีก 5 ปี ในขณะนี้มีผู้มาเสนอขายเครื่องจักรชนิดใหม่ ที่อ้างว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาลดลง โดยจะลดเหลือ 2,000 บาทต่อปี แต่ในการที่จะได้เครื่องจักรใหม่นั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น 12,000 บาท เครื่องจักรชนิดใหม่นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ถามว่าควรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือไม่ เพราะเหตุใด
 • 1 : ไม่ควรเปลี่ยน เนื่องจาก จำนวนเงินที่ต้องเสีย 10,000 บาทนั้นไม่คุ้มค่ากับเงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี
 • 2 : ควรเปลี่ยน เนื่องจาก จำนวนเงินที่ต้องเสีย 10,000 บาทแต่ประหยัดได้ถึง 15,000 บาท
 • 3 : ควรเปลี่ยน เนื่องจาก จำนวนเงินที่ต้องเสีย 10,000 บาทนั้นคุ้มค่ากับเงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การแทนที่(Replacement Analysis)
 • 1 : นาย ก กำลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้ว 1 คัน
 • 2 : นาย ข เป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีเสื่อมสภาพ จึงตั้งใจจะยกเครื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
 • 3 : นาย ค เป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง และกำลังพิจารณาจะซื้ออีกคันหนึ่ง
 • 4 : นาย ง เป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง แต่รู้สึกไม่พอใจกับรถยนต์ที่ตนเองมี จึงตั้งใจจะซื้อรถยนต์คันใหม่และขายรถยนต์คันที่มีอยู่

ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การแทนที่
 • 1 : นาย ก กำลังตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรระหว่างเครื่องจักรที่ใช้แล้ว และเครื่องจักรใหม่
 • 2 : นาย ข มีเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องหนึ่ง และได้คำนวณว่าเมื่อใดควรจะทำการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่จึงจะเหมาะสม
 • 3 : นาย ค มีเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องหนึ่ง และกำลังตัดสินใจซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้แทนเครื่องจักรที่มีอยู่
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 280 :
 • การวิเคราะห์การแทนที่เหมาะจะนำไปใช้ในสถานการณ์ในข้อใด
 • 1 : เมื่อมีการตัดสินใจเลือกว่าควรมีการลงทุนหรือไม่
 • 2 : เมื่อมีการตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือก 2 ทางเลือก
 • 3 : เมื่อมีการตัดสินใจระหว่างการใช้งานสินทรัพย์ที่มีอยู่กับการลงทุนซื้อสินทรัพย์ใหม่และขายสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 281 :
 • การคำนวณหาอายุการใช้งานที่เหมาะสมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด
 • 2 : เพื่อช่วยในการตัดสินใจของการเลือกซื้อสินทรัพย์ใหม่
 • 3 : เพื่อช่วยในการตัดสินใจของการเลือกซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อใช้งานแทนสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 4 : เพื่อหาอายุการใช้งานที่ทำให้เกิดความประหยัดในภาพรวม

ข้อที่ 282 :
 • การคำนวณหาการวิเคราะห์การแทนที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด
 • 2 : เพื่อช่วยในการตัดสินใจของการเลือกซื้อสินทรัพย์ใหม่
 • 3 : เพื่อช่วยในการตัดสินใจของการเลือกซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อใช้งานแทนสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 283 :
 • การคำนวณการวิเคราะห์การแทนที่รายปี (one-additional year retention) นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด
 • 2 : เพื่อช่วยในการตัดสินใจของการเลือกซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อใช้งานแทนสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • 3 : เพื่อหาอายุการใช้งานที่ทำให้เกิดความประหยัดในภาพรวม
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 284 :
 • การวิเคราะห์การแทนที่รายปี (one-additional year retention) สามารถตอบคำถามในข้อใดได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุด
 • 2 : ควรหรือไม่ควรจะเปลี่ยนสินทรัพย์ในปัจจุบัน
 • 3 : เมื่อใดที่ควรจะเปลี่ยนสินทรัพย์ใหม่
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 285 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีเครื่องฉีดพลาสติกซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว ในขณะนี้มีบริษัทผู้ขายเครื่องฉีดพลาสติกรายหนึ่งมาเสนอเครื่องฉีดพลาสติกให้ในราคา 700,000 บาท และจะรับซื้อเครื่องเก่าที่ใช้งานในปัจจุบันในราคา 50,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าการเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติกใหม่นี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 50,00 บาทต่อปี กำหนดให้อายุการใช้งานของเครื่องฉีดพลาสติกเป็น 5 ปี ถามว่า เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิของการเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติกนี้เป็นเท่าใด
 • 1 : 50,000 บาท
 • 2 : 100,000 บาท
 • 3 : 650,000 บาท
 • 4 : 700,000 บาท

ข้อที่ 286 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีเครื่องฉีดพลาสติกซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว ในขณะนี้มีบริษัทผู้ขายเครื่องฉีดพลาสติกรายหนึ่งมาเสนอเครื่องฉีดพลาสติกให้ในราคา 700,000 บาท และจะรับซื้อเครื่องเก่าที่ใช้งานในปัจจุบันในราคา 50,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าการเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติกใหม่นี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 50,00 บาทต่อเดือน กำหนดให้อายุการใช้งานของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งเครื่องใหม่และเครื่องที่ใช้อยู่เป็น 5 ปีและไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา ถามว่า บริษัทควรตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : เปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องใหม่เนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากและคุ้มค่าในการลงทุน
 • 2 : เปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องใหม่เนื่องจากเครื่องที่ใช้อยู่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 3 : ไม่เปลี่ยนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้มีค่าน้อยมาก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 287 :
 • จงหาอายุการใช้งานที่ประหยัดของเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซึ่งซื้อมาในราคา 50,000 บาทและมูลค่าของเครื่องจักรลดลงปีละ 10,000 บาท จนครบห้าปี มูลค่าของเครื่องจักรเป็นศูนย์และไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรนี้ได้อีกต่อไป และในระหว่างการใช้งานนั้น เครื่องจักรมีลักษณะที่คงสภาพและไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา)
 • 1 : 2 ปี
 • 2 : 3 ปี
 • 3 : 4 ปี
 • 4 : 5 ปี

ข้อที่ 288 :
 • ในการหาอายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดนั้นมีสมมติฐานว่าอย่างไร
 • 1 : มูลค่าเงินตามเวลาไม่นำมาพิจารณา
 • 2 : อายุการใช้งานคำนวณเป็นปี
 • 3 : เมื่อใช้งานเครื่องจักรจนครบอายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดแล้ว จะสามารถซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนเครื่องจักรเก่าทุกประการในราคาเท่าเดิม
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 289 :

 • 1 : เปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องใหม่เนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในการลงทุน
 • 2 : เปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องใหม่เนื่องจากเครื่องที่ใช้อยู่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 3 : ไม่เปลี่ยนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้มีค่าน้อยมาก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด

ข้อที่ 290 :

 • 1 : เปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องใหม่เนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในการลงทุน
 • 2 : เปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องใหม่เนื่องจากเครื่องที่ใช้อยู่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 3 : ไม่เปลี่ยนเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุน
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 291 :

 • 1 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัท A
 • 2 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัท B
 • 3 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัท C
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 292 :

 • 1 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัท A
 • 2 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัท B
 • 3 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัท C
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดต่อไปนี้หลักการที่ถูกต้องที่สุดของการวิเคราะห์การแทนที่(Replacement Analysis)
 • 1 : นาย ก วิเคราะห์มูลค่ารายปีของรถคันใหม่เพราะอยากได้
 • 2 : นาย ข วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของเครื่องจักรใหม่แทนของเดิม
 • 3 : นาย ค วิเคราะห์ค่างวดผ่อนชำระบ้านหลังใหม่ริมน้ำเพื่อพักผ่อน
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 294 :
 • นาย ก เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่ารายปีของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเป็นอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เพิ่มขึ้นในช่วงแรกแล้วค่อยๆ ลดลง
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญในการวิเคราะห์การแทนที่(Replacement Analysis)
 • 1 : เครื่องจักรเก่ามีการเสื่อมสภาพ
 • 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ล้าสมัย
 • 3 : อุปกรณ์และเครื่องมือมีความชำรุดเสียหาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญของการวิเคราะห์การแทนที่(Replacement Analysis)
 • 1 : มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • 2 : เพื่อหาระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์
 • 3 : ต้องการความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากของที่มีล้าสมัย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 297 :
 • เพราะเหตุใดจึงต้องวิเคราะห์หาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการใช้เครื่องจักร
 • 1 : ทำให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด
 • 2 : ทำให้ทราบถึงอายุการใช้งานที่แท้จริง
 • 3 : ทำให้ทราบถึงมูลค่าการลดลงของสินทรัพย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 298 :
 • เราสามารถวิเคราะห์การทดแทนเพื่อเปรียบเทียบการใช้ของเก่าหรือการเลือกซื้อของใหม่ที่ดีที่สุดได้จากข้อใด
 • 1 : มูลค่ารายปี
 • 2 : มูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยน
 • 3 : ระยะเวลาการคืนทุน
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 299 :
 • นาย ก จะเลือกทดแทนการใช้เครื่องจักรของเก่าด้วยเหตุผลใด
 • 1 : ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินงานรายปีของเครื่องจักรใหม่สูงกว่าเครื่องจักรเก่า
 • 2 : ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินงานรายปีของเครื่องจักรใหม่เท่ากับเครื่องจักรเก่า
 • 3 : มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ได้รับของเครื่องจักรใหม่มากกว่าเครื่องจักรเก่า
 • 4 : มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ได้รับของเครื่องจักรใหม่น้อยกว่าเครื่องจักรเก่า

ข้อที่ 300 :
 • นาย ก ต้องการวิเคราะห์การทดแทนระหว่างเครื่องจักร A และ B โดยเครื่องจักรทั้ง 2 มีอายุการใช้งานไม่เท่ากันนาย ก ควรจะใช้การวิเคราะห์ใดที่ง่ายที่สุด
 • 1 : การหามูลค่าปัจจุบัน
 • 2 : การหามูลค่ารายปี
 • 3 : การหามูลค่าในอนาคต
 • 4 : การหาจุดคุ้มทุน

ข้อที่ 301 :
 • ในกรณีที่การวิเคราะห์การทดแทนระหว่างเครื่องจักร 2 เครื่องที่มีอายุการใช้งานไม่เท่ากันวิธีการใดที่จะต้องเปรียบเทียบโดยทำให้อายุเครื่องจักรทั้ง 2 เท่ากันก่อน
 • 1 : การหามูลค่ารายปี
 • 2 : การหามูลค่าอนาคต
 • 3 : การหามูลค่าปัจจุบัน
 • 4 : การหามูลค่าซาก

ข้อที่ 302 :
 • สมมติให้อายุการใช้งานของเครื่องจักร A เท่ากับ 6 ปี และอายุการใช้งานของเครื่องจักร B เท่ากับ 9 ปีเมื่อต้องการหามูลค่าปัจจุบันอยากทราบว่าอายุของเครื่องจักรที่จะเปรียบเทียบกันควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 6 ปี
 • 2 : 9 ปี
 • 3 : 12 ปี
 • 4 : 18 ปี

ข้อที่ 303 :
 • ในกรณีที่เครื่องจักรเก่ามีอายุการใช้งาน เท่ากับ 3 ปี และเครื่องจักรใหม่มีอายุการใช้งานเท่ากับ 6 ปี สำหรับการหามูลค่ารายปีข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : เลือกเครื่องจักรใหม่เพราะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า
 • 2 : ปรับให้อายุของเครื่องจักรเท่ากันก่อนการเปรียบเทียบ
 • 3 : สามารถวิเคราะห์หามูลค่ารายปีและเปรียบเทียบโดยที่อายุไม่เท่ากันได้
 • 4 : เลือกเครื่องจักรเก่าเพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเครื่องจักรใหม่

ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด
 • 1 : เครื่องจักรใหม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายปีสูงกว่าเครื่องจักรเก่า
 • 2 : เครื่องจักรใหม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงกว่าเครื่องจักรเก่า
 • 3 : เครื่องจักรเก่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายปีสูงกว่าเครื่องจักรใหม่
 • 4 : เครื่องจักรเก่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงกว่าเครื่องจักรใหม่

ข้อที่ 305 :
 • 1 : 2 ปี
 • 2 : 3 ปี
 • 3 :  5 ปี
 • 4 : 8 ปี

ข้อที่ 306 :
 • 1 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรเก่าเท่ากับ 5,500 บาท
 • 2 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ 1,200 บาท
 • 3 : มูลค่าปัจจุบันสุทธิของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ 40,000 บาท
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 307 :
 • 1 : เครื่องจักรเก่ามีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ -25,000-3,500(P/F,10%,4)-2,000(P/F,10%,4)
 • 2 : เครื่องจักรใหม่มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ -40,000-800(P/A,10%,8)-1,200(F/A,10%,8)
 • 3 : เครื่องจักรเก่ามีมูลค่ารายปีเท่ากับ -25,000(P/A,10%,4)-3,500-2,000
 • 4 : เครื่องจักรใหม่มีมูลค่ารายปีเท่ากับ -40,000(A/P,10%,8)-800-1,200

ข้อที่ 308 :
 • จากตารางดังกล่าวข้างล่างนี้ข้อความใดถูกต้อง (กำหนดให้ i = 10%)

 • 1 : เครื่องจักรเก่ามีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ -25,000-3,500(P/A,10%,4)-2,000(P/A,10%,4)
 • 2 : เครื่องจักรใหม่มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ -40,000-800(P/A,10%,8)-1,200(F/A,10%,8)
 • 3 : เครื่องจักรเก่ามีมูลค่ารายปีเท่ากับ -25,000(P/A,10%,4)-3,500-2,000
 • 4 : เครื่องจักรใหม่มีมูลค่ารายปีเท่ากับ -40,000(P/A,10%,8)-800-1,200

ข้อที่ 309 :
 • จากตารางดังกล่าวข้างล่างนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

 • 1 : มูลค่าปัจจุบันเครื่องจักรเก่าเท่ากับ -35,450.- บาท
 • 2 : มูลค่าปัจจุบันของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ -46,809.- บาท
 • 3 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรใหม่มากกว่าเครื่องจักรเก่า
 • 4 : ไม่สามารถหาคำตอบได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 310 :
 • จากข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง (กำหนดให้ i = 12%)

 • 1 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรเก่าเท่ากับ -15,000.- บาท
 • 2 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรเก่าเท่ากับ -18,977.- บาท
 • 3 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ -20,000.- บาท
 • 4 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ -25,370.- บาท

ข้อที่ 311 :
 • จากข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด (กำหนดให้ i = 12%)

 • 1 : -42,000(A/P,12%,5)-12,000+8,000(A/F,12%,5)
 • 2 : -9,000+14,000
 • 3 : -9,000(P/A,12%,10)-14,000(A/P,12%,10)
 • 4 : -42,000-12,000(P/A,12%,5)+8,000(P/F,12%,5)

ข้อที่ 312 :
 • จากตารางดังต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง (กำหนดให้ i = 12%)

 • 1 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรเก่า เท่ากับ -18,977.- บาท
 • 2 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรใหม่ เท่ากับ -23,000.- บาท
 • 3 : เลือกลงทุนเครื่องจักรเก่า
 • 4 : เลือกเครื่องจักรใหม่เพราะเครื่องจักรใหม่ไม่ต้องลงทุน

ข้อที่ 313 :
 • จากข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง (กำหนดให้ i = 10%)

 • 1 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรเก่าเท่ากับ -3,474.20 บาท
 • 2 : มูลค่ารายปีของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ -5,866.50บาท
 • 3 : มูลค่าปัจจุบันของเครื่องจักรเก่าเท่ากับ -12,050 บาท
 • 4 : มูลค่าปัจจุบันของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ -22,238 บาท

ข้อที่ 314 :
 • การกระทำในข้อใดที่ไม่อยู่ในหัวข้อของการวิเคราะห์การแทนที่
 • 1 : นาย ก กำลังวิเคราะห์หาอายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดของเครื่องกลึง
 • 2 : นาย ข กำลังวิเคราะห์ว่าควรจะซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติมาใช้ทดแทนเครื่องกลึงตัวที่มีอยู่หรือไม่
 • 3 : นาย ค กำลังวิเคราะห์ว่าสมควรลงทุนซื้อเครื่องกลึงเพิ่มหรือไม่
 • 4 : นาย ง กำลังวิเคราะห์ว่าควรจะใช้งานเครื่องกลึงที่มีอยู่อีกกี่ปี แล้วจึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องกลึงอัตโนมัติ

ข้อที่ 315 :
 • จากการคำนวณมูลค่าค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรชนิดหนึ่ง ที่ระดับของอายุการใช้งานที่แตกต่างกันได้ค่าแสดงในตารางข้างล่าง ถามว่า อายุการใช้งานที่ประหยัดที่สุดของเครื่องจักรดังกล่าวเท่ากับเท่าใด
  อายุการใช้งาน(ปี) 1 2 3 4 5
  มูลค่าค่าใช้จ่ายรายปี(บาทต่อปี) 22,000 20,000 19,000 18,000 19,500
 • 1 : 1 ปี
 • 2 : 3 ปี
 • 3 : 4 ปี
 • 4 : 5 ปี

ข้อที่ 316 :
 • นาย ก ซื้อรถมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในราคา 700,000 บาท ขณะนี้นาย ก เห็นว่า รถคันนี้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง จึงจะนำรถที่มีอยู่ไปขายและซื้อรถคันใหม่มาแทน โดยนายหน้าขายรถมือสองได้แนะนำรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีอายุ 2 ปี และมีราคา 500,000 บาท โดยบอกว่าถ้าขายรถคันที่มีอยู่ให้เขาด้วย เขาจะให้ราคา 100,000 บาท ถามว่า นาย ก จะต้องจ่ายเงินสดรถคันที่นายหน้าแนะนำเป็นเงินจำนวนเท่าใด
 • 1 : 100,000 บาท
 • 2 : 200,000 บาท
 • 3 : 400,000 บาท
 • 4 : 500,000 บาท

ข้อที่ 317 :
 • นาย ก ซื้อรถมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในราคา 700,000 บาท ขณะนี้นาย ก เห็นว่า รถคันนี้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง จึงจะนำรถที่มีอยู่ไปขายและซื้อรถคันใหม่มาแทน โดยนายหน้าขายรถมือสองได้แนะนำรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีอายุ 2 ปี และมีราคา 500,000 บาท โดยบอกว่าถ้าขายรถคันที่มีอยู่ให้เขาด้วย เขาจะให้ราคา 100,000 บาท ถามว่า เงินจำนวน 700,000 บาท ดังกล่าวเรียกว่าอะไร
 • 1 : เงินลงทุนเริ่มต้นของ Defender
 • 2 : มูลค่าทางการตลาดของ Defender
 • 3 : Trade-in Value ของ Defender
 • 4 : ต้นทุนจม

ข้อที่ 318 :
 • นาย ก ซื้อรถมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในราคา 700,000 บาท ขณะนี้นาย ก เห็นว่า รถคันนี้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง จึงจะนำรถที่มีอยู่ไปขายและซื้อรถคันใหม่มาแทน โดยนายหน้าขายรถมือสองได้แนะนำรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีอายุ 2 ปี และมีราคา 500,000 บาท โดยบอกว่าถ้าขายรถคันที่มีอยู่ให้เขาด้วย เขาจะให้ราคา 100,000 บาท ถามว่า ข้อใดผิด
 • 1 : เงินจำนวน 700,000 บาทถือเป็นต้นทุนจม และไม่นำมาคำนวณ
 • 2 : เงินจำนวน 500,000 บาทถือเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นของผู้ท้าชิง (Challenger)
 • 3 : เงินจำนวน 100,000 บาทถือเป็น Trade-in Value และนำมาคำนวณเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นของ Defender
 • 4 : ไม่มีข้อผิด

ข้อที่ 319 :
 • เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งได้ซื่อเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ในราคา 200,000 บาท และทำการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรเครื่องนั้น ไว้ดังนี้ คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 50,000 บาทต่อปี และมูลค่าซาก (อายุการใช้งาน 10 ปี) เท่ากับ 20,000 บาท แต่ปัจจุบัน มีผู้มาเสนอขายเครื่องจักรที่มีความทันสมัยและสามารถใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมได้ แต่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำลงถึง 10,000 บาทต่อปี โดยเครื่องจักรใหม่นั้นมีราคา 500,000 บาท มีมูลค่าซาก (อายุการใช้งาน 10 ปี) โดยประมาณเท่ากับ 70,000 บาท และผู้มาเสนอขายยังเสนอซื้อเครื่องจักรที่มีอยู่ในราคา 80,000 บาท นอกจากนี้ ผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้พบว่า สิ่งที่ได้ประมาณการไปเมื่อ 5 ปีที่แล้วนั้นมีความผิดพลาด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรายปีนั้นเป็น 70,000 บาทต่อปี และคาดว่ามูลค่าซากจะเป็น 10,000 บาท เท่านั้น ถามว่า ตัวเลขใดที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณการวิเคราะห์การแทนที่
 • 1 : 200,000 บาท
 • 2 : 500,000 บาท
 • 3 : 10,000 บาท
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 320 :
 • นาย ก ได้ทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ทดแทนกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ นาย ก ควรใช้การวิเคราะห์แบบใด
 • 1 : การวิเคราะห์มูลค่าเงินปัจจุบัน
 • 2 : การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
 • 3 : การวิเคราะห์การแทนที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก

เนื้อหาวิชา : 596 : 06 Risk and uncertainty
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์ความไวของโครงการ
 • 1 : มูลค่าปัจจุบัน
 • 2 : มูลค่าเทียบเท่ารายปี
 • 3 : อัตราผลตอบแทน
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 322 :
 • ขั้นตอนใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความไวของโครงการ
 • 1 : พิจารณาพารามิเตอร์ที่เราสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจ
 • 2 : เลือกและกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์เหล่านั้น
 • 3 : คำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพารามิเตอร์
 • 4 : หาอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพารามิเตอร์

ข้อที่ 323 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของการประเมินทางเลือกโดยใช้แผนภูมิต้นไม้
 • 1 : มีขั้นตอนในการตัดสินใจหลายขั้นตอนสำหรับทางเลือกแต่ละทางเลือก
 • 2 : การเลือกทางเลือกของขั้นตอนก่อนหน้าจะนำไปสู่การเลือกในขั้นตอนต่อไป
 • 3 : มีผลลัพธ์เป็นค่าความคาดหวังในแต่ละขั้นการตัดสินใจ
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 324 :
 • ผลรวมของพารามิเตอร์คูณค่าความน่าจะเป็นจะได้เป็นความสัมพันธ์ใด
 • 1 : ค่ากระแสเงินสด
 • 2 : ค่าคาดหวัง
 • 3 : ค่าความไว
 • 4 : ค่าทางเลือก

ข้อที่ 325 :
 • ข้อใดคือค่าคาดหวังของเงินที่จะได้รับจากการลงทุนขายสินค้าชนิดหนึ่ง โดยขายได้เป็นเงิน 100,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 หรือขายได้ 300,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 0.47 แต่ท่านก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าไม่ได้เลย 0.03
 • 1 : 185,000 บาท
 • 2 : 187,500 บาท
 • 3 : 191,000 บาท
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 326 :
 • จากเรื่องแผนภูมิต้นไม้ เครื่องหมาย          มีความหมายว่าอย่างไร
 • 1 : เป็น Probability Node
 • 2 : เป็น Decision Node
 • 3 : เป็น Node ที่เราจะต้องคำนวณหาค่าคาดหวัง
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 327 :
 • คุณคิดว่าจะได้รับเงินปันผล 1,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 55 % หรือได้รับเงิน 2,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 45 % จงหาค่าคาดหวังที่คุณจะได้รับเงินนี้
 • 1 : 1,000 บาท
 • 2 : 1,450 บาท
 • 3 : 2,000 บาท
 • 4 : 4,000 บาท

ข้อที่ 328 :
 • จากแผนภูมิต้นไม้ข้างล่าง จงหาค่าคาดหวังของทางเลือกที่ 1
 • 1 : 250
 • 2 : 350
 • 3 : 450
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 329 :
 • จากแผนภูมิต้นไม้ข้างล่าง จงหาค่าคาดหวังของทางเลือกที่ 2
 • 1 : 250
 • 2 : 270
 • 3 : 350
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 330 :
 • สัญลักษณ์      ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงอะไร
 • 1 : Decision Node
 • 2 : Probability Node
 • 3 : Event Node
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 331 :
 • ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพบสัญลักษณ์     จะต้องทำอย่างไร
 • 1 : หาค่าคาดหวัง
 • 2 : หามูลค่ารายปี
 • 3 : ตัดสินใจเลือกทางเลือก
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 332 :
 • ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพบสัญลักษณ์      จะต้องทำอย่างไร
 • 1 : หาค่าคาดหวัง
 • 2 : หามูลค่ารายปี
 • 3 : ตัดสินใจเลือกทางเลือก
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 333 :
 • นาย ก มีสองทางเลือกในการลงทุน โดยแต่ละทางเลือกมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนและสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 0.2 ในกรณีที่ไม่เกิดปัญหาทำให้ขาดทุนแล้ว ทางเลือกที่ 1 มีมูลค่าเงินรายปีเท่ากับ 50,000 บาท และทางเลือกที่ 2 มีมูลค่าเงินรายปีเท่ากับ 60,000 บาท ถามว่า นาย ก ควรเลือกทางเลือกใด
 • 1 : ทางเลือกที่ 1
 • 2 : ทางเลือกที่ 2
 • 3 : ทางเลือกใดก็ได้
 • 4 : ไม่เลือกทั้งสองทางเลือก

ข้อที่ 334 :
 • ผลประโยชน์จากการลงทุนชนิดหนึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ สถานการณ์แรกเป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นเท่ากับ 0.2 สถานการณ์ที่สองเป็นสภาวะเศรษฐกิจคงตัว ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นเท่ากับ 0.5 และสถานการณ์ที่สามเป็นสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ถามว่าค่าความน่าจะเป็นของสภาวะนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.7
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 335 :
 • ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมได้ แต่ความไม่แน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • 2 : ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่สามารถประมาณการความน่าจะเป็นที่จะเกิดได้ แต่ความไม่แน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถประมาณการได้
 • 3 : ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ความไม่แน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 336 :
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงคือข้อใด
 • 1 : ค่าคาดหวัง
 • 2 : แผนภูมิต้นไม้
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ผิด

ข้อที่ 337 :
 • จากข้อมูลในอดีต จะทำให้ผู้วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้วิเคราะห์สามารถนำหลักการของการวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงมาใช้ แต่ผู้วิเคราะห์ผู้นี้ คิดว่าการวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนั้น จะให้ค่าที่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้วิเคราะห์ผู้นี้จะใช้หลักการของการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ ถามว่าท่านเห็นด้วยกับผู้วิเคราะห์ผู้นี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 • 1 : เห็นด้วย เนื่องจากทั้งความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดได้
 • 2 : เห็นด้วย เนื่องจากการวิเคราะห์ทั้งสองประเภทมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 • 3 : ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก เมื่อสามารถหาข้อมูลความน่าจะเป็นได้ ก็ควรจะนำค่าดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการประมาณมากขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 338 :
 • นายสมชายกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนเปิดร้านอาหาร หรือเปิดร้านคาราโอเกะ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิ ถามว่าที่จุดที่ 1 มีค่าคาดหวังเท่ากับเท่าใด (PW มีหน่วยเป็นบาท และกำหนดให้ทั้งสองทางเลือกมีอายุเท่ากัน)
 • 1 : 140,000
 • 2 : 35,000
 • 3 : 55,000
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 339 :
 • นายสมชายกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนจากหนึ่งในสองทางเลือก คือการเปิดร้านอาหาร หรือการเปิดร้านคาราโอเกะ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิ ถามว่าที่จุดที่ 1 มีค่าคาดหวังเท่ากับเท่าใด (PW มีหน่วยเป็นบาท และกำหนดให้ทั้งสองทางเลือกมีอายุเท่ากัน)
 • 1 : 33000
 • 2 : 140000
 • 3 : 155000
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 340 :
 • ในรายการเกมส์โชว์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ผู้เข้าแข่งขันจะทำการเลือกกระเป๋าออกทีละใบ ซึ่งขณะนี้เหลือกระเป๋าที่มีมูลค่าดังนี้อยู่ คือ 20,000 2,000 200 และ 2 บาท รวม 4 กระเป๋า จงหาค่าคาดหวังของการรับเงินของผู้เข้าแข่งขันรายนี้
 • 1 : 5,000.00 บาท
 • 2 : 5,050.50 บาท
 • 3 : 5,550.50 บาท
 • 4 : 5,555.50 บาท

ข้อที่ 341 :
 • ผลประโยชน์จากการลงทุนชนิดหนึ่ง มีค่าเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ สถานการณ์แรก เป็น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมีผลประโยชน์และความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นเท่ากับ 50,000 และ 0.2 สถานการณ์ที่สองเป็นสภาวะเศรษฐกิจคงตัว ซึ่งมีผลประโยชน์และความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นเท่ากับ 70,000 และ 0.5 และ สถานการณ์ที่สามเป็นสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งมีค่าผลประโยชน์เท่ากับ 100,000 ถามว่าค่าคาดหวังของการลงทุนนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 10,000
 • 2 : 35,000
 • 3 : 40,000
 • 4 : 75,000

ข้อที่ 342 :
 • ในการทำการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทกำลังทำการเปรียบเทียบระหว่างทำการตลาดเอง และการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทำการตลาด โดยจะเสียเงินค่าจ้างเท่ากับ 3% ของรายรับ บริษัทคาดว่า ถ้าบริษัททำการตลาดเองจะได้รับรายรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญ ถามว่าบริษัทควรจะจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญมาทำการตลาดให้หรือไม่
 • 1 : จ้าง เนื่องจากให้รายรับมากขึ้นมากกว่าสองเท่า
 • 2 : จ้าง เนื่องจากให้รายรับเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า
 • 3 : ไม่จ้าง เนื่องจากต้องเสียค่าจ้างเป็นเงิน 3%
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 343 :
 • ในการทำการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทกำลังทำการเปรียบเทียบระหว่างทำการตลาดเอง และการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทำการตลาด โดยจะเสียเงินค่าจ้างเท่ากับ 3% ของรายรับ และเสียเงินอีกจำนวน 50,000 บาท บริษัทคาดว่า ถ้าบริษัททำการตลาดเองจะได้รับรายรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญ ถามว่าบริษัทควรจะจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญมาทำการตลาดให้หรือไม่ ในกรณีที่ถ้าบริษัททำการตลาดเองจะได้รายรับเท่ากับ 40,000 บาท
 • 1 : จ้าง
 • 2 : ไม่จ้าง
 • 3 : จ้างหรือไม่จ้างก็ได้
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 344 :
 • ในการทำการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทกำลังทำการเปรียบเทียบระหว่างทำการตลาดเอง และการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทำการตลาด โดยจะเสียเงินค่าจ้างเท่ากับ 3% ของรายรับ และเสียเงินอีกจำนวน 50,000 บาท บริษัทคาดว่า ถ้าบริษัททำการตลาดเองจะได้รับรายรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญ ถามว่าบริษัทควรจะจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญมาทำการตลาดให้หรือไม่ ในกรณีที่ถ้าบริษัททำการตลาดเองจะได้รายรับเท่ากับ 60,000 บาท
 • 1 : จ้าง
 • 2 : ไม่จ้าง
 • 3 : จ้างหรือไม่จ้างก็ได้
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้

ข้อที่ 345 :
 • ข้อสอบชุดหนึ่ง มีจำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก ถามว่าถ้าผู้ทำข้อสอบคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีความรู้ และเลือกคำตอบโดยสุ่ม ถามว่า ความน่าจะเป็นที่ผู้สอบจะทำข้อสอบทั้ง 10 ข้อถูกทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 0.25
 • 2 : 2.5
 • 3 : 0.2510
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 346 :
 • นาย ก ต้องการเลือกสถานการณ์ที่ดีที่สุด โดยจากการประเมินจะมีสามสถานการณ์เกิดขึ้น โดย สถานการณ์ที่ 1 นั้นมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.2 และมีมูลค่ารายรับรายปีเท่ากับ 60,000 บาท สถานการณ์ที่ 2 มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.5 และมีมูลค่ารายรับรายปีเท่ากับ 50,000 บาท สถานการณ์ที่ 3 คาดว่าจะมีมูลค่ารายรับรายปีเท่ากับ 70,000 บาท นาย ก ควรเลือกสถานการณ์ในข้อใด
 • 1 : สถานการณ์ที่ 1
 • 2 : สถานการณ์ที่ 2
 • 3 : สถานการณ์ที่ 3
 • 4 : ไม่สามารถเลือกได้

ข้อที่ 347 :
 • จากแผนภูมิต้นไม้ข้างล่าง จงตอบคำถามว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 1 : ทางเลือกที่ 1
 • 2 : ทางเลือกที่ 2
 • 3 : เลือกทั้งสองทางเลือก
 • 4 : ไม่สามารถเลือกได้

ข้อที่ 348 :
 • ในการทำการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทกำลังทำการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกที่จะทำการตลาดเอง โดยคาดว่าจะมีรายรับเท่ากับ 50,000 บาท โดยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.3 และส่วนที่เหลือคาดว่าจะมีรายรับเท่ากับ 30,000 บาท และทางเลือกที่จะจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทำการตลาดมาทำให้ โดยจะเสียเงินค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์กับรายรับที่ได้ คือ เท่ากับ 3% ของรายรับ และเสียเงินอีกจำนวนหนึ่ง โดยคาดว่าบริษัทที่จ้างนี้จะสามารถทำให้เกิดรายรับได้มากกว่าค่าคาดหวังของการทำการตลาดเองเท่ากับ 1.5 เท่า ถามว่าบริษัทควรจะจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญมาทำการตลาดให้ด้วยเงินจำนวนน้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : 1,620 บาท
 • 2 : 16,380 บาท
 • 3 : 34,380 บาท
 • 4 : 52,380 บาท

ข้อที่ 349 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง” ที่ดีที่สุด
 • 1 : ความคาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้
 • 2 : ความผันแปรที่ผิดไปจากที่คาดโดยทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • 3 : เหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 • 4 : ความผันแปรที่ผิดไปจากที่คาด

ข้อที่ 350 :
 • ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
 • 1 : นโยบายรัฐบาล
 • 2 : อัตราดอกเบี้ย
 • 3 : อัตราเงินเฟ้อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 351 :
 • องค์ประกอบใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของต้นไม้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ( Decision Tree )
 • 1 : จุดตัดสินใจ
 • 2 : กิ่งก้าน
 • 3 : รากแก้ว
 • 4 : ผลลัพธ์

ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสูตรหาค่าความคาดหวัง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสูตรการหาค่าความแปรปรวน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

ข้อที่ 354 :

 • 1 : กำไร 200,000 บาท
 • 2 : กำไร 284,000 บาท
 • 3 : ขาดทุน 200,000 บาท
 • 4 : ขาดทุน 284,000 บาท

ข้อที่ 355 :
 • กำหนดให้ X เป็นตัวแปรซึ่งมีมูลค่า X = 2 , 4 , 6 , 8 ด้วยความน่าจะเป็นดังนี้ 0.2 , 0.3 , 0.12 , 0.38 ตามลำดับ จงคำนวณหาค่าคาดหวังของ X
 • 1 : 3.65
 • 2 : 4.56
 • 3 : 5.36
 • 4 : 6.55

ข้อที่ 356 :
 • นายกควรเลือกซื้อเครื่องจักร A หรือ B เพราะเหตุใด โดยเครื่องจักร A กำหนดให้ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.4 และสามารถทำผลผลิตได้ 20 ตัน และความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.6 สามารถทำผลผลิต ได้ 18 ตัน ส่วนเครื่องจักร B ให้ความน่าจะเป็น 0.2 , 0.6 , 0.2 ที่จะได้ผลผลิต 5, 10 , 20 ตัน
 • 1 : เลือก Aได้ผลผลิต 18.8 ตัน
 • 2 : เลือก B ได้ผลผลิต 10.8 ตัน
 • 3 : เลือก A ได้ผลผลิต 15.5 ตัน
 • 4 : เลือก B ได้ผลผลิต 18.8 ตัน

ข้อที่ 357 :
 • ผู้ประกอบการรายหนึ่งต้องการเลือกซื้อเครื่องจักร 2 ชนิด เครื่องจักรชนิดที่ 1 กำหนดให้ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.2 สามารถทำสินค้าได้ผลผลิต 12 ตัน และความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.7 สามารถทำสินค้าได้ผลผลิต 8 ตัน และความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.1 สามารถทำสินค้าได้ผลผลิต 14 ตัน ส่วนเครื่องจักรชนิดที่ 2 ให้ความน่าจะเป็น 0.2 , 0.6 , 0.2 ที่จะได้ผลผลิต 5 , 10 , 20 ตัน
 • 1 : เลือก A ได้ผลผลิต 9.4 ตัน
 • 2 : เลือก B ได้ผลผลิต 9.4 ตัน
 • 3 : เลือก A ได้ผลผลิต 11 ตัน
 • 4 : เลือก B ได้ผลผลิต 11 ตัน

ข้อที่ 358 :
 • 1 : Decision Node
 • 2 : Probability Node
 • 3 : Event Node
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 359 :
 • 1 : หาค่าคาดหวัง
 • 2 : หามูลค่ารายปี
 • 3 : ตัดสินใจเลือกทางเลือก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 360 :
 • นาย ก กำลังตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรนำเงินจำนวน 100,000 บาทไปลงทุนหุ้น โดยถ้าเขาตัดสินใจลงทุนในหุ้น เขาคาดด้วยความเชื่อมั่น 20% ว่าเขาจะได้เงินเป็นจำนวนสองเท่าเมื่อครบหนึ่งปีเต็ม เขาคาดด้วยความเชื่อมั่น 30% ว่าเขาจะมีเงินเป็นจำนวน 150,000 บาทเมื่อครบหนึ่งปีเต็ม เขาคาดว่าเขาจะมีเงินจำนวนเท่าเดิมเมื่อครบหนึ่งปีเต็มด้วยความเชื่อมั่น 30% และเขาคาดว่าเขาจะมีโอกาสสูญเสียเงินทั้งหมดด้วยความเชื่อมั่น 20% ในกรณีที่เขาตัดสินใจไม่ลงทุนในหุ้น เขาจะนำเงิน 100,000 บาทไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งได้ดอกเบี้ยในอัตรา 10% ต่อปี ถามว่า ข้อใดผิด
 • 1 : ค่าคาดหวังที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นเป็น 115,000 บาท
 • 2 : ค่าคาดหวังของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็น 110,000 บาท
 • 3 : นาย ก ควรเลือกทางเลือกลงทุนในหุ้น เนื่องจากมีความคาดหวังที่สูงกว่า
 • 4 : นาย ก ควรเลือกทางเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงกว่า

เนื้อหาวิชา : 597 : 07 Estimating income tax consequences
ข้อที่ 361 :
 • ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่าอัตราภาษีแบบก้าวหน้า
 • 1 : ผู้ที่มีรายได้มากจะเสียภาษีมากผู้มีรายได้น้อยจะเสียภาษีน้อย
 • 2 : อัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนดให้มีการเพิ่มขึ้นในทุกๆปี
 • 3 : เป็นอัตราภาษีที่ระบุไว้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 362 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นภาษีอากร
 • 1 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • 2 : ภาษีอสังหาริมทรัพย์
 • 3 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 363 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการเก็บภาษีอากร
 • 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของรัฐและสาธารณประโยชน์
 • 2 : เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
 • 3 : เพื่อเป็นรายได้ให้แก่พรรคการเมือง
 • 4 : เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อที่ 364 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล
 • 1 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • 2 : บริษัทจำกัด
 • 3 : บริษัทจำกัด ( มหาชน )
 • 4 : สหกรณ์การเกษตร

ข้อที่ 365 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นประเภทของอัตราภาษี
 • 1 : อัตราภาษีแบบคงที่
 • 2 : อัตราภาษีแบบก้าวหน้า
 • 3 : อัตราภาษีแบบถอยหลัง
 • 4 : อัตราภาษีแบบกำหนดเอง

ข้อที่ 366 :
 • หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บภาษี
 • 1 : กรมสรรพากร
 • 2 : กรมการผังเมือง
 • 3 : กรมบัญชีกลาง
 • 4 : กรมพิธีการทูต

ข้อที่ 367 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ เป็นวิธีที่พิจารณากระแสเงินสดหลังหักภาษีเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกของโครงการ
 • 1 : การหาค่าเงินปัจจุบัน (PW)
 • 2 : การหามูลค่าเทียบเท่ารายปี (AW)
 • 3 : การหาอัตราการคืนทุน (ROR)
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดต่อไปนี้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • 1 : เงินเดือน
 • 2 : รายได้จากการขายลิขสิทธิ์เพลง
 • 3 : ค่าเสื่อมราคา
 • 4 : ผิดทุกครั้ง

ข้อที่ 369 :
 • บริษัท โรลออน จำกัด มีรายได้เบื้องต้นปีละ 1,200,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรรวมเป็นเงิน 800,000 บาท อยากทราบว่ารายได้ก่อนหักภาษีของบริษัทนี้เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 300,000 บาท
 • 2 : 400,000 บาท
 • 3 : 1,200,000 บาท
 • 4 : 2,000,000 บาท

ข้อที่ 370 :
 • ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “กำไรสุทธิก่อนหักภาษี”
 • 1 : เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • 2 : เงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
 • 3 : เงินได้หลักหักเงินปันผล
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 371 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักภาษีเท่ากับ 20 % ต่อปี ถ้าอัตราภาษีเท่ากับ 30% จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษี และถ้าเจ้าของบริษัทต้องการอัตราผลตอบแทน (IRR) 15% ต่อปี และธุรกิจดังกล่าวนี้น่าสนใจหรือไม่
 • 1 : อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีเท่ากับ14% และธุรกิจน่าสนใจ
 • 2 : อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีเท่ากับ14% และธุรกิจไม่น่าสนใจ
 • 3 : อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีเท่ากับ17% และธุรกิจน่าสนใจ
 • 4 : อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีเท่ากับ17% และธุรกิจไม่น่าสนใจ

ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “กำไรสุทธิก่อนเสียภาษี”
 • 1 : คือเงินกำไรสุทธิที่หักเงินปันผล    
 • 2 : คือเงินกำไรสุทธิที่คำนวณจากรายได้และหักรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • 3 : คือเงินกำไรสุทธิที่คำนวณจากรายได้ เงินปันผล และรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 373 :
 • จงหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่คำนวณอัตราผลตอบแทนก่อนการคำนวณภาษีได้เท่ากับ 25% และอัตราภาษีเท่ากับ 30%
 • 1 : 6%
 • 2 : 14%
 • 3 : 24%
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดหมายถึงราคาขายมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชี
 • 1 : กำไรจากการขายทรัพย์สิน(Capital gain)
 • 2 : ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน(Capital loss)
 • 3 : Depreciation Recapture
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 375 :
 • ข้อใดหมายถึงราคาขายมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทางบัญชี
 • 1 : กำไรจากการขายทรัพย์สิน(Capital gain)
 • 2 : ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน(Capital loss)
 • 3 : Depreciation Recapture
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดหมายถึงราคาขายมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าทางบัญชี
 • 1 : กำไรจากการขายทรัพย์สิน(Capital gain)
 • 2 : ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน(Capital loss)
 • 3 : Depreciation Recapture
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 377 :
 • ข้อใดหมายถึงราคาขายมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทางบัญชีแต่มีค่าน้อยกว่าราคาตั้งต้น
 • 1 : กำไรจากการขายทรัพย์สิน(Capital gain)
 • 2 : ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน(Capital loss)
 • 3 : Depreciation Recapture
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 378 :
 • นาย ก ควรเลือกลงทุนในโครงการใด ถ้า MARR หลังหักภาษี =15% และอัตราภาษี = 30% โครงการ ก มีอัตราผลตอบแทน 30% ก่อนหักภาษี โครงการ ข มีอัตราผลตอบแทน 35% ก่อนหักภาษี โครงการ ค มีอัตราผลตอบแทน 40% ก่อนหักภาษี ถ้าทุกโครงการเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน
 • 1 : โครงการ ก
 • 2 : โครงการ ข
 • 3 : โครงการ ค
 • 4 : ลงทุนทั้งสามโครงการ

ข้อที่ 379 :
 • นาย ก ควรลงทุนในโครงการใด ถ้า MARR หลังการพิจารณาภาษี = 12% และอัตราภาษี = 40% โครงการ ก มีอัตราผลตอบแทน 10% ก่อนการพิจารณาภาษี โครงการ ข มีอัตราผลตอบแทน 15% ก่อนการพิจารณาภาษี โครงการ ค มีอัตราผลตอบแทน 22% ก่อนการพิจารณาภาษี ถ้าทุกโครงการเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน
 • 1 : โครงการ ก
 • 2 : โครงการ ข และ ค
 • 3 : โครงการ ค
 • 4 : ไม่ลงทุนทั้งสามโครงการ

ข้อที่ 380 :
 • นาย ก ควรเลือกลงทุนในโครงการใด ถ้า MARR หลังการพิจารณาภาษี = 15% และอัตราภาษี = 40%โครงการ ก มีอัตราผลตอบแทน 10% ก่อนการพิจารณาภาษี โครงการ ข มีอัตราผลตอบแทน 15% ก่อนการพิจารณาภาษี โครงการ ค มีอัตราผลตอบแทน 20% ก่อนการพิจารณาภาษี
 • 1 : โครงการ ก
 • 2 : โครงการ ข
 • 3 : โครงการ ค
 • 4 : ไม่ควรลงทุนทั้งสามโครงการ

ข้อที่ 381 :
 • นาย ก ควรเลือกลงทุนในโครงการใดที่ให้อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีสูงสุด ถ้าทั้งสามโครงการให้อัตราผลตอบแทนก่อนการคำนวณภาษีและเสียภาษีในอัตราที่ไม่เท่ากันดังแสดงในตารางข้างล่าง
 • 1 : โครงการ ก
 • 2 : โครงการ ข
 • 3 : โครงการ ค
 • 4 : โครงการ ก และโครงการ ค

ข้อที่ 382 :
 • บริษัท A ซื้อเครื่องจักรมาแล้ว 3 ปี ในราคา 600,000 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี และมีมูลค่าซากเท่ากับศูนย์ ขณะนี้กำลังจะขายเครื่องจักรนี้ สถานการณ์ในข้อใดที่จะทำให้เกิด Depreciation recapture (DR) ให้ใช้ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : ขายเครื่องจักรราคาสูงกว่า 600,000 บาท
 • 2 : ขายเครื่องจักรราคา 600,000 บาท
 • 3 : ขายเครื่องจักรราคาสูงกว่า 420,000 บาท
 • 4 : ขายเครื่องจักรราคาต่ำกว่า 420,000 บาท

ข้อที่ 383 :
 • ถ้ารายละเอียดของภาษีแบบขั้นบันไดเป็นดังตารางต่อไปนี้ ถ้านาย ก ได้คำนวณรายรับและค่าลดหย่อน ซึ่งได้ค่ารายรับเพื่อการคำนวณภาษี (Taxable Income) เท่ากับ 150,000 บาท ถามว่า นาย ก จะต้องเสียภาษีเท่าใด
 • 1 : 14,500 บาท
 • 2 : 15,000 บาท
 • 3 : 22,500 บาท
 • 4 : ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 384 :
 • นาย ก กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ทดแทนตัวเก่า โดยขณะนี้เครื่องจักรตัวใหม่ที่เสนอมานั้นมีราคา 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี และจะรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้อยู่ 2 ปี ในราคา 20,000 บาท (ราคาเริ่มแรกเท่ากับ 70,000 บาท และ อายุการใช้งาน 7 ปี ซึ่งถ้านาย ก เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรตัวใหม่นั้น จะทำให้นาย ก ลดค่าใช้จ่ายลงไป 2,000 บาทต่อปี กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี และอัตราภาษีเท่ากับ 40% และค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ถามว่านาย ก ควรจะตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : ควรใช้เครื่องจักรตัวเก่า
 • 2 : ควรซื้อเครื่องจักรตัวใหม่
 • 3 : ควรใช้เครื่องจักรตัวเก่าและควรซื้อเครื่องจักรใหม่ด้วย
 • 4 : ไม่สามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 385 :
 • นาย ก กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ทดแทนตัวเก่า โดยขณะนี้เครื่องจักรตัวใหม่ที่เสนอมานั้นมีราคา 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี และจะรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้อยู่ 2 ปี ในราคา 50,000 บาท (ราคาเริ่มแรกเท่ากับ 70,000 บาท และ อายุการใช้งาน 7 ปี ซึ่งถ้านาย ก เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรตัวใหม่นั้น จะทำให้นาย ก ลดค่าใช้จ่ายลงไป 2,000 บาทต่อปี กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี และอัตราภาษีเท่ากับ 40% และค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ถามว่านาย ก ควรจะตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : ควรใช้เครื่องจักรตัวเก่า
 • 2 : ควรซื้อเครื่องจักรตัวใหม่
 • 3 : ควรใช้เครื่องจักรตัวเก่าและควรซื้อเครื่องจักรใหม่ด้วย
 • 4 : ไม่สามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 386 :
 • จากกราฟ A และ B คืออะไร
 • 1 : capital loss, depreciation recapture
 • 2 : capital loss, capital gain
 • 3 : capital gain, depreciation recapture
 • 4 : depreciation recapture, capital gain

ข้อที่ 387 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายที่ดีที่สุดของคำว่า “ภาษีเงินได้ ( Income tax )”
 • 1 : เป็นภาษีที่คิดจากเงินรายได้ ซึ่งจะต้องส่งให้กับภาครัฐใช้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • 2 : เป็นอัตราภาษีที่คิดในฐานที่ไม่เท่ากันแตกต่างกันตามเงินรายได้ของแต่ละบุคคล
 • 3 : เป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
 • 4 : เป็นรายได้เบื้องต้นหักค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาแล้ว

ข้อที่ 388 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นส่วนประกอบของรายได้บุคคลธรรมดา
 • 1 : รายได้
 • 2 : เงินปันผล
 • 3 : ดอกเบี้ยรับ
 • 4 : มูลค่าซาก

ข้อที่ 389 :
 • ข้อใดต่อไปนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
 • 1 : ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • 2 : ค่าเสื่อมราคา
 • 3 : เงินลงทุน
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 390 :
 • การวิเคราะห์ด้วยวิธีใดที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์กระแสเงินสดหลังหักภาษี
 • 1 : มูลค่าปัจจุบัน
 • 2 : มูลค่ารายปี
 • 3 : อัตราผลตอบแทน
 • 4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 391 :
 • ข้อใดเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้แบบนิติบุคคล
 • 1 : รายได้จากการขายสินทรัพย์
 • 2 : มูลค่าซาก
 • 3 : เงินลงทุน
 • 4 : ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดที่ไม่ปรากฎในกระแสเงิน
 • 1 : มูลค่าทางการตลาด
 • 2 : มูลค่าทางบัญชี
 • 3 : เงินได้
 • 4 : ภาษีเงินได้

ข้อที่ 393 :
 • บริษัทหนึ่งมีรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อมราคาในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท กำหนดให้อัตราภาษีเป็น 30% ถามว่า บริษัทนี้จะต้องจ่ายภาษีเป็นเงินเท่ากับเท่าใด
 • 1 :  30 บาท
 • 2 :  300 บาท
 • 3 :   30,000 บาท
 • 4 :   300,000 บาท

ข้อที่ 394 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ค่าเสื่อมราคาในปีนั้นเป็น 20,000 บาท กำหนดให้อัตราภาษีเป็น 30% ถามว่า บริษัทนี้จะต้องจ่ายภาษีเป็นเงินเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 6,000 บาท
 • 2 : 24,000 บาท
 • 3 : 30,000 บาท
 • 4 : 100,000 บาท

ข้อที่ 395 :
 • เครื่องจักรเครื่องหนึ่งได้ประเมินไว้เมื่อห้าปีที่แล้วว่ามีมูลค่าซากเท่ากับ 5,000 บาท แต่ในปัจจุบันพบว่า เครื่องจักรเครื่องนี้ไม่สามารถขายได้ ถามว่า ข้อใดผิด
 • 1 : เกิด Depreciation Recapture เท่ากับ 5,000 บาท
 • 2 :  เกิด Capital Loss เท่ากับ 5,000 บาท
 • 3 : มูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรเท่ากับ 5,000 บาท
 • 4 : มูลค่าทางการตลาดของเครื่องจักรเท่ากับ 0 บาท

ข้อที่ 396 :
 • เครื่องจักรเครื่องหนึ่งได้ประเมินไว้เมื่อห้าปีที่แล้วว่ามีมูลค่าซากเท่ากับ 5,000 บาท แต่ในปัจจุบันพบว่า เครื่องจักรเครื่องนี้ไม่สามารถขายได้  กำหนดให้ อัตราภาษีเป็น 30% ข้อใดผิด
 • 1 : เกิด Depreciation Recapture เท่ากับ 5,000 บาท
 • 2 : เกิด Tax Savings เท่ากับ 1,500 บาท
 • 3 : ต้องเสียภาษีเพิ่มเท่ากับ 1,500 บาท
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ผิด

ข้อที่ 397 :
 • เครื่องจักรเครื่องหนึ่งได้ประเมินไว้เมื่อห้าปีที่แล้วว่ามีมูลค่าซากเท่ากับ 10,000 บาท แต่ในปัจจุบันพบว่า เครื่องจักรเครื่องนี้ไม่สามารถขายได้  กำหนดให้ อัตราภาษีเป็น 30% ข้อใดถูก
 • 1 : เกิด Capital Loss เท่ากับ 10,000 บาท
 • 2 : เกิด Depreciation Recapture เท่ากับ 10,000 บาท
 • 3 : เกิด Capital Gain เท่ากับ 10,000 บาท
 • 4 : เกิด Tax เท่ากับ 3,000 บาท

ข้อที่ 398 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งกำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ซึ่งมีผู้เสนอซื้อเท่ากับ 5,000 บาท ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 5,000 บาท เครื่องจักรใหม่ที่จะนำมาทดแทนเครื่องจักรที่มีอยู่นั้นมีราคา 50,000 บาท กำหนดให้อัตราภาษีเท่ากับ 30% ถามว่า บริษัทแห่งนี้จะต้องจ่ายเงินในวันที่ซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องเก่าเป็นจำนวนเท่ากับเท่าใด
 • 1 :  50,000 บาท
 • 2 : 46,500 บาท
 • 3 :  45,000 บาท
 • 4 : 43,500 บาท

ข้อที่ 399 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งกำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ซึ่งมีผู้เสนอซื้อเท่ากับ 8,000 บาท ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 5,000 บาท เครื่องจักรใหม่ที่จะนำมาทดแทนเครื่องจักรที่มีอยู่นั้นมีราคา 50,000 บาท กำหนดให้อัตราภาษีเท่ากับ 30% ข้อใดถูก
 • 1 : เงินลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักรเป็น 43,000 บาท
 • 2 : เกิด Depreciation Recapture ของเครื่องจักรที่มีอยู่เท่ากับ 3,000 บาท
 • 3 : เกิด Tax savings เท่ากับ 900 บาท
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 400 :
 • เครื่องจักรที่ซื้อมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ในราคา 80,000 บาท เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คิด ทำให้นายขยัน ซึ่งเป็นผู้จัดการ คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรเครื่องใหม่ ซึ่งในขณะนี้มีผู้เสนอขายเครื่องจักรเครื่องใหม่ในราคา 60,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี และมีมูลค่าซากเท่ากับ 10,000 บาท และเสนอว่าจะรับซื้อเครื่องจักรที่มีอยู่ในราคา 15,000 บาท ในขณะที่ ณ ปัจจุบัน เครื่องจักรเครื่องนี้มีมูลค่าทางบัญชี 52,000 บาท และมูลค่าเมื่อหมดอายุการใช้งาน (5 ปี) ประมาณไว้ที่ 10,000 บาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรายปีในส่วนของเครื่องจักรที่มีอยู่เป็น 20,000 บาทต่อปี และเครื่องจักรใหม่เป็น 10,000 บาทต่อปี กำหนดให้ อัตราภาษีเท่ากับ 30% และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ข้อใดผิดเมื่อวิเคราะห์หลังการพิจารณาภาษี
 • 1 : ถ้าตัดสินใจลงทุนในเครื่องจักรเครื่องใหม่ จะต้องจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้นเป็น 33,900 บาท
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่มีอยู่เท่ากับ 14,000 บาทต่อปี
 • 3 : ค่าใช้จ่ายรายปีของเครื่องจักรใหม่เท่ากับ 10,000 บาทต่อปี
 • 4 : ค่าใช่จ่ายรายปีของเครื่องจักรที่มีอยู่เท่ากับ 2,800 บาทต่อปี